Procedurell ljuddesign för användargränssnitt, 6 hp

Procedural Sound Design for User Interfaces, 6 credits

TNM113

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Niklas Rönnberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 8 (VT 2024) 2 4 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier) 8 (VT 2024) 2 4 Svenska/Engelska Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Datorgrafik och spelprogrammering (Termin 9 Campus Valla)) 8 (VT 2024) 2 4 Svenska/Engelska Norrköping V

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i medieteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper från kurser inom användargränssnitt, visualisering, och programmering, såväl som grundläggande ljudteknik och signalbehandling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • utförligt kunna redogöra för hur ljud bör användas i interaktionsdesign samt i relation till visualisering utifrån utifrån sonifierings- och kommunikationsteorier.
 • applicera kontemporära teorier för sonifiering och interaktionsdesign för att analysera och värdera ljud i användargränssnitt, visualisering och spel.
 • skapa och implementera procedurell ljuddesign för att effektivt förmedla ett budskap/intryck

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om ljud som kommunikationsform, principerna för att använda ljud i interaktionsdesign samt metoder för designa och skapa procedurellt ljud. Kortfattat är kursinnehållet: Ljud- och kommunikationsteori, ljuddesign, spelljud, sonifiering, ljudteknik, samt metoder för procedurellt ljud.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarier, projektarbete i par samt muntlig presentation

Examination

LAB1Laborationer3 hpU, 3, 4, 5
UPG1Projektuppgift3 hpU, 3, 4, 5

Slutbetyg på kursen är medelvärdet av LAB1 och UPG1.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Böcker

 • K. Franinovic och S. Serafin, (2013) Sonic Interaction Design
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 3 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Projektuppgift 3 hp U, 3, 4, 5

Slutbetyg på kursen är medelvärdet av LAB1 och UPG1.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Böcker

K. Franinovic och S. Serafin, (2013) Sonic Interaction Design
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
UPG1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
UPG1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
UPG1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
UPG1

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
UPG1

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
UPG1

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
UPG1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1
UPG1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.