Design, tillämpning och kommunikation, 6 hp

Design, Application and Communication, 6 credits

TNGD43

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tomas Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 118 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2019) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Teoretiska och praktiska grundkunskaper inom visuell design i allmänhet och grafisk design i synnerhet.  

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap om och praktisk kompetens i kontextrelaterad grafisk design och kommunikation.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Kunna beskriva aspekter på etik och hållbarhet i grafisk kommunikation
 • Kunna förklara hur plattformar och format kan påverka grafisk design
 • Kunna förklara och systematiskt tillämpa grafiska element och principer
 • Kunna förklara och formge grafisk identitet
 • Kunna förklara och anpassa layout och typografi utifrån kontextuella krav relativt  avsändare, budskap, medium och publik
 • Kunna förklara och producera grafisk design i marknadskommunikativ kontext 

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

 • Etik och hållbarhet i grafisk kommunikation
 • Grafisk form: plattform, formfaktor, format
 • Layout och typografi i varierande kontext
 • Grafiska informationssystem  och identitet
 • Visuell marknadskommunikation
 • Visuell kommunikation, koncept och berättande 
 • Planning, art direction och kreativa processer 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer, workshops, seminarier, självstudiemedel och inlämningsuppgifter. 

Examination

UPG2Inlämningsuppgift3 hpU, G
UPG1Inlämningsuppgift1 hpU, G
LAB1Laborationer2 hpU, G

På kursen ges betyget Godkänd och Underkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tomas Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 42 h
Rekommenderad självstudietid: 118 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Fastställs senare.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift 3 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 1 hp U, G
LAB1 Laborationer 2 hp U, G

På kursen ges betyget Godkänd och Underkänd.

Övrigt

Fastställs senare.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.