Inbyggda perceptionssystem, 6 hp

Embedded Perception Systems, 6 credits

TSBB18

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Alfredsson

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 10 h
Rekommenderad självstudietid: 150 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Systemteknik) 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Systemteknik) 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Systemteknik) 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Systemteknik) 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Systemteknik) 6 (VT 2019) 1 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Programmering, Signaler och system, Digitalteknik, Datorteknik.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • Programmera enkla integrerade hård- och mjukvarusystem
 • Specifikt kunna hantera insignaler från givare och utsignaler som styr hårdvara.
 • Specifikt kunna hantera bilder från en enkel kamera.
 • Kunna utföra enkla operationer på bilder.
 • Kunna kommunicera information in och ut från systemet, exempelvis via WiFi

Kursinnehåll

Konstruktionsprojekt som kan utföras på en Raspberry Pi.

Kursen tar inte upp nya begrepp och teori i någon större omfattning. De flesta deltagare antas vara obekanta med hur bilder hanteras och bearbetas, och därför ges föreläsningar som introduceras grundläggande operationer på bilder.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen arbetar med enkla integrerade system för styrning av hårdvara m.h.a. mjukvara, exempelvis Raspberry Pi.

I en serie med 2-3 projekt får deltagarna öva sig i att använda denna typ av system för att bygga tekniska lösningar där signaler från olika typer av givare får styra hårdvara. Givaren kan exempelvis vara en kamera som ger digitala bilder, och  hårdvaran kan vara i form av en radiostyrd bil.

Projekten går från enklare till mer avancerade, där de senare kan innebära att de bilder som levereras av kameran får styra bilen. Även andra typer av givare och styrd hårdvara kan förekomma.

Kursen handlar till stor del om att från givna specifikationer av funktion, tillsammans med dokumentation av tillgänglig hård- och mjukvara, bygga system som uppfyller specifikationerna.

Projekten utförs i grupper om 3-4 deltagare.

Examination

PRA1Projekt6 hpU, G

Vid examinationen av ett projekt ska varje projektdeltagare kunna redogöra för en specifik del av projektet, vilka lösningar som valts och varför.

Varje projekt ska dessutom producera en skriftlig rapport som dokumenterar genomförandet.

Kursdeltagarna ska genomföra 2-3 projekt, och för att bli godkänd på examinationsmomentet PRA1 ska samtliga projekt vara bedömda som godkända.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser:

Elektronik kandidatprojekt

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Examinator

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 10 h
Rekommenderad självstudietid: 150 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Kursen har ingen specifik lärobok.

  Det material som krävs i projekten finns i form av dokumentation på nätet, eller presenteras vid seminarier.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projekt 6 hp U, G

Vid examinationen av ett projekt ska varje projektdeltagare kunna redogöra för en specifik del av projektet, vilka lösningar som valts och varför.

Varje projekt ska dessutom producera en skriftlig rapport som dokumenterar genomförandet.

Kursdeltagarna ska genomföra 2-3 projekt, och för att bli godkänd på examinationsmomentet PRA1 ska samtliga projekt vara bedömda som godkända.

Övrigt

Kursen har ingen specifik lärobok.

Det material som krävs i projekten finns i form av dokumentation på nätet, eller presenteras vid seminarier.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Introduktion till hantering och bearbetning av bilder
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
Olika lösningar kan provas och jämföras inom ett och samma projekt
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
Integration av olika systemkomponenter via standardiserade interface
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
Att från givna specifikationer av önskad och existerande funktion bygga ett system
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1
Arbete i grupp som syftar till att tillsammans bygga ett system
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
Arbete i grupp som syftar till att tillsammans bygga ett system
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Muntlig presentation av egen del av det integrerade systemet
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Planering av varje genomfört projekt
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1
Varje projekt integrerar hård- och mjukvara
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA1
Varje projekt ska uppfylla på förhand ställda krav
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
Muntlig och skriftlig presentation av varje projekt

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.