Kommunikation och transport - teknikprojekt, 16 hp

Communication and Transportation - project, 16 credits

TNK111

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av TNK132.

Huvudområde

Transportsystem Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan M Karlsson

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 128 h
Rekommenderad självstudietid: 299 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 6 (VT 2017) 1, 2 3, 1 Svenska O

Huvudområde

Transportsystem, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken
Rekommenderade förkunskaper: Geografiska informationssystem, Grunder i logistik, Datakommunikation, Programmering, Optimeringslära
Spärrkurser: Programmering grk, Telekommunikationssystem, Optimeringslära (eller motsvarande)

Lärandemål

Kursen avser att befästa kunskaper inom datakommunikation, transport och logistik genom tillämpning på en teknisk frågeställning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera, genomföra och redovisa ett tekniskt projekt
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • systematiskt integrera de kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa ett tekniskt problem
 • tillämpa metod- och ämnesmässiga förkunskaper
 • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar
 • beskriva och förklara etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket och till teknisk utveckling
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • kritiskt granska och diskutera ett tekniskt projekt

Kursinnehåll

Kursen utgörs av ett aktuellt projekt av lämplig omfattning. Projektet avslutas med en skriftlig rapport och muntliga presentationer. Modell för projekthantering (LIPS) samt projektdokument.
Vidare bestäms kursinnehållet individuellt för varje projektgrupp och student i samråd med examinator och handledare.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i huvudsak i form av ett handlett projektarbete som utförs i grupper.
Kursen inleds med ett antal föreläsningar som definierar projektuppgiften och projektets ramar. Under kursens gång arbetar studenterna i projektgrupper där stor vikt initialt läggs på att skapa relevant projektdokumentation enligt LIPS-modellen och att säkerställa projektets status löpande. Regelbundna projektmöten mellan projektgrupp och beställare planeras och genomförs med fokus på avverkade och kommande aktiviteter. Studenterna förutsätts ta stort eget ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras.
Föreläsningar i projektledning ges under projektets gång.
I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska för KTS.

Examination

UPG3Reflektionsrapport från seminarier0.5 hpU, G
UPG2Skriftlig rapport över hela arbetet1.5 hpU, G
UPG1Individuell skriftlig rapport14 hpU, 3, 4, 5
I examinationsmomentet UPG1 ingår skriftlig och muntlig opposition, samt auskultationer.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Johan M Karlsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 128 h
Rekommenderad självstudietid: 299 h

Kurslitteratur

LIPS
Handbok för mindre projekt (Liber)
Litteratur bestäms individuellt för varje projektgrupp i samråd med examinator och handledare.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Reflektionsrapport från seminarier 0.5 hp U, G
UPG2 Skriftlig rapport över hela arbetet 1.5 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig rapport 14 hp U, 3, 4, 5
I examinationsmomentet UPG1 ingår skriftlig och muntlig opposition, samt auskultationer.
LIPS<br> Handbok för mindre projekt (Liber)<br> Litteratur bestäms individuellt för varje projektgrupp i samråd med examinator och handledare.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.