Grunder i logistik och lönsamhetsanalys, 6 hp

Introduction to Logistics and Cost-Benefit Analysis, 6 credits

TNG018

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Industriell ekonomi Logistik Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Micael Thunberg

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 3 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Svenska Norrköping O
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Svenska Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 3 (HT 2018) 1, 2 2, 3 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Industriell ekonomi, Logistik, Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Samhällets logistik, kandidatprogram
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram

Särskild information

Kursen ges sista gången 2018. Kursen ersätts 2020 av en liknande kurs.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs inom Industriell ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • Kunna behärska och tillämpa grundläggande teoretiska begrepp, modeller och verktyg för att studera, kartlägga och beskriva ett varuägande företags logistiksystem.
 • Behärska grundläggande företagsekonomiska begrepp och samband, framförallt med fokus på företagets lönsamhet och finansiella stabilitet, för att kunna analysera förändringar av logistiksystemet ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
 • Kunna kritiskt bedöma och värdera de situationsberoenden som alltid finns i specifika logistiksystem, samt kunna anpassa de grundläggande begreppen, modellerna och verktygen därefter.
 • Kunna sammanställa och kommunicera kartläggningar och tillhörande analyser av specifika logistiksystem.
 • Kunna redogöra för hur man studerar logistikförändringar samt kunna kommunicera detta i tal, bild och skrift.
 • Genom att koppla an till relevanta teoretiska logistiska begrepp, modeller och metoder presenterade i kursboken kunna underbygga och motivera beslutsrekommendationer avseende förändringar av specifika logistiksystem.

Kursinnehåll

 • Grundläggande begrepp för att beskriva logistiksystem.
 • Den huvudsakliga analysenheten är det enskilda varuägande företaget (till skillnad från andra aktörer i logistiksystemen, ex.vis transportörer).
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och deras koppling till logistik.
 • Grundläggande principer för att skapa lönsamhet genom god logistik.
 • De huvudsakliga funktionerna i ett företags logistiksystem och aktiviteterna i dessa.
 • För att skapa förutsättningar för god logistik krävs även ett strukturerat arbetssätt för att genomföra utredningar på logistiksystem. I detta ingår att:
 • Kartlägga, beskriva och analysera ett logistiksystem.
 • Strukturera och precisera beslutssituationen och dess beståndsdelar.
 • Förhålla sig kritiskt till och kunna sovra bland givna fakta, teoretiska modeller, analysverktyg med mera
 • Utvärdera och jämföra alternativ.
 • Kommunicera utredningen i sin helhet, från beslutssituation till beslutsrekommendation, i tal, bild och skrift.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och lektioner, samt självständigt arbete med praktikfall. Under första halvan av kursen introduceras grundläggande begrepp, verktyg och metoder vid föreläsningar och lektioner. Under den andra halvan tillämpas dessa självständigt på praktikfallsuppgifter. Uppgifterna syftar till att ta fram beslutsunderlag rörande ett specifikt logistiksystem.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG3Praktikfall2 hpU, G
KTR2Frivillig kontrollskrivning0 hpD
TEN2Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
Den frivilliga kontrollskrivningen kan resultera i bonuspoäng till den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Micael Thunberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Oskarsson, Björn, Ekdahl, Bengt, Aronsson, Håkan, (2013) Modern logistik : för ökad lönsamhet
  ISBN: 9789147111268
  Stockholm : Liber, 2013
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Praktikfall 2 hp U, G
KTR2 Frivillig kontrollskrivning 0 hp D
TEN2 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Den frivilliga kontrollskrivningen kan resultera i bonuspoäng till den skriftliga tentamen.

Böcker

Oskarsson, Björn, Ekdahl, Bengt, Aronsson, Håkan, (2013) Modern logistik : för ökad lönsamhet

ISBN: 9789147111268

Stockholm : Liber, 2013

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.