3D Grafik, 6 hp

3D Graphics, 6 credits

TNGD32

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Gustavson

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2020) 1 3 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNGD25.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Bildprodution (TNGD44) samt Dokumentproduktion och Publicering (TNGD46) eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen syftar till att ge en inblick i och en erfarenhet av grundläggande metoder, verktyg och tillämpningar för 3D-grafik, specifikt rörande modellering, animering och rendering. Interaktiva tillämpningar berörs inte. Kursen är en introduktion till ett brett och komplext ämne, men skall ge en allmängiltig grund för att på egen hand utveckla och fördjupa kunskaperna och gå vidare inom området. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • hantera minst ett vanligt verktyg för 3D-grafik för att skapa enklare produktioner
 • redogöra för och hantera vanliga metoder för modellering, animering och rendering
 • välja och använda verktyg och metoder för 3D-grafikproduktion med hänsyn till syftet
 • analysera och värdera 3D-grafik i relation till andra medier
 • analysera och värdera möjligheter och begränsningar inom 3D-grafikproduktion
 • värdera och kritisera egna och andras val av lösningar, dels med avseende på teknikanvändning, dels med avseende på form och innehåll.

Kursinnehåll

Översiktlig teori och praktik inom modellering, material, ljussättning, animering och rendering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens inledande del fokuserar på allmängiltiga metoder via en intensiv laborationskurs med stödjande föreläsningar, där metoder inom ämnet illustreras med avgränsade praktiska uppgifter. Kursens avslutande del är en något större uppgift med friare upplägg som syftar till att tillämpa teorin och de generella kunskaperna på ett specifikt problem. Problemet väljs som en konkret och relevant men konstruerad modellstudie, och inriktningen och genomförandet planeras i samråd med handledare. Uppgiften skall ligga inom det vida ämnesområdet design och kommunikation, samt koppla till tidigare kurser inom design, visualisering och berättarteknik. Redovisning sker såväl muntligt som skriftligt.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter3 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationer3 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Stefan Gustavson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Fritt tillgängligt web-baserat material från institutionen och från andra källor.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 3 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationer 3 hp U, G

Övrigt

Fritt tillgängligt web-baserat material från institutionen och från andra källor.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.