Ljudteknik, 6 hp

Sound Technology, 6 credits

TNM103

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Niklas Rönnberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 50 h
Rekommenderad självstudietid: 110 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 7 (HT 2024) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 9 (HT 2024) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik (Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier) 7 (HT 2024) 1 2 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TNM054

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i medieteknik

Rekommenderade förkunskaper

Kunskaper från kurser som Signaler och system, Tillämpad transformteori, Ljudfysik, eller motsvarande. Programmeringskunskaper, motsvarande Programmering grk.

Lärandemål

Ljudteknik av analog och digital karaktär är idag en viktig del i många olika medieproduktioner, från datorspel och immersiv medieproduktion via användargränssnitt till renodlad ljud- och musikredigering. Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om metoder för ljudteknik, audioeffekter och signalbehandling, samt bearbetning, analys och syntes av ljud och vågformer. Studenten ska efter genomgången kurs kunna tillämpa kunskaper om design av analoga och digitala signalbehandlingstillämpningar för exempelvis professionell audio, musikproduktion, film, spel och virtuella miljöer, samt visualisering och forensiskt arbete.

Kursinnehåll

Introduktion till digital audio, ljud- och musikbearbetning. Översikt över tekniker för signalbehandling och audioeffekter. Förändring av dynamiskt innehåll i en signal som kompression respektive expansion. Filtrering och utjämning av signaler, olika användningsområden för filter, olika typer av filter. Digitala fördröjningsledningar samt analoga alternativ för simulering av rumsakustik och eko. Digitala och analoga audioeffekter (som exempelvis wha-wha, phaser, flanger). Fas-vocodning för tonhöjds- och tempoförändring av en signal. Additiv och subtraktiv syntes, samt analoga och digitala syntesmetoder. Amplitud- och frekvensmodulering av signaler.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, föreläsningar/seminarier givna av studenten själv, samt programmeringsinriktade och praktiskt ljudtekniska laborationer. En skriftlig tentamen i form av en hemtentamen, som utförs under begränsad mängd tid och går ut på att i skrift redogöra för hur en specifik signalbehandlingsuppgift skulle kunna lösas.

Examination

LAB1Laborationer3 hpU, G
HEM1Hemtentamen3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Övrigt

 • Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 3 hp U, G
HEM1 Hemtentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Övrigt

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
HEM1
Akustik från TFYA65 förväntas.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
HEM1
LAB1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
HEM1
LAB1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
HEM1
LAB1

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
HEM1
LAB1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
HEM1
LAB1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation
X
LAB1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.