Arbetsterapeutprogrammet, 180 hp

Occupational Therapy Programme, 180 credits

MGAT2

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Norrköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen arbetsterapeutexamen och medicine kandidatexamen i arbetsterapi.

Studietakt

Helfart

Syfte

Arbetsterapeutprogrammet syftar till att förbereda för legitimation som arbetsterapeut. Vidare syftar programmet till en generell examen på kandidatnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål

Allmänna mål
I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för grundnivå fastslagits:

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.

 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

 

Mål för examen

Mål för arbetsterapeutexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med uppdateringar), bilaga 2- Examensordning.

 

För arbetsterapeutexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som arbetsterapeut.

 

Kunskap och förståelse
För arbetsterapeutexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa,
 • visa kunskap om relevanta författningar.

 

Färdighet och förmåga
För arbetsterapeutexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att självständigt och i samverkan med individen genomföra arbetsterapeutiska åtgärder som förebygger, förbättrar och kompenserar nedsatt aktivitetsförmåga,
 • visa förmåga att identifiera och genomföra miljöinriktade åtgärder både på individ-, grupp- och samhällsnivå,
 • visa förmåga att initiera och medverka i hälsofrämjande arbete,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För arbetsterapeutexamen skall studenten kunna:

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter eller patienter, deras närstående och andra grupper,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Mål för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med uppdateringar, bilaga 2 - Examensordning)

 

Omfattning

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen.

 

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

 

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper,
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Lokala mål för Arbetsterapeutprogrammet
Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Kunna bedriva arbetsterapi med kunskap om samspelet mellan person, aktivitet och miljö på individ-, grupp- och samhällsnivå med fokus på hälsa och delaktighet i aktivitet i vardagslivet,
 • med problembaserat förhållningssätt visa förmåga till handlingsberedskap för att anta utmaningar inom såväl befintliga som nya sammanhang för arbetsterapi i ett föränderligt samhälle,
 • kunna bedriva arbetsterapi som främjar ett jämlikt och hållbart välfärdssamhälle.

Innehåll

Arbetsterapeutprogrammet omfattar sex terminers heltidsstudier, totalt 180 högskolepoäng (hp). Arbetsterapi utgör huvudsakligt ämnesområde i utbildningen och omfattar 115 hp. Övriga ämnesområden är medicinsk vetenskap 42,5 hp, pedagogik 7,5 hp, psykologi 7,5 hp och sociologi 7,5 hp. I kurserna integreras olika ämnesområden.

 

I programmet ingår följande kurser:

Arbetsterapi, aktivitet och hälsa, 30 högskolepoäng (termin 1)
Occupational therapy, occupation and health, 30 credits (semester 1)

 

Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30 högskolepoäng (termin 2)
Body structure and function related to occupation and environment, 30 credits (semester 2)

 

Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I, 30 högskolepoäng (termin 3)
Occupational therapy for diseases and health problems I, 30 credits (semester 3)

 

Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II, 18 högskolepoäng (termin 4)
Occupational therapy for diseases and health problems II, 18 credits (semester 4)

 

Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet, 12 högskolepoäng (termin 4)
Accessibility and participation in occupation, 12 credits (semester 4)

 

Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv, 24 högskolepoäng (termin 5)
Occupational therapy - health promotion and welfare, 24 credits (semester 5)

 

Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi, 15 högskolepoäng (termin 5 och 6)
Degree project in occupational therapy, 15 credits (semester 5 and 6)

 

Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi, 21 högskolepoäng (termin 6)
Professional development, team work and leadership in occupational therapy, 21 credits (semester 6)

 

Progression    
Progression inom huvudområdet samt inom aktuella ämnesområden framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå 
samt 
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B
(Områdesbehörighet A14/16)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Kursernas innehåll bygger på varandra och ska genomföras i turordning.
  Följande tillträdeskrav gäller för behörighet att gå vidare i utbildningen.

   

  Termin 2
  För tillträde till kursen Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö, 30 hp (termin 2) krävs godkänt basgruppsarbete från kursen Arbetsterapi, aktivitet och hälsa (termin 1).

   

  Termin 3
  För tillträde till kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I, 30 hp (termin 3) krävs godkänt betyg från kursen Arbetsterapi, aktivitet och hälsa (termin 1) samt godkänt basgruppsarbete och godkänd verksamhetsförlagd utbildning från kursen Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö (termin 2).

   

  Termin 4
  För tillträde till kurserna Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II, 18 hp och Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet, 12 hp (termin 4) krävs godkänt betyg från kursen Kroppsstruktur och funktion i relation till aktivitet och miljö (termin 2) samt godkänt basgruppsarbete och godkänd verksamhetsförlagd utbildning från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I (termin 3). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.

   

  Termin 5
  För tillträde till kurserna Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv, 24 hp och Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi, 15 hp krävs godkänt betyg från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem I (termin 3) och godkänt betyg från kursen Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem II (termin 4) samt godkänt betyg från kursen Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet (termin 4). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.

   

  Termin 6
  För tillträde till kursen Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi, 21 hp krävs godkänt basgruppsarbete från kursen Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv (termin 5). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För arbetsterapeutexamen och kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

  Examenskrav

  Arbetsterapeutexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Den akademiska nivån (kandidatexamen i arbetsterapi) uppnås efter fullgjorda 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet arbetsterapi.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen arbetsterapeutexamen och medicine kandidatexamen i arbetsterapi.

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy and Degree of Bachelor of Medical Science in Occupational Therapy.

  Särskild information

  • studieort är huvudsakligen Norrköping
  • verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorten och kan medföra utökade kostnader för studenten
  • undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, vissa moment kan komma att genomföras på engelska
  • litteratur är på engelska och svenska

   

  Internationalisering
  Det finns möjlighet att på angivna terminer genomföra hel eller del av kurs vid ett utländskt universitet. Genom samarbeten med lärosäten utanför Sverige kan det förekomma utländska studenter och/eller lärare vid programmet.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 29 augusti 2016 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med den 1 juli 2016. Från och med vårterminen 2019 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits före den 1 juli 2016.
  2. Från och med vårterminen 2016 fasas kurser enligt den utbildningsplan som fastställdes 2006-11-01, reviderad 2010-09-01, 2012-04-26, 2012-06-07, 2014-03-07 (dnr LiU 1240/06-41) successivt ut. Detta innebär att kursen under termin 1 ges sista gången vårterminen 2016, kursen under termin 2 ges sista gången höstterminen 2016, osv. Kursen under termin 6 ges således sista gången höstterminen 2018.
  3. Student som antagits till utbildningen före den 1 juli 2016 har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  4. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast höstterminen 2018.

  Termin 1 VT 2022

  Termin 2 HT 2022

  Termin 3 VT 2023

  Termin 4 HT 2023

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8ATG44 Arbetsterapi vid sjukdomar och hälsoproblem - II 18.0 G2X v202335-202346 O
  8ATG45 Tillgänglighet och delaktighet i aktivitet 12.0 G2X v202347-202402 O

  Termin 5 VT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8ATG55 Hälsofrämjande arbetsterapi i ett välfärdsperspektiv 24.0 G2F v202404-202423 O
  8ATG66 Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi 15.0* G2E v202404-202502 O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 6 HT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8ATG64 Professionell utveckling, teamarbete och ledarskap inom arbetsterapi 21.0 G2F O
  8ATG66 Självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi 15.0* G2E O
  *Kursen läses över flera terminer