Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, 120 hp

Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisations, 120 credits

F7MIO

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Ekonomie masterexamen med huvudområde Företagsekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Business Administration - Strategy and Management in International Organisation är ett program på avancerad nivå som leder till en masterexamen (120 hp) i huvudområdet företagsekonomi. Detta tvååriga masterprogram ger studenterna goda analytiska färdigheter baserade på solid akademisk kunskap och empiriska exempel. Programmets övergripande syfte är att utbilda forskare och professionella medarbetare med god kunskap och förståelse teoretiskt såväl som praktiskt om näringsliv och internationella organisationer som sociala fenomen. Programmets internationella miljö kommer bidra till att ge studenterna goda tvärkulturella kompetenser och kommunikationsfärdigheter. Studenterna förbereds för ledande befattningar eller konsultarbete. Programmet är förberedande för studier inom forskarutbildningen. 

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen (120 hp) skall studenten kunna:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet företagsekonomi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som en betydande grad av fördjupade kunskaper inom vissa delar av området som insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet företagsekonomi.
   

Kompetens och skicklighet

För masterexamen (120 hp) skall studenten kunna:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
 • visa förmåga att identitet och formulera frågeställningar kritiskt, självständigt och kreativt samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
 • visa förmåga att i tal och skrift både på nationell och internationell nivå för att klart redogöra för och diskutera detta eller hennes slutsatser och den kunskap och de argument som de är baserade i dialog med olika grupper
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen (120 hp) skall studenten kunna:

 • visa förmåga att göra bedömningar inom huvudområdet företagsekonomi av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska frågor och också visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för den enskilde för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Programmet bygger på forskningsbaserad kunskap grundad i empiriska exempel, fokus på kritisk och djupgående analys och kommunikation av resultat. Programmet kombinerar djupet i en utbildning med praktiska exempel och fallarbete i en mer praktisk utbildning. Därför bidrar var och en av programkurserna till en stabil forskningsgrund i form av artiklar och böcker. I varje kurs ges insikt av såväl klassiska som nutida stora tänkare. Dessutom ger varje kurs insikt i ett antal internationella organisationers verksamhet och empiriska fenomen.

Studenterna använder sig sedan av sin forskningsbas för att hitta samband, definiera problem och analysera i exempelvis fallarbeten och projekt. I varje kurs tränas också studenternas kommunikationsförmåga på ett eller flera områden, genom författande av argumentativa essäer, muntliga presentationer, återkopplingssessioner, debatter och seminarier. 

De två första terminerna på programmet är gemensamma för samtliga programstudenter. Här ingår kurser som behandlar ledarskap och organisation, internationell ledning, ledningskontroll, affärsekonomi och personalavdelning. Den tredje terminen är också gemensam för samtliga programstudenter och behandlar strategi och marknadsföring. Det är också möjligt att under termin tre studera utomlands. Under utlandsterminen ska studenten läsa kurser inom företagsekonomi, med minst en kurs inom strategi.

Under den fjärde terminen avslutas utbildningen med en masteruppsats inom något av de områden som har behandlats under föregående terminer.
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet strävar efter att simulera studenternas framtida arbetsmiljö. Lärandeprocesserna är därför inriktade på lagarbete, ledarskap och organisation och placerade i en miljö där studietakt och förväntningar är höga och mångfalden av människor är stora. Den kulturella blandningen gör det möjligt att utveckla tvärkulturella kompetenser.

De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, seminarier och workshops. Dessa betonar särskilt gruppdiskussioner och bygger på studentens eget initiativ. Således förväntas studenten ta ett eget ansvar för att definiera innehållet för diskussionen i kurserna och för att organisera och genomföra seminarier och workshops.

Kurserna bygger till stor del på att den studerande självständigt och i grupp skall ha satt sig in i de aktuella frågeställningar som gäller för kursen.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 hp eller motsvarande
  eller
  Kandidatexamen om minst 180 hp varav minst 60 hp i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM)
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Studenten måste ha minst 40 hp godkända från det första året för att få tillgång till kurserna på programmets tredje termin. Studenten måste ha minst 65 hp godkända från programmets kurser för att få påbörja masteruppsatsen.

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas examensbevis för Ekonomie masterexamen med huvudområdet Företagsekonomi (120hp). Detta förutsatt att alla kurser är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser kommer att anges i  examensbeviset.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Ekonomie masterexamen med huvudområde Företagsekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Business Administration

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.

  Övrig information

  Programmet ges rätten att ställa in de valbara kurserna om inte tillräckligt många har ansökt till aktuell kurs. 
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A38 Classic Leadership and Organization Dilemmas 15 A1N v202434-202443 O
  722A39 Contemporary International Management Paradoxes 15 A1N v202444-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A45 Business Finance 7.5 A1N v202504-202508 O
  722A46 Management Control Systems 7.5 A1N v202509-202513 O
  722A48 Term Project 7.5 A1N v202514-202518 O
  722A47 HRM i moderna organisationer 7.5 A1N v202519-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A22 Strategy - Classic and Contemporary Views 15 A1F V
  722A49 Advanced Consumer Marketing 15 A1F V

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  722A31 Master Thesis 30 A2E O