Linjära system för kommunikation, 10 hp

Linear Systems for Communication, 10 credits

TSKS06

Kursen är nedlagd. Ersätts av TSBB32.

Huvudområde

Informationsteknologi Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lasse Alfredsson

Studierektor eller motsvarande

Klas Nordberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 181 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 4 (VT 2017) 1, 2 2, 2 Svenska Linköping O

Huvudområde

Informationsteknologi, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i informationsteknologi

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TTIT01 eller TTIT39.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Matematisk grundkurs, Envariabelanalys, Linjär algebra.
Grundläggande kunskaper i Matlab rekommenderas (eller något annat programmeringsspråk - för att generera enkla grafer).

Lärandemål


Kursen skall ge grundläggande kunskaper om tids- och frekvensanalys av tidskontinuerliga signaler och tidskontinuerliga linjära system. Speciellt fokuseras på analoga elektriska kretsar samt tillämpningar inom analog och digital kommunikation. Kursen ger även förtrogenhet med de grundläggande matematiska verktyg som används.

Sammanfattningsvis gäller att studenten, efter fullgjord kurs, förväntas kunna:

  För Elektriska Kretsar:
 • Beräkna ström, spänning och effekt i allmänna likströms- och växelströmskretsar med användning av strukturerade metoder.
 • Beräkna spänningsförstärkning för kretsar innehållande ideala operationsförstärkare.
 • Beskriva konstruktion och funktion av elektriska filter.
 • Beräkna samt mäta upp gränsfrekvenser och centerfrekvens för elektriska filter.
  För Linjära System:
 • Bestämma, tolka och matematiskt hantera tidsegenskaper för deterministiska signaler och linjära system.
 • Med användande av fourierserier, fouriertransform och laplacetransform bestämma, tolka och matematiskt hantera frekvensegenskaper och allmänna transformrepresentationer för både signaler och system.
 • Definiera olika egenskaper för linjära system samt, i samband med problemlösning, hantera konsekvenser av dessa.
 • Med användande av lämplig metod och för given insignal beräkna utsignalen från ett linjärt tidsinvariant system, samt känna till olika metoders möjligheter och begränsningar.
 • Med viss säkerhet kunna utföra tids- och frekvensanalys för olika analoga och digitala modulationsformer.
  Allmänt:
 • Med adekvat terminologi, väl strukturerat och logiskt sammanhängande, redogöra för sambanden mellan olika begrepp i kursen.

Kursinnehåll

  För Elektriska Kretsar:
 • Grundläggande lagar och samband.
 • Tvåpolssatsen. Nortons teorem. Nodanalys.
 • Växelströmsteori. jw-metoden. Effekt.
 • Grundläggande filterteknik.
 • Ideala OP-förstärkare.
  För Linjära System:
 • Signalegenskaper, systemegenskaper.
 • Differentialekvationsbeskrivning av linjära system.
 • Linjärisering av icke-linjära system.
 • Impulssvar och stegsvar. Faltning.
 • Fourierserieutveckling av periodiska signaler.
 • Fouriertransformanalys av signaler och system. Frekvensspektrum, Frekvensfunktion.
 • Laplacetransformanalys av signaler och system. Systemfunktion, Pol-nollställediagram.
 • Tidskontinuerliga passiva frekvensselektiva filter.
  För Kommunikation:
 • Principer för analog och digital kommunikation, ur ett linjära system-perspektiv.
  • Amplitudmodulering, frekvens- och fasmodulering.
  • Digitala moduleringsmetoder - ASK, PSK, QAM, FSK

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges till stor del i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Studenterna bearbetar vinjetter i basgrupper, jobbar med en större inlämningsuppgift och arbetar för övrigt till stor del enligt PBL-metoden.
Under 2016 kan en del av föreläsningarna, i mån av tid, ske i formen "flipped classroom".
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

KTR1Frivilliga kursmoment0 hpU, G
UPG1Inlämningsuppgift4 hpU, G
LAB1Laborationer1 hpU, G
BAS1Basgruppsarbete2 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
Slutbetyget på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentan tillsammans med resultatet på UPG-momentet. Detaljerad information om detta finns på kurswebbsidan.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Klas Nordberg

Examinator

Lasse Alfredsson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/TSKS06

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 86 h
Rekommenderad självstudietid: 181 h

Kurslitteratur

Rekommenderade böcker är i första hand: Tidskontinuerliga Signaler & System, Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson) Kretsteori, Från Alfa till Omega eller Kretsteori & Elektronik, Sune Söderkvist, med tillhörande övningsböcker (Tryckeriet Erik Larsson) Analog och Digital Modulation, Mikael Olofsson
Kompletterande material av examinatorn
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
KTR1 Frivilliga kursmoment 0 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgift 4 hp U, G
LAB1 Laborationer 1 hp U, G
BAS1 Basgruppsarbete 2 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
Slutbetyget på kursen bestäms av resultatet på den skriftliga tentan tillsammans med resultatet på UPG-momentet. Detaljerad information om detta finns på kurswebbsidan.
Rekommenderade böcker är i första hand: Tidskontinuerliga Signaler & System, Sune Söderkvist (Tryckeriet Erik Larsson) Kretsteori, Från Alfa till Omega eller Kretsteori & Elektronik, Sune Söderkvist, med tillhörande övningsböcker (Tryckeriet Erik Larsson) Analog och Digital Modulation, Mikael Olofsson <br> Kompletterande material av examinatorn
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
A: Analys, Linjär algebra, U: Transformteori som matematiskt verktyg.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Lik- och växelströmsteori. Tidskontinuerliga signaler och linjära system. Analog och digital modulation.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Relaterar kursmaterialet till fortsättningskurser och tillämpningar.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
U,A: Modellering och lösning av formulerade problem, inklusive rimlighetsbedömning av lösningarna.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Arbetar i grupp under problembaserat lärande.
2.3 Systemtänkande
X
Modellera och analysera linjära system.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
U,A: Individuell problemlösning. A: Förmåga att planera sin tid och sina resurser; att arbeta mot en deadline.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Labgrupper om 2 studenter. Inlämningsuppgifter görs i grupper om 4 studenter. Examination av förmågan, i någon mån via slutrapporternas kvalitet.
3.2 Kommunikation
X
Rapportskrivning. Förmåga att förmedla matematisk-tekniska resonemang på ett logiskt och strukturerat sätt.
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
Enklare linjära system: Kravhantering, syntetisering/modellering och utvärdering av linjära filter.
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Filtersyntes.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.