Elektromagnetisk kompatibilitet och mönsterkortdesign, 6 hp

Electromagnetic Compatibility (EMC) and Printed Circuit Board (PCB) Design, 6 credits

TNE089

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Kjell Karlsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Elektronik) 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Elektronik) 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Elektronik) 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Elektronik) 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Elektronik) 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Elektronik) 9 (HT 2022) 1, 2 2, 1 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori, Analog elektronik, Analog/digital systemkonstruktion, RF-elektronik

Lärandemål

Målet är att ge grundläggande kunskap om elektromagnetisk kompatibilitet, mönsterkortsdesign och dess tillverkning. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Kunskap och förståelse för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och dess betydelse för elektroniksystem, från design till färdig produkt.
 • Förstå hur och varför fenomen som överhörning (eng. cross-talk) uppstår.
 • Kunna implementera designregler med EMC hänsyn för mönsterkort/kretskort.
 • Förståelse och kunskap om EMC krav för elektroniska system, direktiv, standarder och lagkrav.
 • Designa högfrekvensmönsterkort med hjälp av EDA (eng. electronic design automation) programvara och simulera elektromagnetisk (EM) strålning.
 • Genomföra EMC-mätningar för ledningsbundna och strålade emissioner.
 • Utvärdera kritiska störkällor, kopplingsvägar, mottagbarhet och EM-kompatibilitet.

Kursinnehåll

Kursen är fokuserad på EMC teori och teknologi, men design och tillverkning av mönsterkort tas även upp då val där starkt påverkar EMC egenskaper hos elektroniksystem. Vid mönsterkortsdesign för modern elektronik måste ett antal krav uppfyllas, en substratstack med önskad elektrisk och fysisk karakteristik måste väljas, vilket i sin tur påverkar designregler med avsikt på minsta detalj, ledaravstånd, lager till lager anslutningsmöjligheter (vias). Dessutom måste särskild hänsyn tas så att en miljövänlig produktionskedja säkerställs. EMC teorin som tas upp omfattar exempelvis: Ledningsbundna emissioner, strålade emissioner och emissionsmottagbarhet. Icke ideala komponenter. Överhörning och signalintegritet. Regulationer och produktcertifieringar gör EMC till en huvudfråga i modern elektronik. Robusthet mot elektromagnetiska störkällor och kontroll på emissionsnivåer är viktiga faktorer. Viktiga moment som tas upp i kursen är; designregler för mönsterkort, substratstackar, ledaravstånd, ledarbredd, produktionsregler som panelstorlek, minsta/ största detaljstorlek, produktionsmiljöaspekter, avfall, materialval m.m. Angående EMC, studenten lär sig att ta hänsyn till EMC effekter vid mönsterkortdesign, att ta hänsyn till källa, koppling och mottagarkänslighet.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer och projekt

Examination

PRA1Projekt och muntlig examination3 hpU, G
LAB1Laborationer1 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen2 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Antennteori

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Paul, Clayton R., (2006) Introduction to electromagnetic compatibility 2. ed. New York : Wiley-Interscience, cop. 2006
  ISBN: 0471755001, 9780471755005
  Den andra utgåvan används som kursbok men den första utgåvan fungerar också bra.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt och muntlig examination 3 hp U, G
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 2 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå (Dnr LiU-2020-02256) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär Blanketter och formulär 

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2020-04501, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2021-01204 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i januari
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut under en avvecklingsperiod med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592

Nedlagd kurs

För Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program, se DNR LiU-2021-04782. Efter beslut om nedläggning och efter avvecklingsperiodens slut hänvisas studenterna till ersättande kurs (eller motsvarande) enligt information i kursplan eller utbildningsplan. Om en student har godkänt i något/några moment i en avvecklad programkurs men inte alla och det finns en åtminstone delvis ersättande kurs så kan en bedömning om eventuellt tillgodoräknande ske. Eventuell tillgodoräkning av delmoment görs av examinator.

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682. En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682.

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva

Kompletterande litteratur

Böcker

Paul, Clayton R., (2006) Introduction to electromagnetic compatibility 2. ed. New York : Wiley-Interscience, cop. 2006

ISBN: 0471755001, 9780471755005

Den andra utgåvan används som kursbok men den första utgåvan fungerar också bra.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Matematikkunskaper används allmänt genom kursen. Fysikkunskaper, främst vågfysik används också.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är ett multidisciplinärt område där många teknikvetenskapliga ämnen inom elektroteknik och fysik används.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
PRA1
TEN1
Laborationer, projekt och tentamensproblem är kopplade till elektrotekniska tillämpningar. Flera teknikvetenskapliga ämnen inom elektroteknik fördjupas.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
PRA1
TEN1
EMC teori och teknik, exempelvis matematisk modellering av strålningskällor. Elektronikdesign med EMC fokus. EMC simulering och mätteknik. Laborationer, projekt och tentamensproblem är kopplade till dessa kunskaper.
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
LAB1
PRA1
TEN1
Laborationer, projekt och tentamen handlar om att lösa ingenjörsmässiga problem, teoretiskt och praktiskt.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
PRA1
Laboration, Projekt.
2.3 Systemtänkande
X
X
X
PRA1
TEN1
Projektuppgifterna varierar, men alla innefattar att lösa EMC-problem på olika sätt, EMC-problem i elektronik är systemproblem.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
PRA1
Problemlösning, färdigheter att analysera elektromagnetiska problem teoretiskt och med datorverktyg.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
LAB1
PRA1
Professionell hantering av elektromagnetisk problematik vid design av avancerade elektroniksystem.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
PRA1
Laboration, projektarbete.
3.2 Kommunikation
X
LAB1
PRA1
Presentera projektarebete för klassen.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
LAB1
PRA1
TEN1
All undervisning sker på Engelska, skriva projektrapport samt muntlig presentation på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
PRA1
TEN1
För att inte få problem med det som nämns under 4.6 behöver man ta hänsyn till EMC-föreskrifter i designprocessen.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
X
PRA1
TEN1
Att lansera en elektronikprodukt innebär att man måste följa gällande EMC-föreskrifter. Gällande regelverk introduceras och används i konstruktionsexempel.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA1
Att lösa laborationsuppgifter och planera projekt.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
Genomföra projekt och ta ansvar för genomförandet.
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB1
PRA1
Skriva projektrapport.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.