Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Nursing Programme, 180 credits

MGSK3

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen sjuksköterskeexamen (yrkesexamen) och Medicine kandidatexamen i Omvårdnadsvetenskap.

Studietakt

Helfart

Syfte

Programmet syftar till att förbereda för legitimation som sjuksköterska med anställning inom hälso- och sjukvården. Vidare syftar programmet till en generell examen i omvårdnadsvetenskap på grundnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mål

Allmänna mål

I Högskolelagen 1 kap (SFS 1992:1434 med uppdateringar) har följande allmänna mål för grundnivå fastslagits:

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning. 

 

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

 

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

 

Mål för examen
Mål för sjuksköterskeexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100 med uppdateringar), bilaga 2, Examensordning:
 

Kunskap och förståelse

För sjuksköterskeexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap om omvårdnadens vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet,
 • visa kunskap om förhållanden i samhället som påverkar barns, kvinnors och mäns hälsa,
 • visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och
 • visa kunskap om relevanta författningar.

 

Färdighet och förmåga

För sjuksköterskeexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan samt ge vård och behandling,
 • visa förmåga att hantera läkemedel på ett adekvat sätt samt kunna informera patienten om läkemedlens effekter och biverkningar,
 • visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete,
 • visa förmåga att initiera metodförbättring och kvalitetssäkring,
 • visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
 • visa förmåga att informera och undervisa olika grupper samt att genomföra handledande uppgifter,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
 • visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika målgrupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För sjuksköterskeexamen skall studenten kunna:

 • Visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

 

Mål för kandidatexamen enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, bilaga 2 - Examensordning):
 

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

 

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten kunna:

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människans ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

 

Förutom målen ovan skall studenterna efter avslutad utbildning ha uppnått lärosätets lokala mål och utbildningsprogrammets lokala mål.

 

Lokala mål för Medicinska fakulteten

Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha förmåga att problematisera situationer i hälso- och sjukvården för att kunna motivera och värdera val av handling som professionell yrkesutövare,
 • visa kunskap om och förståelse för faktorer som påverkar hälsan ur ett lokalt och globalt perspektiv,
 • kunna värdera och tillämpa kunskap om evidens och förbättringsarbete,
 • kunna arbeta för en hållbar och hälsofrämjande utveckling för nuvarande och kommande generationer,
 • ha uppnått en interprofessionell kompetens för att kunna arbeta i team med andra yrkesgrupper, och
 • visa kunskap om och förståelse för betydelsen av jämlikhet och lika villkor i samhället.

 

Lokala mål för sjuksköterskeprogrammet

Studenten skall efter genomgången utbildning:

 • Ha kompetens att genomföra personcentrerad vård,
 • ha kompetens att genomföra säker och evidensbaserad vård,
 • använda sig av tillgänglig hälso- och sjukvårdsinformatik,
 • ha kompetens för att avgöra vilka egenvårds- eller omvårdnadsåtgärder som behövs,
 • ha kompetens för att samverka i team och verka inom samhällets olika vårdformer,
 • ha kunskap om omvårdnadsforskning och kompetens för att bedriva förbättringsarbete.

 

Programmets lokala profil

Programmet knyter an till den forskning som bedrivs på lärosätet, som fokuserar på att generera kunskap om hälsofrämjande aktiviteter i syfte att behålla och förbättra hälsan, lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död. Forskning bedrivs också gällande effekter av behandling och vård på lika villkor, resurser för vård och omvårdnadsmiljö, organisation och vårdkedjan. Informatik har en naturlig del i forskningen och som ett verktyg i vårdarbetet och är ett hjälpmedel för de personer som behöver komma i kontakt med samhällets olika vårdinstanser. Forskningen införlivas i programmets kursinnehåll vilka framgår av de nationella och lokala målen.

Innehåll

I programmet ingår följande kurser:

Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder, 19,5 högskolepoäng (termin 1)
The Nurse Profession and Fundamentals of Nursing 19,5 credits

Människokroppens anatomi och fysiologi, 10,5 högskolepoäng (termin 1)
Anatomy and Physiology of the Human Body 10,5 credits

Hälsofrämjande omvårdnad, 30 högskolepoäng (termin 2)
Health Promotion in Nursing, 30 credits

Omvårdnad vid ohälsa I, 30 högskolepoäng (termin 3)
Nursing in Illness I, 30 credits

Omvårdnad vid ohälsa II, 30 högskolepoäng (termin 4)
Nursing in Illness II, 30 credits

Omvårdnad vid komplexa situationer I, 22,5 högskolepoäng (termin 5)
Nursing in Complex Situations I, 22,5 credits

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 högskolepoäng (termin 5 och 6)
Degree Project in Nursing Science, 15 credits

Omvårdnad vid komplexa situationer II, 22,5 högskolepoäng (termin 6)
Nursing in Complex Situations II, 22,5 credits

Omfattningen av den kliniska undervisningen motsvarar EU-direktiv 2013/55/EU.

