Bildproduktion, 6 hp

Image Production, 6 credits

TNGD44

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Patrick Schooner

Studierektor eller motsvarande

Patrick Schooner

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 100 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2023) 1, 2 4, 3 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Dokumentproduktion och publicering

Lärandemål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om produktionen av stillbild och rörlig bild, från planering till leverans. Kursen berör också bildens berättande och kommunikativa egenskaper liksom etiska överväganden vid exempelvis bildretusch.

Kursen omfattar främst fotografiska stillbilder och film, inte illustration, animation eller datorgenererade bilder.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • Planera och genomföra produktionen av stillbild och rörlig bild avseende bildkommunikation, bildberättande och dramaturgi.
 • Tillämpa grundläggande principer för kamerateknik, ljussättning och ljudinspelning.
 • Använda digitala verktyg och metoder för bildbearbetning av stillbild och rörlig bild.
 • Leverera stillbild och rörlig bild i format, kompression och upplösning anpassat för olika plattformar.
 • Värdera bildberättande ur ett kommunikativt och etiskt perspektiv.

Kursinnehåll

 • Kamera- och ljussättningsteknik.
 • Ljudinspelning.
 • Digital fotografering och filminspelning.
 • Bildberättande och bildmanipulationens syfte och tillämpning i ett historiskt perspektiv.
 • Dramaturgiskt bildberättande med bild och ljud.
 • Praktiskt arbete med bildbearbetning och bildmanipulation.
 • Praktiskt arbete med redigeringsteknik för ljud och film.
 • Lagring och distribution av stillbild, rörlig bild och ljud.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter. 

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter4 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationer2 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Kursen ger grundläggande kunskaper inom bildproduktion som senare fördjupas i t ex Redaktionell design och Fördjupad medieproduktion. 

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Övrigt

 • Ingen specificerad litteratur. Referensmaterial och annan rekommenderad läsning kommer att finnas på LISAM.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 4 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationer 2 hp U, G

Övrigt

Ingen specificerad litteratur. Referensmaterial och annan rekommenderad läsning kommer att finnas på LISAM.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
UPG1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
LAB1
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
UPG1

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB1
UPG1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
X
LAB1
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
LAB1
UPG1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
LAB1
UPG1

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
UPG1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.