Vetenskaplig metod, 6 hp

Scientific Method, 6 credits

TNM107

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Niklas Rönnberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 9 (HT 2020) 2 3 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping O
6MICS Computer Science, masterprogram 3 (HT 2020) 2 3 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping O/V

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i Computer Science
 • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

Kursen ersätts av valbar kurs för studerande med TDIU14 i kandidatexamen.

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TDDD89

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

30 hp på avancerad nivå inom sitt huvudområde. Erfarenhet av att läsa vetenskapliga, granskade artiklar inom sitt huvudområde. 

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna värdera texter med avseende på vetenskaplighet och ingenjörsmässighet.
 • ha god kännedom om samt kunna välja och utvärdera vetenskapliga och ingenjörsmässiga metoder inom sitt huvudområde.
 • kunna skriva vetenskaplig text enligt god akademisk standard.
 • kunna utforma och kritisera en plan för en vetenskaplig studie.
 • kunna kritisera vetenskapliga arbeten.
 • kunna söka och kritiskt granska källor inom sitt huvudområde.
 • kunna sammanställa vetenskaplig information.
 • kunna bedöma och hantera etiska frågeställningar och samhälleliga aspekter av vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

 • Vetenskaplig metod: Syftet med vetenskapliga metoder, kvantitativa metoder, kvalitativa metoder.
 • Ingenjörskonst och vetenskaplighet
 • Vetenskapligt skrivande
 • Litteratursökning och sammanställning
 • Källkritik: reliabilitet och validitet
 • Referenshantering: specificitet och fullständighet.
 • Forskningsetik
 • Samhälleliga aspekter av forskning och teknisk utveckling 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad i föreläsningar, seminarier och inlämningsuppgifter. Kursen utförs som en förstudie till ett examensarbete, inklusive formulering av forskningsfrågor, litteratursökning och sammanställning av en teoretisk referensram, samt initial metodbeskrivning. I kursen analyseras också olika vetenskapliga aspekter av examensarbeten i seminarieform. Under kursen presenteras vetenskapliga metoder från huvudområden som är aktuella för studenternas examensarbeten.

Examination

UPG2Seminarier4 hpU, G
UPG1Inlämningsuppgifter2 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Niklas Rönnberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Seminarier 4 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgifter 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1
UPG2
Analys av vetenskapliga artiklar vid seminarier
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1
UPG2
Analys av vetenskapliga artiklar vid seminarier
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1
UPG2
Analys av vetenskapliga artiklar vid seminarier
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1
Problembeskrivning i rapport
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG1
Metodbeskrivning i rapport
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
UPG1
Föreslagen utvärdering i rapport
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
UPG1
UPG2
Muntlig och skriftlig i seminarium, skriftlig i rapport
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG2
Seminariebehandling, gästföreläsning
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
UPG2
Seminariebehandling, gästföreläsning
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
UPG2
Seminariebehandling, gästföreläsning
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Plan för eget examensarbete
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG1
Utvärdering av plan för eget examensarbete
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Formulering av projektplan för examensarbete

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.