Mekanik och vågfysik, 6 hp

Mechanics and Wave Physics, 6 credits

TNE043

Huvudområde

Teknisk fysik Fysik Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ulf Sannemo

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 3 (HT 2017) 1 1 Svenska O
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 3 (HT 2017) 1 1 Svenska O
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 3 (HT 2017) 1 1 Svenska O

Huvudområde

Teknisk fysik, Fysik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Rekommenderade förkunskaper

Väl inhämtade kurser i analys och linjär algebra, centrala moment är grundläggande vektorlära, derivering och integrering av elementära funktioner, linjära differentialekvationer med konstanta koefficienter.

Lärandemål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper inom några centrala delar av den klassiska fysiken samt kännedom om viktiga tillämpningar. Laborationsdelen skall ge erfarenhet av att planera, utföra och redovisa experiment. Efter genomgången kurs skall studenten kunna

 • tillämpa grundläggande kinematiksamband, Newtons lagar formulerade både för translations- och rotationsrörelse, energisamband, bevaringslagar vid modellformulering och problemlösning samt kunna redogöra för under vilka förutsättningar respektive lagar och samband kan användas
 • använda grundläggande dynamik för att modellera enkla harmoniska svängningar samt utvidgningen av teorin till att omfatta mekaniska vågor
 • formulera vågekvationen och ge exempel på lösningar, beräkna egenskaper som utbredningshastighet och ge exempel på tillämpningar
 • beskriva och vid modellformulering och problemlösning tillämpa grundläggande begrepp inom akustik som exempelvis stående vågor, resonans och Dopplereffekt
 • beskriva och tillämpa grundläggande begrepp inom den geometriska optiken
 • inom fysikalisk optik kunna beskriva och tillämpa begrepp som polarisation, koherens, diffraktion, interferens och superposition vid problemlösning
 • ge exempel på tillämpningar av mekanik och vågfysik inom såväl naturvetenskap som tekniska användningsområden
 • ha utvecklat sin begreppsförståelse, sin problemlösningsförmåga och sitt modelltänkande inom fysik
 • redogöra för innebörden av experimentell problemlösning samt den arbetsgång som används
 • bedöma om beräknade och uppmätta resultat är rimliga och utföra dimensionsanalys av fysikaliska formler
 • skriva en vetenskaplig rapport med ett akademiskt språk

Kursinnehåll

Introduktion till experimentell problemlösning, dimensionsanalys, mätvärdesbehandling. Mekanik: Kinematik, kraft, Newtons lagar, energi och arbete, svängningar, stöt, rotation kring fix axel. Vågrörelselära och optik: allmän vågrörelse, superposition, vågekvationen, mekaniska vågor, akustik, elektromagnetiska vågor, geometrisk optik, interfererens, diffraktion. Individuell rapportskrivning med ökade krav på akademiskt språk.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. En skriftlig tentamen ges efter kursens slut. I laborationskursen ingår en individuellt skriven rapport på svenska, presentation samt opposition.
I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska för ED, KTS och MT.

Examination

KTR1Frivillig dugga0 hpU, G
LAB2En obligatorisk laborationskurs1 hpU, G
TEN2En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
UPG2Rapportskrivning på svenska1 hpU, G
Granskning och återkoppling sker av språklärare i samband med rapportskrivning. En frivillig dugga ges som kan ge bonus på den skriftliga tentamen. Bonus gäller vid tentamenstillfällena till och med närmast följande augustiperiod.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Examinator

Ulf Sannemo

Kurshemsida och andra länkar

http://www2.itn.liu.se/utbildning/kurs/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Kurslitteratur

Halliday, Resnick, Walker:Principles of Physics
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KTR1 Frivillig dugga 0 hp U, G
LAB2 En obligatorisk laborationskurs 1 hp U, G
TEN2 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Rapportskrivning på svenska 1 hp U, G
Granskning och återkoppling sker av språklärare i samband med rapportskrivning. En frivillig dugga ges som kan ge bonus på den skriftliga tentamen. Bonus gäller vid tentamenstillfällena till och med närmast följande augustiperiod.
Halliday, Resnick, Walker:Principles of Physics
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN2
U:Mekanik,vågfysik, A:Analys,linjär algebra
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
TEN2

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
TEN2
Problemformulering
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB2
Modellbygge,experimentell problemlösning
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB2
TEN2
Kritiskt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB2

              
3.2 Kommunikation
X
LAB2
Skriftlig kommunikation (rapportskrivning) på svenska
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.