Varumärke och värdeskapande, 6 hp

Brands and Value Creation, 6 credits

TEAE15

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Christina Grundström

Studierektor eller motsvarande

Daniel Ellström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 3 (HT 2023) 1 1 Engelska Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TNGD22.

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Marknadskommunikation och analys

Lärandemål

Kursens syfte är att ge kunskaper om betydelse, innehåll och utformning av samt strategi för varumärken så att värde skapas för såväl målgrupp som varumärkesägare.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna följande:

 • Lista och definiera olika teorier, modeller och begrepp inom varumärkesområdet samt relatera dessa till en varumärkesägares strategi och värdeskapande
 • Förklara hur ett varumärke byggs upp, vårdas, utvecklas och eventuellt avvecklas
 • Kritiskt bearbeta ett nytt och existerande varumärke genom att tillämpa ovan nämnda kunskaper
 • Beskriva och förklara hur dragna slutsatser och givna rekommendationer omsätts till såväl brief som pitch samt tillämpa detta praktiskt
 • Ge exempel på etiska överväganden inom varumärkesledning och tillämpa grundläggande etiska förhållningssätt i ovan nämnda färdigheter och förmågor.

Kursinnehåll

 • Varumärkesteori, inkl. tillhörande integrerad marknadskommunikation
 • Ledning av varumärken
 • Analys av varumärke
 • Vetenskapligt skrivande
 • Från brief till pitch utifrån gjord varumärkesanalys

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar och seminarier. 

Examination

DIT1Digital salstentamen 6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

Marknadsmedvetenhet i internationell kommunikation, projektkurser i programmet.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Böcker

 • Keller, Kevin Lane och Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity 5th edition Harlow: Pearson Education Limited

Övrigt

 • Aktuell kurslitteratur återfinns under Övriga dokument

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
DIT1 Digital salstentamen 6 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Keller, Kevin Lane och Swaminathan, Vanitha, (2020) Strategic Brand Management. Building, Measuring and Managing Brand Equity 5th edition Harlow: Pearson Education Limited

Övrigt

Aktuell kurslitteratur återfinns under Övriga dokument

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
DIT1
I: Sätta in varumärkesledning i ett sammanhang, U: Varumärkesteori, ledning av varumärken, analys av varumärke, från brief till pitch baserad på en varumärkesanalys. A: Förväntas kunna tillämpa centrala begrepp från Marknadskommunikation och analys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
Utgår
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
DIT1
I: metoder för analys av varumärke 
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
X
DIT1
I: Kopplar till aktuell forskning, egen som andras, som komplement till kurslitteraturen.. U: Grundläggande färdigheter i fallstudieansats, vetenskapligt skrivande. (Del av litteratur från senaste fem åren ska finnas med inom kärnområde), A: Bygger på vetenskaplig kunskap från Marknadskommunikation och analys
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
DIT1
I: Kopplar nuvarande till vad som kommer att krävas i exjobbet (50 % av exjobbsnivån). U: Analys av varumärke (problembakgrund->ge rekommendationer). A: problemlösningstekniker från Marknadskommunikation och analys, mätmetoder från Användarupplevelse och interaktionsdesign
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
DIT1
U: Självständigt val av litteratur (ur rekommendation)
2.3 Systemtänkande
X
X
DIT1
I: Internationell omvärldspåverkan, U: Omvärldspåverkan på ett varumärke (tillämpa 1.1 och 1.5), prioritering
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
DIT1
U: Initiativförmåga, uthållighet (rapport), anpassningsförmåga, kreativt (vetenskapligt) tänkande , kritiskt tänkande och integration av kunskaper
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
DIT1
 I: Ansvarstagande i grupp (gruppkontrakt, valfritt). U: etiska överväganden inom varumärkesledning och tillämpa grundläggande etiska förhållningssätt i ovan nämnda muntliga och skriftliga presentationer (t.ex. ej spekulera),
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
DIT1
U: Grupparbete
3.2 Kommunikation
X
X
X
DIT1
I: Kopplar mot krav för examensarbete och programmålen. U: muntliga och skriftliga vetenskapliga och populärvetenskapliga presentationer, ge återkoppling, brief->pitch. A: Marknadskommunikation och analys
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
DIT1
U: Alla fö och examination på engelska (PRA3 valfritt)
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
DIT1
I: historik och hållbarhetsfrågor kopplat till varumärken
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
DIT1
U: Varumärkesledningens roll i ett företags strategi, ny teknik för att kommunicera varumärken
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
DIT1
U: Förståelse för och anpassning till målgrupp
4.4 Att konstruera produkter och system
X
DIT1
U: använda varumärkesanalys som grund för pitch
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
Hela 5 utgår (eftersom avancerad nivå)
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.