Förpackningsdesign och exponering, 6 hp

Packaging Design and Display, 6 credits

TNGD33

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tomas Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram (Design) 5 (HT 2021) 1 2 Svenska/Engelska Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNGD16.

Rekommenderade förkunskaper

Varumärken och värdeskapande (TEAE15), Design, tillämpning och kommunikation (TNGD43), Marknadskommunikativt designprojekt (TNGD45), Dokumentproduktion och publicering (TNGD46)

Lärandemål

Kursens syfte är att ge kunskap och förståelse om varumärkeskommunikation genom förpackningar och om exponering av varumärken i form av dess produkter, tjänster och förpackningar i olika typer av miljöer, såsom butiker, kampanjer och mässor. I kursen utvecklas och tillämpas metoder för förpackningsdesign och butiksexponering.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • ge exempel på och bedöma effekten av varumärkeskommunikation genom förpackningar och exponering av paketerade varumärken i relevanta miljöer,
 • förklara och tillämpa relevanta designmetoder och produktionstekniker för de vanligaste typerna av förpackningar,
 • framställa, granska och värdera koncept och prototyper för varumärkeskommunikation genom förpackningar i olika miljöer,
 • värdera förpackningar ur ett ekonomiskt, miljömässigt och etiskt perspektiv.

 

Kursinnehåll

Kursens teoretiska ramverk omfattar:

 • Varumärkeskommunikation genom förpackningar
 • Exponering av produkter, tjänster och förpackningar i butiker och liknande miljöer
 • Designmetoder för förpackning, inklusive konceptualisering och prototypskapande
 • Produktionstekniker för förpackningar, inklusive konstruktion, material och produktion
 • Olika analys- och utvärderingsmetoder för förpackningsdesign

Kursens tillämpade praktiska inslag omfattar:

 • Designkoncept och strategier
 • Konstruktion och prototypning av både fysiska och digitala modeller

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, studiebesök, laboration, handledningar och projektredovisningar.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen1 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgifter4 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationer1 hpU, G

På kursen ges betyget U,3,4,5. Slutbetyg räknas ut som viktat medelvärde. 0,5 avrundas uppåt.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tomas Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Fritt tillgängligt web-baserat material från institutionen och från andra källor.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 1 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgifter 4 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationer 1 hp U, G

På kursen ges betyget U,3,4,5. Slutbetyg räknas ut som viktat medelvärde. 0,5 avrundas uppåt.

Övrigt

Fritt tillgängligt web-baserat material från institutionen och från andra källor.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.