Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Midwifery Programme, 90 credits

MASB2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Jönköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 90 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Barnmorskeexamen. Dessutom examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 90 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda. 

Studietakt

Helfart

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för examen som barnmorska. Socialstyrelsen utfärdar legitimation. Vidare syftar programmet till en generell examen på magisternivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål

Allmänna mål
I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för avancerad nivå fastslagits:

9§ Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Mål för examen
Mål för Barnmorskeexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, med uppdateringar), bilaga 2 - Examensordning.

Omfattning
Barnmorskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng.

Vidare ställs krav på av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

För barnmorskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som barnmorska.

Kunskap och förståelse
För barnmorskeexamen skall studenten

 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa,
 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuell forskning och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och hälsoarbete, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

Färdighet och förmåga
För barnmorskeexamen skall studenten

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten planera och genomföra undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar,
 • visa fördjupad förmåga att självständigt initiera hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att integrera kunskap samt att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer, företeelse och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att undervisa olika grupper samt att genomföra handledande, arbetsledande och konsultativa uppgifter, och
 • visa förmåga att initiera och genomföra kvalitets- och förbättringsarbete samt att utvärdera behandlingsverksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För barnmorskeexamen skall studenten

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevant vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, 
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot kvinnor och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 hp.

Mål för magisterexamen
Omfattning

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 § andra stycket på grund av att examensbevis inte hunnit utfärdas.

Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings-och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 •  visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings-och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings-och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

Programmets lokala profil
Programmet kännetecknas av tidig verksamhetsförlagd utbildning vilket medverkar till att reproduktiv, perinatala och sexuell hälsa tydliggörs och relateras till professionen som barnmorska. Detta medverkar även till att sambandet mellan berövad erfarenhet och vetenskap inom området fokuseras tidigt under utbildningen.

Programmet knyter an till den forskning som bedrivs på lärosätet med kursinnehåll inom reproduktion och sexualitet relaterat till genus, psykisk ohälsa och  personcentrerad vård.

Innehåll

Programmet omfattar tre terminers helfartsstudier, totalt 90 högskolepoäng varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör 45 hp. Barnmorskeprogrammets huvudområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa och omfattar 60 hp. Medicinsk vetenskap omfattar 30 hp.

I programmet ingår följande kurser:
Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 högskolepoäng (Termin 1)
Reproductive and Sexual Health, introduction, 7.5 credits (Semester 1)
Normalt barnafödande, 22,5 högskolepoäng (Termin 1)
Normal childbirth, 22.5 credits  (Semester 1)

Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 högskolepoäng (Termin 2)
Prevention in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 12 credits (Semester 2)
Komplicerat barnafödande, 12 högskolepoäng  (Termin 2)
Complicated  childbirth, 12 credits   (Semester 2)

Reproduktiv och sexuell ohälsa, 6 högskolepoäng (Termin 3)
Reproductive and sexual illness, 6 credits (Semester 3)
Fördjupning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 högskolepoäng (Termin 3)
Advanced studies of Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 15 credits (Semester 3)

Självständigt arbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa magisterexamen, 15 högskolepoäng (termin 2 och 3) eller Självständigt arbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa – yrkesexamen, 15 högskolepoäng (termin 2 och 3)
Master Thesis in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 15 credits (Semester 2 and 3) or Thesis in Reproductive, Perinatal and Sexual Health, 15 credits (Semester 2 and 3).

Progression
Progression inom huvudområdet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Förkunskapskrav

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp
 • 12 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

eller

 • Sjuksköterskeexamen 90-180 hp
 • Godkänd vetenskaplig metod på grundnivå 15 hp
 • 24 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska efter avlagd examen
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Följande behörighetskrav gäller för tillträde till respektive kurs:
  För tillträde till kursen Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 hp, (termin 2) krävs godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kurserna Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp (termin 1) och Normalt barnafödande 22,5 hp (termin 1).

  För tillträde till kursen Komplicerat barnafödande, 12 hp, (termin 2) krävs godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kurserna Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp (termin 1) och Normalt barnafödande 22,5 hp (termin 1).

  För tillträde till kursen Reproduktiv och perinatal ohälsa 6 hp (termin 3) krävs godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kurserna Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 hp (termin 2) och Komplicerat barnafödande 12 hp (termin 2). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.

  För tillträde till kursen Fördjupning av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 15 hp (termin 3) krävs godkänt betyg i basgrupp och verksamhetsförlagd utbildning från kurserna Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 hp (termin 2) och Komplicerat barnafödande 12 hp (termin 2). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För barnmorskeexamen skall studenten inom ramen för kursfordringar ha fullgjort ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. 

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 90 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Barnmorskeexamen. Dessutom examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 90 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda. 

  Examensbenämning på engelska

  Postgraduate Diploma in Midwifery

  Särskild information

  Verksamhetsförlagd utbildning kan vara förenat med kostnader för resor. Studiegrupp på annan ort kan förekomma. Merparten av programmets genomförande sker på aktuell studieort men vissa utbildningsmoment genomförs i Linköping och kräver resor till Linköping. 

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Övergångsregler

  Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft vårterminen 2017 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med vårterminen 2017.
  2. Studenter som antagits till utbildningen före vårterminen 2017 har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2021

  Termin 2 VT 2022

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8BAA21 Självständigt arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (yrkesexamen) 15.0* A1E v202204-202302 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8BAA22 Självständigt arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (magisterexamen) 15.0* A2E v202204-202302 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8BAA33 Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 12 A1X v202208-202223 O
  8BAA34 Komplicerat barnafödande 12 A1X v202208-202223 O

  Termin 3 HT 2022

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8BAA21 Självständigt arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (yrkesexamen) 15.0* A1E v202204-202302 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8BAA22 Självständigt arbete med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (magisterexamen) 15.0* A2E v202204-202302 V
  *Kursen läses över flera terminer
  8BAA35 Reproduktiv och sexuell ohälsa 6 A1X v202235-202302
  8BAA36 Fördjupning av reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 15 A1X v202235-202302