Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation, 120 hp

Master's Programme in Business Administration - Strategy and Management in International Organisation, 120 credits

F7MIO

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen i huvudområdet företagsekonomi

Studietakt

Helfart

Inledning

För att möta utmaningarna i en snabbt föränderlig värld har Linköpings universitet utvecklat ett unikt tvåårigt masterprogram med fokus på "Strategi och Management i internationella organisationer". Behovet av personer med djup kunskap och med en bred kompetens i kombination med god analytisk förmåga har varit motivet som präglat denna utbildning.

Mål

Programmets övergripande syfte är att utbilda en ny generation forskare och professionella medarbetare med god kunskap och förståelse teoretiskt såväl som praktiskt om näringsliv och internationella organisationer som sociala fenomen.

Studenten skall följa en kombination av kurser och avsluta med att skriva en uppsats. Programmet är utformat för att förbereda den studerande mot en forskarutbildning inom Företagsekonomi.


Lärandemål


Efter avslutat program ska den studerande:
- ha utvecklat en förståelse av relationen mellan individer, grupper, organisationer
och företag i samhället,
- kritiskt kunna analysera offentlig debatt om internationalisering och ha insikt om den
offentliga debatten som berör internationell verksamhet,
- ha en bred och djup förståelse för de strategiska aspekterna på förvaltningen och ledning av
internationella organisationer,
- kritiskt kunna analysera och diskutera vetenskaplig litteratur.

 

Kunskap och förståelse

För masterexamen (120 hp) ska den studerande kunna:
• visa kunskap och förståelse inom företagsekonomi, inbegripet såväl brett kunnande inom området som en betydande grad av fördjupade kunskaper inom vissa delar av området som insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete
• visa fördjupad metodkunskap inom företagsekonomi för utbildningen.
 

Kompetens och skicklighet

För masterexamen (120 hp) ska den studerande kunna:
• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
• visa förmåga att identitet och formulera frågeställningar kritiskt, självständigt och kreativt samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete
• visa förmåga att i tal och skrift både på nationell och internationell nivå för att klart redogöra för och diskutera detta eller hennes slutsatser och den kunskap och de argument som de är baserade i dialog med olika grupper
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings-och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen (120 hp) ska den studerande:
• visa förmåga att göra bedömningar inom företagsekonomi av relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska frågor och också visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings-och utvecklingsarbete
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för den enskilde för hur den används
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.


Arbetstillfällen och framtida studier

Efter ett framgångsrikt avslutat masters program ska studenten vara kvalificerad för en
eller flera av följande alternativ:
• sysselsättning i företagsledning, offentlig tjänst eller utbildning med särskild
kompetens i relationerna mellan företagsekonomi, nationalekonomi och samhället i stort,
• fortsättning av en karriär inom vetenskap eller företag med ytterligare kompetens inom närliggande samhälleliga och politiska frågor,
• ytterligare forskning (forskarutbildning) inom området vetenskap och samhälle.

Innehåll

Programmet har sin bas inom ämnesområdet företagsekonomi och innehåller därför en bred kunskap inom det organisatoriska området. Programmet omfattar heltidsstudier i två år och ger 120 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete under den sista terminen.
 

Komponenterna i programmet är följande:

Höstterminen, åk 1
Classic Leadership and Organisation Dilemmas (15 hp)
Contemporary International Management Paradoxes (15 hp)

Vårterminen, år 1
Business Finance (7,5 hp)
Management Control  Systems (7,5 hp)
HRM for Modern Organizations (7,5 hp)
Term Project (7,5 hp)

Höstterminen, år 2
Strategy - Classic and Contemporary Views (15 hp)
Innovation and Project Management (15 hp) eller Adv. Consumer Marketing (15 hp)

Vårterminen, år 2
Denna termin kommer att ägnas åt det självständiga arbetet.

Masteruppsats (30 hp)
Det självständiga arbetet (masteruppsatsen) ska behandla ett avgränsat område. De studerande väljer, i samråd med en handledare, själva sitt ämne och de metoder som är relevanta för forskning och analys. Uppsatsen utvärderas enligt fastställda kriterier för bedömning. Uppsatsen skrivs i grupper om två.
 

Undervisnings- och arbetsformer

De vanligaste formerna för lärandet är naturligtvis den undervisning som ges i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Dessa betonar särskilt gruppdiskussioner och förlitar sig på studentens eget initiativ. Kurserna är till stor del uppbyggda på att den studerande självständigt och i grupp skall ha satt sig in i de aktuella frågeställningar som gäller för kursen.

Gruppdiskussioner och studenternas eget initiativ spelar en central roll. Således förväntas studenten ta ett eget ansvar för att definiera innehållet för diskussionen i kurserna
och för att organisera och genomföra seminarier och workshops.

Handledning kommer så långt det är möjligt, att ta hänsyn till de särskilda forskningsintressen den studerande har.

Examination

Examinationen kommer att ske i form av olika typer av kunskapskontroll och förståelse som kan kompletteras med muntliga eller skriftliga prov. Examinationsformerna skiljer sig åt mellan de olika kurserna och uppsatsarbetet.

Betyg

Vilka betygsgrader som förekommer vid bedömning av den studerandes kunskaper och färdigheter fastställs särskilt i varje kursplan.

 

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Alternativt, kandidatexamen om minst 180 hp varav/och minst 60 högskolepoäng (2 terminer heltidsstudier) i kurser inom Företagsekonomi (exempelvis redovisning, marknadsföring, organisationsteori, strategi, finansiering, HRM).

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

  Examenskrav

  Den studerande kommer att tilldelas examensbevis för Ekonomi masterexamen med huvudområdet Företagsekonomi (120hp). Detta förutsatt att alla kurser är slutförda och att den studerande uppfyller de allmänna och särskilda behörighetskraven, inklusive bevis på innehav av en kandidatexamen eller motsvarande examen.

  Slutförda kurser och andra fordringar kommer att anges i examensbeviset. Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetens fakultetsstyrelse på begäran av den studerande.

  Diploma supplement bifogas till examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen i huvudområdet företagsekonomi

  Examensbenämning på engelska

  Master of Science (120 Credits) with a major in Business Administration

  Särskild information

  Antagningsförfarande

  Den studerande antas till programmet i sin helhet. 

  Tillgodoräknanden

  Filosofiska fakultetsstyrelsen eller person som utsetts av styrelsen beslutar huruvida tidigare utbildning kan överföras till programmet.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråket är engelska.

  Termin 1 HT 2019

  Termin 2 VT 2020

  Termin 3 HT 2020

  Termin 4 VT 2021