Retorik i tal, text och bild, 6 hp

Rethoric in Speech, Texts and Images, 6 credits

TNKA10

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Thunborg

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 8 (VT 2020) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 8 (VT 2020) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 8 (VT 2020) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 4 (VT 2020) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation
 • Civilingenjör i elektronikdesign
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNKA08.

Förkunskapskrav

-

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- tillämpa olika former av retoriska grepp och färdigheter i givna scenarier.

- muntligt och skriftligt beskriva och analysera retorik med ett visst syfte och i en given kontext.

- muntligt presentera och motivera val av språklig form och framställningssätt ur ett retoriskt perspektiv.

- redogöra för olika bildmedias visuella retorik.

- kunna presentera och argumentera för olika retoriska grepp inom visuell argumentation.

Kursinnehåll

Kursen består av två delar, en del som behandlar grunderna i praktisk muntlig retorik och en del som behandlar det visuella. 

Delkurs ett behandlar grunderna i retorik i olika former, med särskilt fokus på presentation och argumentation i arbetslivskontext. I denna del ingår också muntlig presentation med analys.

Delkurs två behandlar historiska och teoretiska perspektiv på visuell kommunikation utifrån ett bildretoriskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete samt grupparbete.

För GDK är sista delen av kursen på heltid under de två första veckorna i VT2. För övriga program gäller vanlig schemaläggning i VT2.

Examination

UPG2Seminarier och skriftlig uppgift3 hpU, G
UPG1Muntliga presentationer och skriftlig utvärdering3 hpU, G

På kursen ges betyget Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

 

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Examinator

Maria Thunborg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Seminarier och skriftlig uppgift 3 hp U, G
UPG1 Muntliga presentationer och skriftlig utvärdering 3 hp U, G

På kursen ges betyget Godkänd och Underkänd.

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt aktivt deltagande vid seminarier.

 

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.