Immersiva informationsrymder, 6 hp

Immersive Information Spaces, 6 credits

TNM106

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Löwgren

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 4, 4 Engelska Norrköping, Norrköping O/V

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Tre år av högre studier. Antagning till master-nivå. Grundläggande kunskaper i grafisk design och informationsdesign. Grundläggande kunskaper i visualiseringsdesign i konventionella medier.

Lärandemål

Det främsta syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga till design av moderna, användningsorienterade koncept och ansatser inom immersiva användarupplevelser. Målet är att nå en relationell förståelse där studenten integrerar aspekter av användarupplevelse, kommunikativa avsikter och tekniska möjligheter för att

 • Etablera grunden för en designrepertoar inom immersiva informationsrymder, och
 • Utveckla sin hantverksskicklighet inom innovativa designkoncept för immersiva informationsrymder.

Kursinnehåll

Bland de ämnen som ingår i kursen finns virtuell verklighet, omslutande visuella miljöer, immersion, materialisering (embodiment), närvaro (presence).

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på designuppgifter som behandlas individuellt och i grupp i studiomiljö. Uppgifterna utgår från relativt öppna beskrivningar, och de omfattar iterativt arbete med efterforskningar, idégenerering, konceptutveckling, värdering och problemformulering. Varje uppgift presenteras och värderas i en strukturerad kritiksession. 

Examination

UPG2Inlämningsuppgift1 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgift1 hpU, 3, 4, 5
UPG3Designuppgift4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Böcker och artiklar genom kursledningens försorg.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Löwgren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift 1 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgift 1 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Designuppgift 4 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.