Digitalteknik och konstruktion, 12 hp

Digital Electronics and Design, 12 credits

TNE094

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Qin-Zhong Ye

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 83 h
Rekommenderad självstudietid: 237 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 1 (HT 2017) 1, 2 -, - Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en teoretisk och praktisk grund för konstruktion av digitala system. Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

 • utföra beräkningar på enkla lik- och växelspänningsnät
 • handha multimetrar, funktionsgeneratorer och oscilloskop
 • göra omvandlingar mellan decimala- binära- och hexadecimala talsystemet
 • minimera Booleska uttryck
 • analysera kombinations- och sekvenskretsar
 • syntetisera kombinatoriska nät med hjälp av Boolesk algebra och Karnaughdiagram
 • syntetisera synkrona sekvensnät med hjälp av tillståndsdiagram
 • syntetisera asynkrona sekvensnät med hjälp av tillståndsdiagram
 • syntetisera kombinatoriska nät och synkrona sekvensnät i programspråket VHDL
 • realisera kombinatoriska nät och synkrona sekvensnät i programmerbara kretsar (FPGA:er)
 • redogöra för funktionen hos programmerbara kretsar (FPGA:er)
 • redogöra för funktionen hos halvledarminnen
 • redogöra för funktionen hos DA- och AD-omvandlare
 • skriva en teknisk rapport samt muntligt presentera resultat på svenska.

  Kursinnehåll

  Analysera enkla lik- och växelspänningsnät. Något om mätinstrument för elektriska storheter. Talsystem. Boolesk algebra. Analys och syntes av kombinationskretsar. Analys och syntes av sekvenskretsar. Aritmetik. Datorbaserade utvecklingshjälpmedel: Program för beskrivning och simulering av konstruktioner i VHDL samt realisering i programmerbara logiska kretsar (FPGA:er). Halvledarminnen. DA- och AD-omvandlare. Grunder i skriftlig och muntlig presentationsteknik på svenska.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer varav en projektlaboration. Muntlig och skriftlig presentation av projektet. I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska för ED samt en mätstrimma (del 1 av 3).

  Examination

  LAB2En obligatorisk laborationskurs2 hpU, G
  PRA1Muntlig och skriftlig redovisning av projekt2 hpU, 3, 4, 5
  LAB1En obligatorisk laborationskurs4 hpU, G
  TEN1En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
  Handledning av rapportskrivning sker i samarbete med teknisk lärare. Granskning och återkoppling sker av språklärare i samband med rapportskrivning och muntlig presentation.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Påbyggnadskurser: Analog/digital systemkonstruktion, Digital kommunikationselektronik

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Studierektor eller motsvarande

  Adriana Serban

  Examinator

  Qin-Zhong Ye

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www2.itn.liu.se/utbildning/kurs/

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 83 h
  Rekommenderad självstudietid: 237 h

  Kurslitteratur

  Kompletterande litteratur

  Böcker

  • Hemert Lars-Hugo, Digitala kretsar
   Studentlitteratur

  Kompendier


  • Databladshäften

  • Kompletterande teorihäften
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 En obligatorisk laborationskurs 2 hp U, G
PRA1 Muntlig och skriftlig redovisning av projekt 2 hp U, 3, 4, 5
LAB1 En obligatorisk laborationskurs 4 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Handledning av rapportskrivning sker i samarbete med teknisk lärare. Granskning och återkoppling sker av språklärare i samband med rapportskrivning och muntlig presentation.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Hemert Lars-Hugo, Digitala kretsar

Studentlitteratur

Kompendier

Databladshäften

Kompletterande teorihäften

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Binära- hexadecimala talsystemet från Digitalteknik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
TEN1
Digital konstruktion använder kunskaper från Digitalteknik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
LAB2
TEN1
Digital konstruktion
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB2
TEN1
Digital konstruktion
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB2
TEN1
Digital konstruktion, projektarbete
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB2

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Skriftlig- och muntlig presentation av projekt
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB2
Projekt digital konstruktion
4.4 Att konstruera produkter och system
X
LAB2
Projekt digital konstruktion
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.