Sakernas internet, 6 hp

Internet of Things, 6 credits

TNK116

Huvudområde

Elektroteknik Transportsystem

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Vangelis Angelakis

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 8 (VT 2023) 2 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 8 (VT 2023) 2 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle (Masterprofil Smarta städer) 8 (VT 2023) 2 1 Engelska Norrköping, Norrköping O
6MTSL Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram 2 (VT 2023) 2 1 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Elektroteknik, Transportsystem

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign
 • Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle
 • Masterprogram i intelligenta transportsystem och logistik

Rekommenderade förkunskaper

Programmeringskunskaper i framförallt C/Java, då kursen innefattar laborationer/projekt som berör programmering av enheter som har koppling till området Sakernas internet.

Lärandemål

Efter kursen förväntas studenten ha kunskaper och förmåga att:

 • Analysera och diskutera egenskaper som berör maskin-till-maskin-kommunikation (M2M)
 • Identifiera och analysera krav hos nätverk som stödjer infrastrukturer med koppling till Sakernas internet
 • Konstruera lösningar för att integrera smarta enheter i ett Sakernas internet-baserat ramverk
 • Konstruera arkitekturer och tjänster som kopplar till Sakernas internet
 • Utvärdera prestanda hos Sakernas internet-baserade system med hänsyn till nyckelparametrar

Kursinnehåll

Kursen berör principer och funktionalitet inom Sakernas internet, inkluderande arkitekturer för enheter och infrastrukturer samt tekniker och protokoll för att möjliggöra distribuerade och välfungerande nätverk, där olika typer av enheter/objekt kan sammankopplas. Studenterna kommer att lära sig att designa och analysera nätverk och arkitekturer för att stödja utvecklingen av intelligenta tjänster med varierande prestandakrav inom olika tillämpningsområden.

Kursen tar upp exempel på arkitekturer, metoder och protokoll med anknytning till Sakernas internet. Studenterna kommer att lära sig hur olika koncept kan kopplas till kommunikationslager och nätverk samt att utvärdera prestanda hos olika alternativ. Detta inkluderar t.ex. nätverk med fokus mot sensorer, fordon och mobila enheter för maskin-till-maskin-kommunikation, samt lösningar som till stor del baseras på nätverksprotokollet IPv6. Kursen behandlar även tekniker och protokoll med koppling mot applikationer, vilket t.ex. möjliggör integrering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och övningar som kopplar till programmering och projekt.

Examination

LAB1Laborationer4 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgifter2 hpU, 3, 4, 5

Slutbetyget viktas efter poängfördelningen på de graderade examinationsmomenten.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Övrigt

 • Se engelsk version.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 4 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgifter 2 hp U, 3, 4, 5

Slutbetyget viktas efter poängfördelningen på de graderade examinationsmomenten.

Övrigt

Se engelsk version.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
LAB1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
X
LAB1
UPG1

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
LAB1
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
LAB1
UPG1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
X
LAB1
UPG1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
LAB1
UPG1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
LAB1
UPG1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
X
LAB1
UPG1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
X
LAB1
UPG1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.