Tillämpad planering och styrning av produktionsverksamhet, 6 hp

Applied Planning and Control in Operations Management, 6 credits

TPPE83

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mathias Henningsson

Studierektor eller motsvarande

Helene Lidestam

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 1 (HT 2024) 2 3 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

Analys, matematisk statistik, grundkurs i produktionsplanering och styrning 

Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten:

 • kunna korrekt välja, använda och utvärdera planerings- och styrningsmetoder i olika industriella hållbara produktionsmiljöer och därefter kunna analysera och utnyttja dessa metoder mer effektivt i en alltmer digitaliserad omvärld,
 • kunna modellera och med hjälp av en kommersiell programvara lösa och utvärdera linjära kontinuerliga och diskreta optimeringsproblem med syfte att användas som beslutstöd inom hållbara produktionsmiljöer
 • kunna förstå grunderna i ett kommersiella affärssystem (ERP) och beskriva dess huvudsakliga funktion samt förstå hur digitalisering kan effektivisera användandet av affärssystemet och dess möjligheter att behandla stora datamängder.

Kursinnehåll

Produktionsplanering och -styrning är ryggraden i verksamheten inom alla tjänsteföretag eller tillverkande företag. I dagens globala konkurrens och digitala omvärld har nya metoder och tekniker för planering och styrning vuxit fram. Traditionella metoder och tekniker inom planering och styrning dominerar trots det fortfarande och kopplat till dessa traditionella planeringsmetoder används ofta optimering som beslutsstöd. Kursen är därför uppbyggd kring en del som fokuserar på modellering av optimeringsproblem samt tre delar som tar upp ett antal existerande planeringsparadigmer.

 1. Den första delen är baserat på optimering som beslutstöd, där fokus ligger på att formulera, lösa och utvärdera lösning av kontinuerliga och diskreta optimeringsproblem, både inom linjär programmering (LP) och heltalsoptimering (HP). Formuleringen gör först matematiskt och därefter skrivs denna formulering om i en kommersiell programvara som sedan löser och presenterar lösning. 
 2. Det första paradigmet är effektivitetsbaserad planering och styrning, med basen i Manufacturing Resource Planning (MRPII) som innehåller Nettobehovsplanering (MRP). Detta paradigm innehåller t ex kundorderstyrning i Huvuplaneringen (MPS) och kapacitetsplanering på alla nivåer inom MRPII. 
 3. Det andra paradigmet är begränsningsbaserad planering och styrning med begränsningsteorin (TOC) och trumma-buffert-rep (DBR). Detta paradigm innehåller tillämpad DBR.
 4. Det tredje paradigmet är leanbaserad planering och styrning med taktbaserad planering och innehåller t ex Mixed-Model-Scheduling inom Final Assembly Scheduling.

Vart och ett av paradigmen innehåller avancerade metoder och tekniker men även utvecklingen inom digitalisering och hållbarhet. Hur digitalisering och affärssystem (ERP) används inom de olika paradigmen diskuteras tillsammans med påverkan på hållbarhet. Slutligen studeras s.k. hybridsystem där metoder och tekniker från olika paradigm blandas för att kunna uppfylla mer komplexa behov utifrån ett produktionsstrategiskt perspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är uppdelad i tre delar. Del 1 är en teoretisk del och baserad på föreläsningar som skapar en kunskapsbas inom de olika delarna på en avancerad nivå. Del 1 examineras med en skriftlig tentamen (TEN2) och betygsätts (U, 3, 4, 5).

Del 2 är ett undervisningscase som löper genom hela kursen som innehåller de olika paradigmen. Studenterna får testa sina avancerade kunskaper i ett praktiskt case för att tydligt se användbarheten i en industriell miljö. Del 2 examineras muntligt där studenterna får redovisa uppgifter i caset och svara på relaterade frågor (UPG2) och betygsätts (U, G).

Del 3 är en uppsättning laborationer i att formulera och med en kommersiell programvara lösa ett antal optimeringsproblem. Ytterligare en laboration ingår där mindre uppgifter i ett kommersiellt affärssystem ska lösas. Del 3 examineras muntligt där studenterna får redovisa formulering och lösandet av de olika optimeringsproblemen samt diskutera hur ett affärssystem kan användas och utnyttjas (LAB2) och betygsätts (U, G).

Examination

TEN2Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
UPG2Projektrapport2 hpU, G
LAB2Laborationer1 hpU, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Jacobs, F. R., Berry, W. L., Whybark, D. C., Vollman, T. E. (2011) Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, 6th ed., Mc Graw-Hill International Edition.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN2 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Projektrapport 2 hp U, G
LAB2 Laborationer 1 hp U, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Jacobs, F. R., Berry, W. L., Whybark, D. C., Vollman, T. E. (2011) Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, 6th ed., Mc Graw-Hill International Edition.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.