Master´s Programme in Applied Ethics, 60 hp

Master´s Programme in Applied Ethics, 60 credits

F7MET

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie magisterexamen i huvudämnet tillämpad etik

Studietakt

Helfart

Inledning

Magisterprogrammet i tillämpad etik är ett ettårigt utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en magisterexamen i tillämpad etik. Programmet förbereder de studerande för kvalificerade utredningsuppdrag för myndigheter, företag och frivilligorganisationer. Dessutom är programmet förberedande för doktorandstudier. Programmet kan även utgöra ett komplement till tidigare arbetslivserfarenhet och/eller utbildningar.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet tillämpad etik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet tillämpad etik.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten:
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet tillämpad etik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Magisterprogrammet i tillämpad etik syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper om tillämpad etik, etisk teori och fördjupad kunskap i något etiskt tillämpningsområde. Programmet är uppbyggt så att dess delkurser fokuserar centrala inriktningar inom det breda forskningsfältet tillämpad etik så som biomedicinsk etik, migrationens etik och affärsetik och ger studenterna djup så väl som bredd. Tillämpad etik definieras som studiet av etiska problem som aktualiseras inom olika samhälleliga verksamhetsområden och aktiviteter. Studenterna får kunskap om olika konkreta problem inom olika områden av det breda fältet tillämpad etik liksom om metod som kan användas för att på ett systematiskt sätt analysera dessa problem. Metoderna för att studera problem inom dessa områden kan vara analytiska, empiriska, hermeneutiska, kritiska, konstruktiva eller normativa. Magisterprogrammet i tillämpad etik är uppbyggt på ett sätt sådant att studenterna får bred kunskap om och förståelse för olika filosofiska idétraditioner som används inom forskningsfältet tillämpad etik liksom för metoder som är centrala för tillämpad etik som exempelvis begrepps- och argumentationsanalys. Dels får de studerande kunskap om olika normativa etiska teorier som kan användas som verktyg för att analysera konkreta problem inom olika områden, dels hur olika specialiserade etiska metoder används inom de olika områdena inom det breda fältet tillämpad etik. Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen i ämneskunskaperna uppnås genom att grundläggande kunskap inom etik: normativ etik, social och global rättviseetik gradvis fördjupas och appliceras på en rad områden.

De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål utvecklas genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång.  De studerade tränas i att beskriva och bedöma egna och andras analysresultat skriftligt och muntligt inför olika grupper. Likaså tränas de i att systematiskt analysera teoretiska resonemang och att använda etisk teori för att beskriva och bedöma konkreta samhälleliga frågor och problem. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

De lärandeaktiviteter som används inom kurserna är: föreläsningar med interaktiva inslag, primärt lärarledda men även studentledda seminarier, grupparbeten, debatter, redovisningar i muntlig och skriftlig form, analys/skrivuppgifter, granskning av medstudents skrivuppgifter. Föreläsningarna är centrala i det att de introducerar och förklarar grundläggande begrepp och teorier. Begrepp och teorier exemplifieras och kontextualiseras av föreläsaren. Föreläsningar rymmer ofta diskussioner i små grupper vilket stimulerar studenterna till att ta ställning i konkreta fall och tränar dem i att ge argument. En djupare förståelse för dessa teorier får studenterna genom seminarier som erbjuder träning i att muntligt och skriftligt analysera teori och argumentera för en ståndpunkt utifrån vissa teoretiska utgångspunkter. Seminarierna inkluderar förberedelseuppgifter liksom individuella eller gruppvisa som redovisas skriftligt och/eller muntligt. Genom seminarierna tränas de studerande i att formulera problem och även i att föreslå lösningar på problem med stöd i normativ etisk teori och i argumentationsteori som en metod för att bedriva etisk/filosofisk analys. Konstruktiv länkning (Constructive-alignment) används som metod för att säkerställa en röd tråd mellan lärandemål, examinationsformer och bedömningsgrunder. Konstruktiv länkning innebär att den undervisning som bedrivs utgår från kursplanens lärandemål och syftar till att systematiskt förbereda de studerande för examination och medvetandegöra dem om de krav som lärare utgår ifrån för att de ska kunna planera och styra sitt lärande. Examinationsformer väljs så att dessa stödjer lärandemål och examensmål. 
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp
 • Engelska 6
   Undantag ges för svenska

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas examensbevis för Filosofie magisterexamen med huvudområdet Tillämpad etik. Detta förutsatt att alla kurser, inklusive uppsatsen, är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser kommer att anges i examensbeviset.
   

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie magisterexamen i huvudämnet tillämpad etik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Arts (60 Credits) in Applied Ethics

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  721A42 Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå 3 A1N v202334-202403 O
  721A01 Etisk teori och moralisk praktik 7.5 A1N v202335-202339 O
  721A24 Social and Political Ethics 7.5 A1N v202340-202344 O
  721A25 Globalisation and Global Justice 7.5 A1N v202345-202349 O
  721A45 Ethics and Migration, master's course 4.5 A1N v202350-202403 O

  Termin 2 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  721A21 Business Ethics 7.5 A1X v202404-202408 O
  721A22 Biomedical Ethics 7.5 A1X v202409-202413 O
  721A40 Master's Thesis 15 A2E v202414-202423 O