Elkraftteknik, 6 hp

Electrical Engineering, 6 credits

TSFS14

Huvudområde

Elektroteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christofer Sundström

Studierektor eller motsvarande

Johan Löfberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 5 (HT 2023) 2 2 Svenska Linköping V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik (El och energi) 5 (HT 2023) 2 2 Svenska Linköping V
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik (Energiteknik) 5 (HT 2023) 2 2 Svenska Linköping O

Huvudområde

Elektroteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik
 • Högskoleingenjörsprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori alt. Elektroteknik

Lärandemål

Kursen avser att ge allmänna kunskaper om elkraftteknik samt konstruktion och användning av förekommande elkraftteknisk utrustning. Vidare ska kursen ge förståelse hur den pågående transformeringen av elanvändning och produktion påverkar elkraftsystemet. Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • utföra beräkningar på symmetriska och osymmetriska trefassystem
 • utföra beräkningar på trefas krafttransformatorn
 • förstå principfunktionen och utföra beräkningar på växelströmsmaskiner inkluderande både asynkronmaskinen och synkronmaskinen
 • göra beräkningar på faskompensering av induktiva laster med kondensatorer vid Y-och D-koppling
 • utföra beräkningar på trefas kraftöverföring och förstå hur den pågåeende förändringen av elanvändning och elproduktion påverkar elnätets stabilitet

Kursinnehåll

 • trefassystem 
 • trefas krafttransformatorn
 • asynkronmaskinen inklusive varvtalsreglering
 • synkronmaskinen
 • faskompensering
 • trefas kraftöverföring
 • elnätsberäkningar
 • kraftkällor
 • personfaran

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Examination

LAB1En laborationskurs2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

T. Franzen, S. Lundgren Elkraftteknik. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01804-5 . Kompletterande material (laborationshandledningar mm).
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 En laborationskurs 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
T. Franzen, S. Lundgren Elkraftteknik. Studentlitteratur. ISBN 91-44-01804-5 . Kompletterande material (laborationshandledningar mm).
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.