Kandidatprogrammet i samhällsplanering, 180 hp

Bachelor's programme in Urban and Regional Planning, 180 credits

F7KSP

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområde Samhällsplanering

Studietakt

Helfart

Inledning

Samhällsplanerarprogrammet är en treårig utbildning på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen inom huvudområdet samhällsplanering. Utbildningen ger förutsättningar för arbete med samhällsplanering i både offentlig och privat sektor, samt behörighet till utbildningar på avancerad nivå. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse för huvudområdet samhällsplanering, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer.
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom samhällsplanering.      

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom samhällsplanering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Lokala mål

För kandidatexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse för hur olika dimensioner av hållbarhet kan uttryckas och hanteras inom samhällsplanering.
 • visa färdigheter i att visualisera och gestalta framtidsinriktade och förändringsorienterade prognoser och planer. 

Innehåll

Programmet omfattar 180 högskolepoäng, varav 30 hp utgörs av valbara kurser alt. utlandsstudier och en praktikkurs. Inslaget av valbara kurser och praktik ger en möjlighet för den studerande att utveckla en egen profil. Studierna sker på helfart. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men vissa undervisningsmoment kan vara på engelska. Efter fullgjorda studier kan den studerande ansöka om en filosofie kandidatexamen i samhällsplanering.

Programinnehållet är relaterat till tre övergripande kunskapsområden: samhällsplaneringens idéer och teorier, samhällsplaneringens metoder och verktyg och praktiken samhällsplanering. Inom samtliga kunskapsområden är fokus att utveckla förmåga att kritiskt värdera och använda information. Programmets kurser har olika tyngdpunkt i relation till nämnda kunskapsområden enligt följande:

Området samhällsplaneringens idéer och teorier behandlar främst tvärvetenskaplig kunskap om människors livsmiljöer och hur man kan förstå och förklara historisk och samtida samhällsplanering relaterad till dessa livsmiljöer.

Inom området Samhällsplaneringens metoder och verktyg behandlas metoder och verktyg som är centrala i samhällsplanering. Till dessa hör att kunna kommunicera muntligen, skriftligen och via kartor, geografiska informationssystem, andra visualiseringsverktyg och andra gestaltningsformer. Området innefattar också studier om och träning av förmågor att kommunicera med olika grupper och individer, samt via tvärvetenskapen kunna vara länk mellan samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap och teknikvetenskap. Andra viktiga områden är metoder för datainsamling, hantering och analys.

Praktiken inom samhällsplanering innehåller moment där studenterna får möta yrkesverksamma inom samhällsplanering och genom t.ex. observationer, exkursioner, projektarbeten och praktik, utveckla sin förståelse av och färdigheter inom samhällsplanering. Inom området studeras även projekt- och processledning.

Valbara kurser eller utlandsstudier genomförs under termin 5.

För att en fördjupningskurs skall ges krävs minst fem studenter.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen präglas av ett studentcentrerat lärande genom ett gemensamt och aktivt ansvarstagande av studenter, lärare och annan personal och sker i form av exempelvis föreläsningar, seminarier, exkursioner, projektarbeten, rollspel och handledning. 
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt  
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För behörighet till utbildningens tredje termin krävs minst 45 hp godkända inom programmet.

  För behörighet till utbildningens femte termin krävs minst 105 hp godkända inom programmet.

  För behörighet att påbörja kandidatuppsatskursen Självständigt arbete i samhällsplanering krävs att kurserna Projektarbete, 7,5 hp och Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I, 7,5 hp är godkända.

  Examenskrav

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen med huvudområde Samhällsplanering

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science with a major in Urban and Regional Planning

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Termin 2 VT 2024

  Termin 3 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709G09 Hållbarhet, miljö och social förändring 15 G1F v202434-202443 O
  709G25 Praktik inom samhällsplanering 7.5 G1F v202443-202450 O
  709G22 Fysisk planering, fördjupning 7.5 G2F v202449-202503 O

  Termin 4 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709G10 Samtida teorier och praktik i samhällsplanering 15 G1F v202504-202513 O
  709G13 Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I 7.5 G1F v202514-202518 O
  709G15 Projektarbete 7.5 G1F v202519-202523 O

  Termin 5 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709G12 Fältstudier - Städer och urban planering 7.5 G2F V
  Antal studenter på kursen är max 20 platser för samhällsplanerarstudenter. Kursen ges på Samhällsplanerarprogrammet men 5 platser erbjuds miljövetarstudenter, utöver de ovan.
  709G16 GIS inom samhällsplanering, fördjupning 7.5 G2F V
  709G19 Tillämpad forskningsmetodik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
  709G19 Tillämpad forskningsmetodik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
  709G19 Tillämpad forskningsmetodik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
  709G20 Juridik inom samhällsplanering 7.5 G2F V
  709G21 Projektledning inom samhällsplanering 7.5 G2F V
  709G22 Fysisk planering, fördjupning 7.5 G2F V
  709G23 Samtida arkitektur och stadsbyggnad 7.5 G2F V
  709G26 Hållbara städer och infrastrukturella förändringar 7.5 G2F V
  727G15 Risk, sårbarhet och hållbar utveckling i samhällsplaneringen 7.5 G1F V
  727G16 Vatten och regional utveckling i samhällsplaneringen 7.5 G1F V
  746G28 Internationell miljömanagement 7.5 G1F V
  Kursen erbjuds också studenter på Samhällsplanerarprogrammet med 5 platser
  746G30 Nationell miljömanagement 7.5 G1F V
  5 platser erbjuds studenter på Samhällsplanerarprogrammet.
  746G49 Ekologins mångfald och praktiska betydelse 7.5 G1F V
  746G50 GIS som miljövetenskaplig metod 7.5 G1F V
  Kursen erbjuds också studenter på samhällsplanerarprogrammet (5 platser)

  Termin 6 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709G14 Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredning och forskningsstudier II 9 G2F O
  709G17 Självständigt arbete i samhällsplanering 15 G2E O