Elkraftsystem, 6 hp

Electric power systems, 6 credits

TSFS17

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Examinator

Lars Eriksson

Studierektor eller motsvarande

Johan Löfberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 3 (HT 2024) 2 1 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management

Rekommenderade förkunskaper

Kurs i Elkraftteknik eller motsvarande

Lärandemål

Kursen avser att ge både fördjupande och breddande kunskaper om elsystemet på lokal, regional, och nationell nivå. Det inkluderar en förståelse för hur elsystemet påverkas av en omfattande elektrifiering av stora delar av samhället, kombinerat med en ändrad elproduktionsmix.

 Efter genomgången kurs skall studenten:

 • Ha en förståelse för vilka egenskaper olika komponenter i elsystemet har, och utföra beräkningar på dessa komponenter.
 • Kunna utföra beräkningar och analyser av elnätet.
 • Ha en förståelse för elnätsstabilitet och hur den påverkas av olika delar av elsystemet.

Kursinnehåll

Kursen inkluderar moment om elproduktion, elöverföring, elanvändning, och ellagring, i syfte att förstå hur det övergripande elsystemet fungerar. Mer specifikt kommer följande delar att inkluderas i kursen:

 • Baskraft (exempelvis kärnkraft, vattenkraft, kraftvärme) och förnybar elproduktion (exempelvis vindkraft och solproduktion) med fokus på hur de olika elproduktionsanläggningarna påverkar det övergripande elsystemet.
 • Batterier inkluderande hur batteripack fungerar på systemnivå inkluderande åldrande
 • Potentialen av att använda olika typer av energilager (exempelvis batterier, vätgas, vattenmagasin) för att stabilisera framtidens elsystem.
 • Introduktion till framtidens elanvändning och vilka möjligheter det finns till användarflexibilitet för att stabilisera elsystemet.
 • Beräkningar på kraftöverföring och elnätssimuleringar. 
 • Elnätsstabilitet och hur den påverkas av olika delar av elmarknaden.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen planeras att bedrivas i form av föreläsningar, lektioner, och laborationer. 

Examination

LAB1Laborationer2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för systemteknik
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
TEN1
Delar i kursen som kopplar samman delkomponenter från grundkurs till ett system. 
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Gällande främst elnätsanalyser
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
TEN1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Datorlaborationer av lite friare karaktär.
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1
TEN1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Laborationer sker i grupper.
3.2 Kommunikation
X
Laborationsrapporter.
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Kopplar kursinnehållet till bredare samhällsaspekter.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.