Medier, kultur och kommunikation, 4 hp

Media, Culture and Communication, 4 credits

TRTE19

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Gary Svensson

Studierektor eller motsvarande

Gary Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 32 h
Rekommenderad självstudietid: 75 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2023) 2 1 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Visuell kultur och designhistoria

Lärandemål

Kursen belyser kommunikation som kulturellt och samhälleligt fenomen med fokus på den delen av kommunikation som kan beskrivas som medierad. Teorier om sambandet mellan samhälle och medier introduceras. Syftet med kursen är att ge den studerande en översikt men också specifika kunskaper om teoretiska perspektiv gällande medierad kommunikation, exempelvis konvergenskulturer och remediering.
Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • översiktligt redogöra för aktuella teoretiska perspektiv gällande medierad kommunikation
 • beskriva olika förhållningssätt till medierad kommunikation
 • i tal och skrift föra ett resonemang och kritiskt reflektera kring medier i samhället

Kursinnehåll

 • kommunikationsteorier
 • samband mellan samhälle och medier
 • teoretiska perspektiv på medierad kommunikation

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursens gång bedrivs undervisning genom föreläsningar och seminarier där även gruppövningar, tillämpningsarbeten och studiebesök kan ingå.

Examination

HEM1Hemtentamen2 hpU, 3, 4, 5
UPG1Seminarier2 hpU, G

Delkurserna examineras separat genom hemskrivning och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Kurslitteratur

Böcker

 • Jansson, André, (2009) Kommunikation. 1. uppl. Malmö : Liber, 2009
  ISBN: 9789147088973
 • Jenkins, Henry, Sjöden, Per, (2012) Konvergenskulturen : där gamla och nya medier kolliderar. 2. uppl. Göteborg : Daidalos, 2012
  ISBN: 9789171733689
 • Lindgren, Simon, (2009) Populärkultur : teorier, metoder och analyser. 2., [rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2009
  ISBN: 9789147089536
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
HEM1 Hemtentamen 2 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Seminarier 2 hp U, G

Delkurserna examineras separat genom hemskrivning och gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment.

Böcker

Jansson, André, (2009) Kommunikation. 1. uppl. Malmö : Liber, 2009

ISBN: 9789147088973

Jenkins, Henry, Sjöden, Per, (2012) Konvergenskulturen : där gamla och nya medier kolliderar. 2. uppl. Göteborg : Daidalos, 2012

ISBN: 9789171733689

Lindgren, Simon, (2009) Populärkultur : teorier, metoder och analyser. 2., [rev.] uppl. Stockholm : Liber, 2009

ISBN: 9789147089536

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
HEM1
UPG1
Visuell kommunikation / medierad kommunikation
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
HEM1
UPG1
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
HEM1
UPG1
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
2.3 Systemtänkande
X
HEM1
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
HEM1
UPG1
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
HEM1
UPG1
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
3.2 Kommunikation
X
HEM1
UPG1
vissa delar har tidigare arbetats med på TRTE17
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.