Marknadskommunikation och analys, 6 hp

Market Communication and Analysis, 6 credits

TEAE14

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Rosenfall

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2024) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2024) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2024) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Kan ej ingå i examen tillsammans med TEIE56.

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i flygtransport och logistik
 • Kandidatprogram i samhällets logistik
 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Användarupplevelse och interaktionsdesign

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förklara och tillämpa centrala modeller inom marknadsföring och marknadskommunikation
 • Analysera företags erbjudande, deras marknadskommunikation och deras omvärld ur ett marknadsföringsperspektiv
 • Tillämpa grundläggande färdigheter i att skriva vetenskaplig rapport inom marknadsföringsområdet
 • Muntligt och skriftligt kommunicera marknadsföringsorienterade analyser och resonemang

Kursinnehåll

Det centrala i kursen är hur ett företag eller en organisation skall agera mot och kommunicera med marknaden. Innehållet omfattar bland annat: att förstå vad ett erbjudande är och hur marknadskommunikation kan se ut, hur företagets omvärld påverkar deras erbjudande och marknadskommunikation, val av kundsegment att rikta ett erbjudande mot och analys av vilka kundsegment befintliga företag riktar sig mot, hur kunders köpbeteende påverkar utformningen av erbjudandet och marknadskommunikationen, samt hur företags marknadsföring kan förstås ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt  hållbarhetsperspektiv. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har det genomgående temat marknadsplanering med inriktning mot marknadskommunikation. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och ett handlett projektarbete som görs i grupp och går ut på att analysera ett företags eller varumärkes marknadskommunikation. Projektarbetet och seminarierna utgör en del av examinationen. Examination sker även genom ett antal individuella uppgifter/duggor under kursens gång.

Examination

TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
PRA2Projektuppgift och seminarier som genomförs i grupp2 hpU, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Varumärke och värdeskapande

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Böcker

 • Anders Parment, Kort om marknadsföring Senaste upplagan (som finns tillgänglig senast 8 v innan kursstart)

Övrigt

 • Möjliga tillägg i form av artiklar. 

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
PRA2 Projektuppgift och seminarier som genomförs i grupp 2 hp U, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Böcker

Anders Parment, Kort om marknadsföring Senaste upplagan (som finns tillgänglig senast 8 v innan kursstart)

Övrigt

Möjliga tillägg i form av artiklar. 

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning, skriftlig rapport, tentamen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Varumärken
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN1
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning, skriftlig rapport, tentamen
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
TEN1
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning, skriftlig rapport, tentamen
2.3 Systemtänkande
X
TEN1
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning, skriftlig rapport, tentamen
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning, skriftlig rapport, tentamen
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
TEN1
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning, skriftlig rapport, tentamen
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning. A: tidigare kurser
3.2 Kommunikation
X
PRA2
Projektrapport, muntlig redovisning
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Hållbarhet
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA2
Kort budget för marknadsplan
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.