Kandidatprogrammet i miljövetenskap, 180 hp

Bachelor´s Programme in Environmental Science, 180 credits

F7KMO

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Miljövetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som behandlar hur miljöproblem uppkommer och hur förutsättningar för en hållbar utveckling kan skapas. Området omfattar den biofysiska miljön och de miljö- och resursproblem som uppkommer till följd av mänskligt handlande och nyttjande av naturen. Samtidigt uppmärksammar miljövetenskapen att miljöproblemen orsakas i samhället och att det är i samhället de tolkas, kommuniceras och åtgärdas. Inom miljövetenskap förenas och integreras ett stort antal perspektiv, teorier, metoder och tekniker från olika discipliner och traditioner, vilket ger en helhetssyn på miljöfrågorna. På så sätt kan miljövetenskapen bidra till lösningar av dagens miljöproblem, samt till utvecklingen mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, såväl lokalt som globalt.
Kandidatprogrammet i miljövetenskap är ett program på grundläggande nivå och leder till en kandidatexamen i Miljövetenskap. Utbildningen syftar till att den examinerade miljövetaren ska ha förvärvat gediget miljövetenskapligt kunnande, förmåga att arbeta i och att leda projekt samt förmåga att skriftligt och muntligt kommunicera med företrädare för olika intressen. Dessa kunskaper och förmågor gör att miljövetaren är anställningsbar inom privat näringsliv, offentlig förvaltning och intresseorganisationer.
Utbildningen syftar också till att förbereda den studerande för studier på avancerad nivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet miljövetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom miljövetenskap, fördjupning inom någon del av miljövetenskap samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom miljövetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom miljövetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För kandidatexamen skall studenten

 • kunna integrera kunskap inom miljövetenskap från natur-, teknik-, samhällsvetenskapliga kunskapsområden och humaniora,

Innehåll

Programmet omfattar 180 högskolepoäng (hp) och består av två obligatoriska år om 120 hp samt en fördjupningsdel om 60 hp som inkluderar möjlighet att fördjupa sig inom olika områden.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom succesiv fördjupning mellan de första åren och ytterligare fördjupning inom miljövetenskap under fördjupningskurserna under tredje året. Förmågor och färdigheter utvecklas genom återkommande examinationsmoment där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.

De första två åren är gemensamma för hela utbildningsprogrammet och syftar till att ge en förståelse och fördjupning av miljöfrågornas mångsidiga karaktär. Fokus ligger på miljöproblemens uppkomst och hantering, vilket innebär att naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar sätts i kulturella och samhälleliga sammanhang. Kurserna är tematiskt upplagda. Stor vikt läggs vid eget kunskapssökande inom tydligt givna kursramar. I varje kurs ingår praktiska moment där studenterna tillägnar sig grundläggande kunskap och praktisk färdighet vad gäller metoder och tekniker vanliga inom det tillämpade miljöarbetet liksom inom miljövetenskaplig forskning. Här ingår naturvetenskapliga fältstudier och laborationer. Vidare ingår praktiska moment som introducerar statistiska, systemanalytiska, ekonomiska och kvalitativa forskningsmetoder. De praktiska momenten används som utgångspunkter för att söka kunskap om orsakssamband och vidare sammanhang. 
Skriftlig och muntlig framställning, i grupp och/eller enskilt, ingår i alla kurser.

Under år 3, ingår sammanlagt 30 hp valbara fördjupningskurser. Fördjupningskurserna är tydligt avnämarinriktade.

Vidare ingår också tre obligatoriska kurser; Praktik inom miljövetenskap, Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö samt Självständigt arbete i miljövetenskap. 

Vissa fördjupningskurser ges på engelska. 

