Marknadskommunikativt designprojekt, 8 hp

Market Communicative Design Project, 8 credits

TNGD45

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tomas Törnqvist

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2020) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Får ej ingår i examen tillsammans med TNGD24.

Rekommenderade förkunskaper

Främst programmets tidigare kurser i design, produktion och informationsdesign.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att driva kommunikationsprojekt från idé till färdigt resultat med externa uppdragsgivare, samt en grundläggande kunskap om gruppdynamik och den egna rollen i en grupp. Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande:

 • Förklara processen från idé till färdig artefakt för olika mediekanaler såväl kommunikativt som tekniskt 
 • Producera kommunikativt och tekniskt färdiga artefakter för olika mediekanaler
 • Beskriva skillnaderna mellan empiriska metoder för forskning och praktisk design.
 • Beskriva för olika faser i en grupps utveckling
 • Skriva om sin egen roll i en arbetsgrupp

Kursinnehåll

Gruppdynamik, Marknadsanalys, Mediaplanering, Mediedesign och -produktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, lektioner, Workshops, projekthandledning, seminarier och inlämningsuppgifter. 
Kursen pågår under en av terminens två perioder.

Examination

PRA1Projekt4 hpU, G
UPG3Mediaplanering och kanalval1 hpU, G
UPG2Gruppdynamik2 hpU, G
UPG1Behovsanalys, planering1 hpU, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tomas Törnqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h

Kurslitteratur

Böcker

 • A. Wheeler, (2018) Designing Brand Identity Fifth edition Wiley
 • K. Burtenshaw, N. Mahone & C. Barfoot. , (2006/2011) The fundamentals of Creative Advertising AVA Publishing
 • Keller, Kevin Lane, Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity. Fifth edition, Global edition Harlow : Pearson, 2020
  ISBN: 9781292314969, 1292314966

Övrigt

 • Meddelas senast två veckor före kursstart.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 4 hp U, G
UPG3 Mediaplanering och kanalval 1 hp U, G
UPG2 Gruppdynamik 2 hp U, G
UPG1 Behovsanalys, planering 1 hp U, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Böcker

A. Wheeler, (2018) Designing Brand Identity Fifth edition Wiley
K. Burtenshaw, N. Mahone & C. Barfoot. , (2006/2011) The fundamentals of Creative Advertising AVA Publishing
Keller, Kevin Lane, Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity. Fifth edition, Global edition Harlow : Pearson, 2020

ISBN: 9781292314969, 1292314966

Övrigt

Meddelas senast två veckor före kursstart.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.