Konstruktionsmaterial - nya material, 6 hp

Engineering Materials - New Materials, 6 credits

TMKM40

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ru Lin Peng

Studierektor eller motsvarande

Mikael Segersäll

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Linköping V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Teknik för hållbar utveckling) 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Linköping O
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Linköping V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Tillämpad mekanik) 8 (VT 2017) 1 2 Svenska Linköping V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 2 (VT 2017) 1 2 Svenska Linköping V
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Mechanical Engineering, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i Konstruktionsmaterial

Lärandemål

Kursen ska ge kunskaper om nya konstruktionsmaterial och processer med ett industriellt perspektiv. Speciellt ägnas pulvermetallurgi och avancerade keramer en stor uppmärksamhet. Kursen ger också en överblick om avancerade ytbeläggningar och vissa andra nya konstruktions och funktionella material och framställningsprocesser. Efter fullgjord kurs ska studeranden ha kunskaper och färdigheter inom:

 • Det pulvermetallurgiska området
 • Moderna konstruktions keramiska material
 • Moderna processer för materialframställning och ytbeläggning

Kursinnehåll

 • Fördelar och nackdelar med pulvermetallurgi-teknik
 • Pulverframställning och karakterisering
 • Kompaktering och sintring av pulvermetallurgiska material
 • Moderna konstruktionskeramer: deras struktur, egenskaper, framställningsprocess och användningsområden
 • Konstruktion med keramiska material
 • Avancerade högtemperaturytbeläggningar och tunnfilmer
 • Utvalda exempel på nya konstruktion och funktionella material och framställningsprocesser

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

TEN1Tentamen4.5 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laboration1.5 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Mikael Segersäll

Examinator

Ru Lin Peng

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/kmt/education/undergraduatecourses-tmkm40

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h

Kurslitteratur

German, "Powder Metallurgy Science"
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 4.5 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laboration 1.5 hp U, G
German, "Powder Metallurgy Science"
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN1
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
TEN1
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
TEN1
2.3 Systemtänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X
TEN1
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
TEN1
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
LAB1
3.2 Kommunikation
X
X
X
LAB1
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
X
LAB1
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
X
LAB1
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
4.4 Att konstruera produkter och system
4.5 Att realisera produkter och system
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
X
LAB1
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
LAB1
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
LAB1
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
LAB1

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.