Möjlighet finns för utbytesstudier under termin 5.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

På kandidatprogrammet i miljövetenskap används en problem- och projektorienterad arbetsform, där de studerandes eget kunskapssökande och kunskapskritiska arbete står i centrum samt förmåga att arbeta i grupp. Basgruppen är en central arbetsform under större delen av programmet. Studenterna arbetar självständigt med frågeställningar och projekt både individuellt och i basgrupper. Föreläsningar, seminarier, olika typer av praktiska moment, litteraturstudier, handledning samt muntlig och skriftlig kommunikation utgör stöd för lärandet.

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  • För tillträde till den tredje terminen krävs minst 30 hp godkända från första årets kurser varav 22,5 hp ska utgöras av: Introduktion till miljövetenskap och hållbar utveckling (7,5 hp) och Miljövetenskapliga teorier och metoder (15 hp).
  • För tillträde till den femte terminen krävs minst 90 hp godkända från första och andra årets kurser varav 30 hp ska utgöras av System i natur och samhälle (7,5 hp), Kunskapsunderlag för miljökommunikation (7,5 hp), Miljöbedömning, ledning och planering (15 hp).
  • För tillträde till att påbörja Självständigt arbete inom miljövetenskap krävs att minst 120 hp är godkända från alla år varav 30 hp ska utgöras av Biogeokemi och miljöanalys (15 hp) och Miljöadministration, ekonomi och målstyrning (15 hp).

  Examenskrav

  Kandidatexamen i miljövetenskap uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp i programmet, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet miljövetenskap.

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen med huvudområde miljövetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science with a major in Environmental Science

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746G55 Introduktion till miljövetenskap och hållbar utveckling 7.5 G1N v202334-202338 O
  746G56 Miljövetenskapliga teorier och metoder 15 G1N v202339-202348 O
  746G57 Miljöfrågans komplexitet i policy och praktik 7.5 G1N v202349-202403 O

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746G58 System i natur och samhälle 7.5 G1N v202404-202408 O
  746G60 Kunskapsunderlag för miljökommunikation 7.5 G1N v202409-202413 O
  746G59 Miljöbedömning, ledning och planering 15 G1N v202414-202423 O

  Termin 3 HT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746G61 Biogeokemi och miljöanalys 15 G1F O
  746G62 Miljöstyrning och miljöekonomi 15 G1F O

  Termin 4 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746G18 Miljövetenskap B2 30 G1F O

  Termin 5 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746G19 Miljörätt 7.5 G2F V
  746G26 Analytisk miljökemi 7.5 G2F V
  746G28 Internationell miljömanagement 7.5 G2F V
  Kursen erbjuds också studenter på Samhällsplanerarprogrammet med 5 platser
  746G30 Nationell miljömanagement 7.5 G2F V
  5 platser erbjuds studenter på Samhällsplanerarprogrammet.
  746G33 Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd 7.5 G2F V
  746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V
  Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår.
  746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V
  Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår.
  746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V
  Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår.
  746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V
  Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på våren.
  746G50 GIS som miljövetenskaplig metod 7.5 G2F V
  Kursen erbjuds också studenter på samhällsplanerarprogrammet (5 platser)
  746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V
  Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.
  746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V
  Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.
  746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V
  Kursen är obligatorisk för samtliga programstudenter, dock kan studenten välja att läsa kursen under termin 5 eller termin 6.

  Termin 6 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746G31 Projektledning, organisationsteori och arbetsmiljö 7.5 G2F O
  746G32 Strategisk miljöledning 7.5 G2F V
  746G35 Examensarbete i miljövetenskap 15 G2E O
  746G37 Tillämpad forskningsmetodik 7.5 G2F V
  Kursen är valbar men kan läsas vilken period som helst under höst och under en period på vår
  746G38 Miljökommunikation 7.5 G2F V
  Kursen inställd vt24 pga för få sökande
  746G53 Praktik inom miljövetenskap 7.5 G2F V
  Kursen är obligatorisk för samtliga studenter på år 3, men kan väljas att läsas antingen på hösten (3 perioder) elller våren (1 period).