Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap, 180 hp

Bachelor´s Programme in Cognitive Science, 180 credits

F7KKO

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Kognitionsvetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder till en kandidatexamen med kognitionsvetenskap som huvudområde. Kognitionsvetenskap är ett tvärvetenskapligt kunskaps- och forskningsområde som studerar tänkande, språk och kommunikation hos naturliga och artificiella system, dvs. människor och maskiner/datorer. Arbetsmarknaden är huvudsakligen inom IT, och särskilt i arbeten där det är viktigt med en tvärvetenskaplig förståelse för och metodkompetens inom utvärdering av och design för människans interaktion med och genom tekniken. Programmet är förberedande för studier på avancerad nivå. Under utbildningen får studenten självständigt genomföra forsknings- och utvecklingsuppgifter med en förankring i en repertoar av forskningsmetoder och teorier inom ämnet.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet kognitionsvetenskap, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom huvudområdet kognitionsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Innehåll

Programmets första två år består av grundkurser inom teorier och metoder som ger en god vetenskaplig bas inom kognitionsvetenskap. De två första åren innehåller grundläggande kurser i den kognitionsvetenskapliga kärnan, såväl som inom de vetenskaper som bidrar till kognitionsvetenskap, som kognitiv psykologi, lingvistik och datavetenskap. Under programmets andra år finns också fortsättningskurser i dessa ämnen. Teori varvas med tillämpningsmoment. Dessutom ges vetenskaplig metodträning inom två områden; empirisk metod och datormodellering inklusive programmering. Under termin 5 kan studenter välja kognitionsvetenskapliga tillämpnings- och fördjupningskurser. Det är också möjligt att förlägga sina studier utomlands. Termin 6 innehåller kognitionsvetenskapliga fördjupningskurser och uppsatsarbete.

Programmet kännetecknas av en progression gällande såväl ämneskunskaper som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de tre första terminernas kurser byggs på med fortsättningskurser och fördjupningskurser på högre nivå. De förmågor och färdigheter inom kognitionsvetenskaplig forskning och utveckling som ingår i programmets mål utvecklas också genom återkommande inslag där dessa tränas med ökade krav på de studerande under utbildningens gång. Det innebär under utbildningen bland annat ökade krav på analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, samt kommunikationsfärdigheter.

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplaner beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmets är en campusutbildning med övergripande pedagogiska principer som tar utgångspunkt i en tvärvetenskaplig pedagogisk modell, som innebär att kognition och tänkande studeras från flera perspektiv i en strävan att integrera de olika perspektiven till en sammanhängande förståelse. Kärnkurser behandlar centrala begrepp såsom medvetande, representation, minne, mening och handling. I dessa förs kunskap från flera fält samman och med växlande perspektiv. Studenterna introduceras till olika vetenskapsfält med sina teoretiska perspektiv och metodologiska traditioner (antropologi, datavetenskap, psykologi, neurovetenskap, filosofi, och språkvetenskap). Särskilt fokuseras vetenskapsfält med stark forskningsöverbyggnad – psykologi, språkvetenskap och datavetenskap. Vart och ett av fälten har därmed också sina egna inneboende pedagogiska principer om datavetenskap, psykologi, eller språkvetenskap. I tillämpningskurser sammanförs kunskap för att lösa praktiska problem i projektform. Grupparbeten kräver artikulation av och förhandling mellan olika perspektiv.

Kognitionsvetenskapen kan också beröra olika analysnivåer: från synaps och hjärna, över individen, till individen i samspel med andra, samt i interaktion med och genom tekniken i sitt sammanhang och kultur. Att lära sig välja och korsa analysnivåer är en väsentlig del av programmets pedagogiska principer. Vissa kunskapsmoment, framförallt matematik, inlemmas i de olika ämneskurserna.

Programmets undervisnings- och arbetsformer inkluderar föreläsningar, seminarier, workshops, laborationer, lektioner, projektbaserad undervisning, individuell handledning, grupphandledning, och litteraturstudier. Undervisning inbegriper även övningsuppgifter som att skriva rapporter, reflektioner, essäer, föra loggbok, och genomföra muntliga presentationer. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kurserna på termin 5 och 6 i programmet ska den studerande vara godkänd på minst 90 hp inom programmet. Vidare ska studenten vara godkänd på kurserna Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs (9 hp), kursen Informationsteknologi och programmering (12 hp), samt kursen Forskningsmetodik och statistik (9 hp) eller motsvarande.

  Examenskrav

  För att få examen i programmet ska den studerande ha:

  • uppnått 180 hp inom programmet, med fördjupade studier inom huvudområdet kognitionsvetenskap (fördjupade studier i kognitionsvetenskap uppnås av studerande som har godkänt resultat på programmets kurser, eller motsvarande)
  • fullgjort ett självständigt arbete (kandidatuppsats) med kognitionsvetenskaplig inriktning om minst 15 högskolepoäng

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Kognitionsvetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science with a major in Cognitive Science

  Särskild information

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Undervisningsspråk

  Huvudsakligt undervisningsspråk är svenska, men engelska kan förekomma.

  Termin 1 HT 2020

  Termin 2 VT 2021

  Termin 3 HT 2021

  Termin 4 VT 2022

  Termin 5 HT 2022

  Termin 6 VT 2023