Planering av flygtrafik, 6 hp

Planning of Air Traffic, 6 credits

TNK051

Huvudområde

Transportsystem

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christiane Schmidt

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 7 (HT 2017) 1 3 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 9 (HT 2017) 1 3 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Transportsystem

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Transportsystem, Optimeringslära, Industriell ekonomi, Objektorienterad programmering, Fysikaliska modeller.

Lärandemål

Kursen ska ge en inblick i flygtrafikområdet, samt förmåga att identifiera och hantera planeringsproblem som där kan uppstå. Deltagarna ska efter avslutad kurs ha en förståelse för hur planeringen av flygtrafik hanteras av flygbolag, luftfartmyndigheter och flygplatser samt hur dessa tre aktörers planering interagerar (se vidare under Kursinnehåll). Specifikt ska kursen utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Tillämpa kunskaper och metoder från ett brett spektrum av tidigare kurser och vid behov ta fram ny kunskap.
 • Integrera kunskaper från flera olika discipliner, såsom till exempel logistik och transportplanering, företags- och nationalekonomi, optimeringslära, programmering och reglerteknik, och tillämpa dessa i nya sammanhang.
 • Analysera och strukturera relevanta planeringsproblem från flygtrafikområdet.
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar, samt presentera dessa på ett professionellt sätt.
 • Söka, och kritiskt bedöma, relevant information från olika källor.
 • Utveckla enkla datorbaserade verktyg för analys av planeringsproblem inom flygsektorn.

Kursinnehåll

Planering av flygtrafik görs i huvudsak av tre olika aktörer; flygbolag, flygtrafikkontrollmyndigheter och flygplatser. Flygbolagets planering syftar främst till möjligöra effektiva transporter av passagerare och/eller gods mellan olika flygplatser. För att detta ska vara möjligt krävs att det finns efterfrågan av dylika transporter och att flygbolaget också erbjuder sina tjänster mellan flygplatser där denna efterfrågan existerar. Bolaget måste ha en passande flotta av flygplan att utföra transporterna med, samt skapa effektiva flygscheman så att planen flyger de turer som ger den högsta lönsamheten.
Flygplatserna har flygbolagen som främsta kunder, men tjänar också indirekt pengar på passagerare som utnyttjar de extra tjänster flygplatsen erbjuder, tex restauranger och butiker. För att skapa ett effektivt flöde av passagerare, gods och framför allt flygplan till och från flygplatsen krävs en väl utvecklad infrastuktur och en organisation som stöder denna. Flygtrafikkontrollmyndigheterna, i Sverige främst Luftfartsstyrelsen, har som huvudmål att garantera en säker flygtrafik, men också att stödja planeringen av det globala flödet av flygplan för att minska risken för stockningar och förseningar. I kursen kommer planeringsproblem hos samtliga aktörer att behandlas.

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom att medverka på föreläsningar och tillgodogöra sig litteraturen, ska kursdeltagarna lösa ett antal inlämningsuppgifter. Ett studiebesök kommer också att genomföras, om möjligt.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Christiane Schmidt

Kurshemsida och andra länkar

http://www.itn.liu.se/~toban17/courses.html

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Barnhart, Cynthia, Belobaba, Peter, Odoni, Amedeo R., (2003) Applications of Operations Research in the Air Transport Industry
  <searchLink fieldCode="JN" term="%22Transportation+Science%22">Transportation Science</searchLink>. Nov2003, Vol. 37 Issue 4, p368-391. 24p.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgifter 6 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Barnhart, Cynthia, Belobaba, Peter, Odoni, Amedeo R., (2003) Applications of Operations Research in the Air Transport Industry

<searchLink fieldCode="JN" term="%22Transportation+Science%22">Transportation Science</searchLink>. Nov2003, Vol. 37 Issue 4, p368-391. 24p.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Matematik, fysik,
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Ekonomi, optimering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Flygtrafik
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
UPG2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2

              
3.2 Kommunikation
X
UPG2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG2

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG2

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG2

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG2

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG2

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.