Analog elektronik, 8 hp

Analog Electronic Circuits, 8 credits

TSEI01

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Olofsson

Studierektor eller motsvarande

Mikael Olofsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 153 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 5 (HT 2024) 2 3 Svenska Linköping, Valla V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 3 (HT 2024) 2 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik
 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori

Lärandemål

Kursen avser att ge:

 • kunskaper om komponenter och kretslösningar för analog elektronik
 • grundläggande färdigheter i analys och konstruktion av analoga kretsar
 • erfarenhet av analog simulering

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • karakterisera ett analogt system med systemegenskaper
 • konstruera förstärkare med hjälp av operationsförstärkare
 • beräkna hur icke ideala egenskaper hos operationsförstärkare påverkar förstärkarkopplingar
 • konstruera diskret uppbyggda förstärkare med hjälp av transistorer
 • funktionsverifiera en konstruktion med analog simulering
 • implementera konstruktionen

Som delmoment måste studenten kunna:

 • använda del-linjära modeller
 • presentera förstärkares frekvensegenskaper med Bodediagram
 • bestämma förstärkares egenskaper med motkoppling
 • beräkna en motkopplad förstärkares stabilitetsmarginal
 • stabilisera en instabil förstärkare

Kursinnehåll

Halvledarteori, enkla transistorförstärkare, del-linjära modeller, frekvensegenskaper, Miller-effekt, in- och utimpedans samt distorsion. Flertransistorförstärkare, Bodediagram, återkoppling och stabilitet. Operationsförstärkarens egenskaper och realisering, differentialsteg, strömspeglar, drivsteg, common mode och differential voltage, CMRR, slew rate, råförstärkning, bandbredd, offsetspänning och biasströmmar. Grundläggande linjära och olinjära operationsförstärkarkopplingar. Analogsimulering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

Examination

TEN2Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
LAB2Laborationskurs4 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Datorstödd elektronikkonstruktion Analog konstruktion, fortsättningskurs

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Böcker

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN2 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
LAB2 Laborationskurs 4 hp U, G

Böcker

Molin, Bengt, (2009) Analog elektronik 2 Studentlitteratur AB

ISBN: 9789144053677

https://www.kth.se/profile/bengtm/page/laerobok-analog-elektronik

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN2
LAB2
Matematik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
TEN2
LAB2
Kretsteori
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN2
LAB2
Analog ektronik, Konstruktionskurserna
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Gästföreläsning
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN2
LAB2
Problemidentifiering och -formulering. Modellering.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB2
Experimentell metodik
2.3 Systemtänkande
X
LAB2
Helhetstänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB2
Kreativt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB2
Grupparbete
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
LAB2
Att modellera system och att säkerställa måluppfyllelse
4.4 Att konstruera produkter och system
X
LAB2
Konstruktionsprocessen
4.5 Att realisera produkter och system
X
LAB2
Test, verifiering och validering.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.