Marknadskommunikativt designprojekt, 8 hp

Market Communicative Design Project, 8 credits

TNGD45

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Elgebrant Rekstad

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 149 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2022) 2 2 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Får ej ingår i examen tillsammans med TNGD24.

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Främst programmets tidigare kurser i design, produktion och informationsdesign.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att driva kommunikationsprojekt från idé till färdigt resultat med externa uppdragsgivare, samt en grundläggande kunskap om gruppdynamik och den egna rollen i en grupp. Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande:

 • Förklara processen från idé till färdig artefakt för olika mediekanaler såväl kommunikativt som tekniskt 
 • Producera kommunikativt och tekniskt färdiga artefakter för olika mediekanaler
 • Beskriva skillnaderna mellan empiriska metoder för forskning och praktisk design.
 • Beskriva för olika faser i en grupps utveckling
 • Skriva om sin egen roll i en arbetsgrupp

Kursinnehåll

Gruppdynamik, Marknadsanalys, Mediaplanering, Mediedesign och -produktion.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, lektioner, Workshops, projekthandledning, seminarier och inlämningsuppgifter. 
Kursen pågår under en av terminens två perioder.

Examination

UPG4Research och strategi2 hpU, G
UPG5Gruppdynamik2 hpU, G
UPG6Process och produktion2 hpU, G
PRA2Projekt2 hpU, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Böcker

 • A. Wheeler, (2018) Designing Brand Identity Fifth edition Wiley
 • K. Burtenshaw, N. Mahone & C. Barfoot. , (2006/2011) The fundamentals of Creative Advertising AVA Publishing
 • Keller, Kevin Lane, Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity. Fifth edition, Global edition Harlow : Pearson, 2020
  ISBN: 9781292314969, 1292314966
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG4 Research och strategi 2 hp U, G
UPG5 Gruppdynamik 2 hp U, G
UPG6 Process och produktion 2 hp U, G
PRA2 Projekt 2 hp U, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Böcker

A. Wheeler, (2018) Designing Brand Identity Fifth edition Wiley
K. Burtenshaw, N. Mahone & C. Barfoot. , (2006/2011) The fundamentals of Creative Advertising AVA Publishing
Keller, Kevin Lane, Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic brand management : building, measuring, and managing brand equity. Fifth edition, Global edition Harlow : Pearson, 2020

ISBN: 9781292314969, 1292314966

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG4
UPG5
UPG6
PRA2
Progression fr TNGD41, 43, TEAE15
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG4
UPG6
PRA2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
PRA2

              
2.3 Systemtänkande
X
X
X
UPG4
UPG6
PRA2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
UPG4
UPG5
UPG6
PRA2
Inkl. gruppdynamik
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG4
UPG5
UPG6
PRA2

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
UPG4
UPG5
UPG6
PRA2

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG4
UPG5
UPG6
PRA2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Eng. litt. , fackspråk
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
X
UPG4
PRA2

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
X
UPG4
UPG6
PRA2

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
UPG4
UPG6
PRA2

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
UPG4
UPG6
PRA2

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
X
UPG6
PRA2

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
X
UPG6
PRA2

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.