Grunder i grafisk design, 6 hp

Basics in Graphics Design, 6 credits

TNGD41

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tomas Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 57 h
Rekommenderad självstudietid: 103 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1 3 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk grund inom visuell design i allmänhet och grafisk design i synnerhet.
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Känna till grunderna i designområdets roller och varierande discipliner i det samtida samhället med särskilt fokus på grafisk design
 • Känna till grunderna i akademiska förhållningssätt till sökning och behandling av information, inklusive referering och plagiering
 • Känna till grunderna i visuell perception med inriktning mot grafisk kommunikation
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för layout
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för typografi
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grafiska element och principer i allmänhet
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa grundläggande principer för val av kommunikativa uttrycksmedel i specifikt syfte
 • Ha kunskap om och kunna tillämpa enkel grafisk designprocess med kommunikativ avsikt

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Designens roll och ansvar i samhället; funktioner, värden och hållbarhet
 • Informationssökning och akademiskt skrivande
 • Designtänkande och kontextualitet
 • Visuell perception med inriktning mot grafisk kommunikation
 • Inkluderande grafisk design, grundläggande användbarhet och tillgänglighet
 • Grafisk formlära: element och principer
 • Grundläggande principer och begrepp för typografi och layout.
 • Grundläggande grafiska designprocesser och tekniker, skiss och visualisering
 • Grafiska miljöer och system
 • Visuell kommunikation med inriktning på grafisk design

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, workshops, obligatoriska seminarier, självstudier

Examination

LAB1Laborationer1 hpU, G
UPG1Inlämningsuppgifter3 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen2 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser
Kursen ligger till grund för senare kurser med designinriktning på programmet.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tomas Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 57 h
Rekommenderad självstudietid: 103 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgifter 3 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 2 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.