LiU Sommaruniversitet: Alternativ energi: dåtid, nutid, framtid och innovationer, 7.5 hp

LiU Summer Academy: Alternative Energy: past, present, future, and innovations, 7.5 credits

ETES04

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sergiy Valyukh

Studierektor eller motsvarande

Magnus Boman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 140 h

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) ST 2024 1 - Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Kursen bedrivs inom ramen för Linköping universitets internationella sommarakademi (Linköping University Summer Academy) och riktar sig enbart till studenter från LiU:s partneruniversitet. Undervisningsspråket är engelska och kursen bedrivs på grundläggande nivå.

Förkunskapskrav

För att vara behörig måste studenten vid ansökan ha fullföljt 1 års heltidsstudier (avslutat 60 ECTS credits eller motsvarande) på ett av Linköpings universitets partneruniversitet.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenterna en introduktion till de historiska och ekonomiska aspekterna av vetenskapligt-tekniska framsteg för hållbar utveckling inom energisektorn.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva alternativa energikällor och revolutionerande teknik som påverkar livskvaliteten.
 • spåra händelser och orsaker som är förutsättningarna för stora upptäckter och uppfinningar i det förflutna, nuet och framtiden.
 • förklara och kritiskt jämföra de tekniska och ekonomiska fördelarna med systemlösningar baserat på resurstillgänglighet, energibehov och marknadsförhållanden.
 • skriva, presentera och diskutera en kort rapport om ett särskilt ämne som rör energisektorn i samband med teknisk effektivitet, ekonomisk välfärd, miljöperspektiv och sociala behov.

Kursinnehåll

Kursen bygger på populärvetenskapliga material som ger kunskap om de grundläggande principerna för användning av förnybara energikällor och energibesparande applikationer, samt ger en förståelse för vikten av att studera alternativa energikällor när det gäller teknik, miljö, ekonomi och sociala behov. Kursen innehåller en översikt över innovationer som redan har förändrats, förändras och de som kommer att förändra vårt liv i framtiden. I många fall sker överväganden genom prismat av stora vetenskapliga upptäckter, deras historia, tidigare svårigheter, förutsättningar och konsekvenser för samhället.

Populärvetenskaplig inriktning gör kursen användbar för studenter inom inte bara tekniska utan också humanistiska discipliner.

Följande ämnen omfattas:

 • Stora upptäckter som har påverkat elproduktionen och utvecklingen av energibesparande teknik.
 • Förnybara energikällor (sol, geotermi, vattenkraft, vind, biobränsle) och deras inflytande på miljö och människoliv.
 • Energiomvandling och överföring, grundläggande krav för energirelaterade applikationer.
 • Energibesparande teknik för elektronik, transport, industri och byggnader.
 • Framtidsperspektiv inom energisektorn och rollen av några av dagens innovationer, t.ex. artificiell intelligens och kvantdatorer.

Undervisnings- och arbetsformer

De schemalagda delarna av kursen består av föreläsningar, seminarier, datorbaserade laborationer, en rundtur till industriföretag (eller liknande) och projektarbete i grupp.

Examination

UPG1Projekt2.5 hpU, G
LAB1Virtuell laboration1 hpU, G
KTR1Frivilliga moment0 hpU, G
HEM1Distanstentamen4 hpU, 3, 4, 5

Frivilliga moment under kursens gång kan ge bonuspoäng vid slutprovet. Bonussystemet presenteras vid kursstart. Projektdelen innebär grupparbeten med skrivande och presentation samt opponering av rapporter.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Kurslitteratur

Böcker

 • Degunther, Rik, (2009) Alternative Energy for Dummies John Wiley & Sons Inc
 • Kaku, Michio., Kaku, Michio., (2011) Physics of the future: how science will shape human destiny and our daily lives by the year 2100
 • Kaku, Michio., Kaku, Michio., (2008) Physics of the impossible: a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel
  ISBN: 9780385520690, 0385520697
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projekt 2.5 hp U, G
LAB1 Virtuell laboration 1 hp U, G
KTR1 Frivilliga moment 0 hp U, G
HEM1 Distanstentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Frivilliga moment under kursens gång kan ge bonuspoäng vid slutprovet. Bonussystemet presenteras vid kursstart. Projektdelen innebär grupparbeten med skrivande och presentation samt opponering av rapporter.

Böcker

Degunther, Rik, (2009) Alternative Energy for Dummies John Wiley & Sons Inc
Kaku, Michio., Kaku, Michio., (2011) Physics of the future: how science will shape human destiny and our daily lives by the year 2100
Kaku, Michio., Kaku, Michio., (2008) Physics of the impossible: a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel

ISBN: 9780385520690, 0385520697

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.