Master´s Programme in International and European Relations, 120 hp

Master´s Programme in International and European Relations, 120 credits

F7MER

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Statsvetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Mastersprogrammet för Internationella och europeiska relationer är ett tvåårigt utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en mastersexamen med statsvetenskap som huvudämne, med specialisering i internationella och europeiska relationer. Programmet förbereder studenter för avancerade arbetsuppgifter på en dynamisk och internationell arbetsmarknad, liksom för vidare studier och då även forskning och doktorandutbildning. Programmet syftar till att studenterna efter fullbordade studier har förvärvat ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till internationella och europeiska relationer och kunskap och färdigheter som möjliggör att aktivt medverka till utveckling inom fältet, antingen som praktiker eller som forskare.


Studenterna kommer att:

 • utveckla förmågan att förstå internationella och europeiska relationer från såväl historiska som teoretiska utgångspunkter, och med avsende på samtida betydelser,
 • förvärva analytiska redskap för att undersöka samtida internationella och europeiska relationer,
 • tillägna sig fördjupad förståelse av former för internationell styrning och organisation,
 • utveckla förmåga att självständigt analysera problem i internationella och europeiska relationer samt att presentera sina forskningsresultat.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statsvetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statsvetenskap.

 

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Programmet är uppdelat på fyra nivåer, som var och en svarar mot en termin. På den första nivån behandlas huvudsakligen temat internationella relationer, från historisk, teoretisk, ekonomisk och juridisk synpunkt. Den andra nivå ägnas huvudsakligen åt temat europeiska relationer. Frågor rörande forskningsdesign och metodologi behandlas på båda dessa nivåer. Den tredje nivå erbjuder ett val mellan kurser med temat internationell styrning och organisation, utlandsstudier eller handledd praktik. Den fjärde nivån ägnas uteslutande åt framställning av det självständiga arbetet.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från det första årets kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål utvecklas också genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

De specifika kunskapsmålen förutsätter en pedagogisk ansats som betonar olika former av lärande. Det är också en central pedagogisk utgångspunkt att studenterna stimuleras och utmanas av att möta olika sätt att organisera undervisning och examination. I sak innebär detta att programmets studenter möter allt från traditionella föreläsningar och seminarier med olika utformning, till renodlade PBL-moduler och projektarbeten. Studenterna förväntas vidare deltaga aktivt i och ta ansvar för sin utbildning genom individuella studier av litteratur, tidskrifter, internet-källor etc., och genom diskussioner med lärare och andra studenter.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av huvudområdena:
  - statsvetenskap
  - internationella relationer
  - nationalekonomi
  - historia
  - geografi
  - filosofi
  - juridik
   -sociologi 
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till termin tre krävs att studenten har erhållit godkänt betyg på minst 30 hp av första årets kurser.

  För tillträde till termin fyra krävs att studenten har erhållit godkänt betyg på minst 60 hp av tidigare kurser inom programmet, inklusive Research Design and Methods, 7,5 hp.

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie masterexamen med huvudområdet Statsvetenskap. Detta förutsatt att alla kurser, inklusive uppsatsen, är slutförda och att studenten uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser kommer att anges i examensbeviset.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Statsvetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Social Science (120 credits) with a major in Political Science

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråket är engelska.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733A64 Introduction to Advanced Academic Studies and Social Science 7.5 A1N v202434-202438 O
  733A41 International Relations Theory 7.5 A1N v202439-202443 O
  733A42 The Politics and Economics of International Relations 7.5 A1N v202444-202448 O
  733A44 International and European Law 7.5 A1N v202449-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733A45 Contemporary European Institutions 7.5 A1N v202504-202508 O
  733A46 International and European Security 7.5 A1N v202509-202513 O
  733A47 Europe's Relations with the World 7.5 A1N v202514-202518 O
  733A48 Research Design and Methods 7.5 A1N v202519-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733A49 International Governance and Civil Society 7.5 A1F V
  733A50 International Organisations: Theory and Practice 7.5 A1F V
  733A51 Contemporary Issues in International Governance 7.5 A1F V
  733A59 Guided Internship 30 A1F V
  733A69 Diplomacy and Foreign Policy Analysis 7.5 A1F V

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  733A27 Master Thesis 30 A2E O