Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign, 6 hp

Electromagnetic Compatibility (EMC) and Printed Circuit Board (PCB) Design, 6 credits

TNE089

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign (Organisk elektronik och energisystem) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign (Trådlösa system) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Elektronik) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Elektronik) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Elektronik) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Elektronik) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Elektronik) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Elektronik) 9 (HT 2019) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping V

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori, Analog elektronik, Analog/digital systemkonstruktion, RF-elektronik

Lärandemål

Målet är att ge grundläggande kunskap om elektromagnetisk kompatibilitet, mönsterkortsdesign och dess tillverkning. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förstå hur och varför fenomen som överhörning (eng. cross-talk) uppstår.
 • Kunna principen för mönsterkortsprocessen.
 • Kunna implementera designguider och designregler för mönsterkortsproduktion, exempelvis praktiska begränsningar som minsta detalj storlek.
 • Förstå EMC krav för elektroniska system, lagkrav och nyckelargument för EMC design.
 • Designa högfrekvensmönsterkort, med hjälp av CAD (eng. computer aided design) programvara och simulera elektromagnetisk (EM) strålning.
 • Utvärdera kritiska störkällor, kopplingsvägar, mottagbarhet och EM-kompabilitet.

Kursinnehåll

Kursen är fokuserad på EMC teori och teknologi, men design och tillverkning av mönsterkort tas även upp då val där starkt påverkar EMC egenskaper hos elektroniksystem. Vid mönsterkortsdesign för modern elektronik måste ett antal krav uppfyllas, en substratstack med önskad elektrisk och fysisk karakteristik måste väljas, vilket i sin tur påverkar designregler med avsikt på minsta detalj, ledaravstånd, lager till lager anslutningsmöjligheter (vias). Dessutom måste särskild hänsyn tas så att en miljövänlig produktionskedja säkerställs. EMC teorin som tas upp omfattar exempelvis: Ledningsbundna emissioner, strålade emissioner och emissionsmottagbarhet. Icke ideala komponenter. Överhörning och signalintegritet. Regulationer och produktcertifieringar gör EMC till en huvudfråga i modern elektronik. Robusthet mot elektromagnetiska störkällor och kontroll på emissionsnivåer är viktiga faktorer. Viktiga moment som tas upp i kursen är; designregler för mönsterkort, substratstackar, ledaravstånd, ledarbredd, produktionsregler som panelstorlek, minsta/ största detaljstorlek, produktionsmiljöaspekter, avfall, materialval m.m. Angående EMC, studenten lär sig att ta hänsyn till EMC effekter vid mönsterkortdesign, att ta hänsyn till källa, koppling och mottagarkänslighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projekt.

Examination

PRA1Projekt och muntlig examination3 hpU, G
LAB1Laborationer1 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen2 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Antennteori

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Examinator

Magnus Karlsson

Kurshemsida och andra länkar

www.itn.liu.se/utbildning/kurs/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Paul, Clayton R., (2006) Introduction to electromagnetic compatibility 2. ed. New York : Wiley-Interscience, cop. 2006
  ISBN: 0471755001, 9780471755005
  Den andra utgåvan används som kursbok men den första utgåvan fungerar också bra.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt och muntlig examination 3 hp U, G
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 2 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Paul, Clayton R., (2006) Introduction to electromagnetic compatibility 2. ed. New York : Wiley-Interscience, cop. 2006

ISBN: 0471755001, 9780471755005

Den andra utgåvan används som kursbok men den första utgåvan fungerar också bra.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Matematikkunskaper används allmänt genom kursen. Fysikkunskaper, främst vågfysik används också.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
PRA1
TEN1
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är ett multidiciplinärt område, kombinerar och nyintroducerar många teknikvetenskapliga områden (inom fysik och elektroteknik).
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
PRA1
TEN1
Laborationer, projekt och tentamensproblem är kopplade till elektrotekniska tillämpningar.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
LAB1
PRA1
TEN1
Laborationer, projekt och tentamen handlar om att lösa ingenjörsmässiga problem, teoretiskt och praktiskt.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
PRA1
Laboration, Projekt.
2.3 Systemtänkande
X
X
X
PRA1
TEN1
Projektuppgifterna varierar, men alla innefattar att lösa EMC-problem på olika sätt, EMC-problem i elektronik är systemproblem.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
PRA1
Problemlösning, färdigheter att analysera elektromagnetiska problem teoretiskt och med datorverktyg.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
LAB1
PRA1
Professionell hantering av elektromagnetisk problematik vid design av avancerade elektroniksystem.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
PRA1
Laboration, projektarbete.
3.2 Kommunikation
X
LAB1
PRA1
Presentera projektarebete för klassen.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
LAB1
PRA1
TEN1
All undervisning sker på Engelska, skriva projektrapport samt muntlig presentation på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
PRA1
TEN1
För att inte få problem med det som nämns under 4.6 behöver man ta hänsyn till EMC regulationer i designprocessen.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
X
PRA1
TEN1
Att lansera en elektronikprodukt innebär att man måste följa gällande EMC-föreskrifter. Gällande regelverk introduceras och används i konstruktionsexempel.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA1
Att lösa laborationsuppgifter och planera projekt.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
Genomföra projekt och ta ansvar för genomförandet.
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA1
Skriva projektrapport.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.