 

För studenter antagna till denna utbildningsplan och påbörjar termin 5 höstterminen 2022 eller senare, ingår följande kurser för termin 5 och 6:

Omvårdnad vid komplexa situationer I, 15 högskolepoäng (termin 5)
Nursing in Complex Situations I, 15 credits

Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap, 15 högskolepoäng (termin 5)
Degree Project in Nursing Science, 15 credits

Omvårdnad vid komplexa situationer II, 30 högskolepoäng (termin 6)
Nursing in Complex Situations II, 30 credits

 

 

Progression

Progression inom programmet framgår av lärandemålen i respektive kursplan för programmets kurser samt av föreslagen kurslitteratur i litteraturlistorna.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment. Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller 
Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap B
(Områdesbehörighet A14/16)

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  Kursernas innehåll bygger på varandra och ska genomföras i turordning.


  För tillträde till kursen Hälsofrämjande omvårdnad 30 hp (termin 2) krävs godkänt basgruppsarbete i kurserna Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder 19,5 hp och Människokroppens anatomi och fysiologi 10,5 hp (termin 1).


  För tillträde till kursen Omvårdnad vid ohälsa I 30 hp (termin 3) krävs godkänt betyg från kurserna Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder 19,5 hp och Människokroppens anatomi och fysiologi 10,5 hp (termin 1) samt godkänt basgruppsarbete, läkemedelsberäkning och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Hälsofrämjande omvårdnad 30 hp (termin 2).


  För tillträde till kursen Omvårdnad vid ohälsa II 30 hp (termin 4) krävs godkänt betyg från kursen Hälsofrämjande omvårdnad 30 hp (termin2) samt godkänt basgruppsarbete, läkemedelsberäkning och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Omvårdnad vid ohälsa I 30 hp (termin 3). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.


  För tillträde till kursen Omvårdnad vid komplexa situationer I 22,5 hp (termin 5) och Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap 15 hp (termin 5-6) krävs godkänt betyg från kursen Omvårdnad vid ohälsa I 30 hp (termin 3) och godkänt basgruppsarbete, läkemedelsberäkning och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Omvårdnad vid ohälsa II 30 hp (termin 4). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.


  För tillträde till kursen Omvårdnad vid komplexa situationer II 22,5 hp (termin 6) krävs godkänt betyg från kursen Omvårdnad vid ohälsa II 30 hp (termin 4) och godkänt basgruppsarbete och verksamhetsförlagd utbildning från kursen Omvårdnad vid komplexa situationer I 22,5 hp (termin 5). Dessutom krävs att förkunskapskraven till föregående kurser enligt ovan är uppfyllda.

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För sjuksköterske- och kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

  Examenskrav

  Sjuksköterskeexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. Den akademiska nivån (kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap) uppnås efter fullgjorda 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet.

  Examensbenämning på svenska

  Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen sjuksköterskeexamen (yrkesexamen) och Medicine kandidatexamen i Omvårdnadsvetenskap.

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Bachelor of Science in Nursing och Degree of Bachelor of Medical Science in Nursing.

  Särskild information

  • Undervisningen är förlagd till både Linköping och Norrköping.
  • Verksamhetsförlagd utbildning kan ske utanför studieorterna vilket kan medföra utökade kostnader för studenten.
  • Undervisningsspråk är huvudsakligen svenska, vissa moment kan komma att genomföras på engelska.
  • Litteratur är på engelska och svenska.
  • Socialstyrelsen utfärdar legitimation.

   

  Internationalisering

  Det finns möjlighet att på angivna terminer genomföra hel eller del av kurs vid ett utländskt universitet. Genom samarbeten med lärosäten utanför Sverige kan det förekomma utländska studenter och/eller lärare vid programmet.

  Övriga föreskrifter

  För övriga föreskrifter om anstånd, studieuppehåll, återkomst, tillgodoräknande etc. hänvisas till Linköpings universitets regelsamling samt av fakultetsstyrelsen vid medicinska fakulteten fastställda studieadministrativa regler.

  Om det finns synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  1. Denna utbildningsplan träder i kraft den 21 januari 2019 och gäller för studenter som antas till utbildningen från och med vårterminen 2019. Från och med höstterminen 2021 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits till höstterminen 2018 eller tidigare.
  2. Student som antagits till utbildningen höstterminen 2018 eller tidigare har rätt att genomföra omprov enligt tidigare utbildningsplan vid tre tillfällen inom/i anslutning till de två terminer som följer efter det att respektive kurs ges för sista gången.
  3. Programansvarig beslutar om individuella studieplaner och former för examination för studenter som antagits och följt tidigare utbildningsplan och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna senast vårterminen 2021.

  Termin 1 VT 2022

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8SKG11 Sjuksköterskans profession och omvårdnadens grunder 19.5 G1X v202204-202223 O
  8SKG12 Människokroppens anatomi och fysiologi 10.5 G1X v202204-202223 O

  Termin 2 HT 2022

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8SKG22 Hälsofrämjande omvårdnad 30.0 G1X v202235-202302 O

  Termin 3 VT 2023

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8SKG33 Omvårdnad vid ohälsa I 30.0 G2X O

  Termin 4 HT 2023

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8SKG42 Omvårdnad vid ohälsa II 30.0 G2X O

  Termin 5 VT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8SKG56 Omvårdnad vid komplexa situationer I 22.5 G2X O
  8SKG67 Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap 15* G2X O
  *Kursen läses över flera terminer

  Termin 6 HT 2024

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  8SKG61 Omvårdnad vid komplexa situationer II 22.5 G2F O
  8SKG67 Självständigt arbete (examensarbete) i omvårdnadsvetenskap 15* G2X O
  *Kursen läses över flera terminer