Tillämpad effektelektronik, 6 hp

Applied Power Electronics, 6 credits

TNE106

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Kjell Karlsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 6 (VT 2024) 1 4 Svenska Norrköping V
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 8 (VT 2024) 1 4 Svenska Norrköping V

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med TNE102.

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori, Kretsteori fk, Analog elektronik 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva och göra beräkningar på strömriktare inklusive tillhörande effektelektroniska komponenter samt kylning av sådana
 • beskriva och göra beräkningar på vanliga elektriska maskiner samt enkla osymmetriska trefassystem med hjälp av symmetriska komponenter
 • använda mättekniska metoder i system med vanliga elektriska maskiner och strömriktare
 • ha kännedom om sätt att simulera effektelektroniska system med för ändamålet avsedd programvara.

Kursinnehåll

Trefassystem – Symmetriska komponenter.

Elektriska maskiner - Likströmsmaskinen, asynkronmaskinen, synkronmaskinen, enfas- och trefastransformatorn. 

Strömriktare – Olika typer av effekthalvledare som används i strömriktarkopplingar. Klassificering av strömriktare. Ostyrda respektive styrda strömriktare för en- och trefas. Strömriktare med induktiva laster. Effektsamband. EMC och nätåterverkan. 
DC-choppers och likspänningsomriktare. Olika typer av växelriktare för DC/AC-omvandling. 

Termiska beräkningar - Termisk resistans och termisk impedans. 

Simulering av effektelektroniska system.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av storseminarier (föreläsningar med övningsräkning inkluderat) och laborationer.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationer2 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: CDIO-kurs

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Ordinarie litteratur

Böcker

 • Mohan, Ned, Undeland, Tore Marvin, Robbins, William P., (2003) Power electronics : converters, applications and design. 3. ed. Hoboken, N.J. Wiley, cop. 2003
  ISBN: 0471226939, 0471429082, 0555004309, 9780471226932

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Franzén, Thomas, Lundgren, Sivert, (2002) Elkraftteknik. Lund : Studentlitteratur, 2002
  ISBN: 9144018045, 9789144018041
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationer 2 hp U, G

Ordinarie litteratur

Böcker

Mohan, Ned, Undeland, Tore Marvin, Robbins, William P., (2003) Power electronics : converters, applications and design. 3. ed. Hoboken, N.J. Wiley, cop. 2003

ISBN: 0471226939, 0471429082, 0555004309, 9780471226932

Kompletterande litteratur

Böcker

Franzén, Thomas, Lundgren, Sivert, (2002) Elkraftteknik. Lund : Studentlitteratur, 2002

ISBN: 9144018045, 9789144018041

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
LAB1
Problemlösning
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
LAB1
Se kursinnehåll
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
LAB1
Delmängd av kursinnehåll
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Delmängd av kursinnehåll
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
TEN1
LAB1
	
Problemlösning/Övningsuppgifter/Laborationer

2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
Laborationer
2.3 Systemtänkande
X
LAB1
Laborationer
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB1
Bl.a. Elsäkerhet
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
LAB1
Elsäkerhet
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Laborationer i grupper om 2-4
3.2 Kommunikation
X
LAB1
Skriftliga förberedelseuppgifter
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
TEN1
Kurslitteratur m.m. på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
TEN1
Energibesparing
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
TEN1
Energibesparing
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN1
Problemlösning
4.4 Att konstruera produkter och system
X
TEN1
Problemlösning
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
LAB1
Laborationer

4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
LAB1
Laborationer
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.