Educational Sciences 6, Special Needs Education, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

93UK67

The course is disused.

Main field of study

Special Education

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Dörte Bernhard

Director of studies or equivalent

Lotta Holme

Main field of study

Special Education

Course level

First cycle

Advancement level

G2X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Swedish
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Wood and Metal Craft
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 7-9 of the Compulsory School, subject Textile Craft

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

No examination details is to be found.

Obligator. LITTERATUR Låna eller köp: Barow, Thomas (2013). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel: 1, 2, 3, 4, 5) Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, Bo (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Persson, Bengt (2013a). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 3. uppl., Stockholm: PiUS (2006). Skrivråd. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap. (15 s) Ladda ner via nätet: Två vetenskapliga internationella artiklar efter eget intresse. Ahlström, Karl-Georg (2011). The Origin of Special Education in Sweden. Education Inquiry, 2(2), 179-192. Berhanu, Girma (2011). Inclusive education in Sweden. Responses, challenges, and prospects. International Journal of Special Education, 26(2), 128-148. Gy 11 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Persson, Elisabeth (2013b). Raising achievement through inclusion, International journal of inclusive education, 17(11), 1205-1220. SKOLFS 2010:37. Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket. Skollag 2010:800. www.skolverket.se Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan. Reviderad 2011. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Skolverket: Stockholm. Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket. Skolverket (2014). Elevhälsan. En specialpedagogisk överblick. Av Inger Tinglev. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) (2013). Inkluderande undervisning. Vad kan man lära av forskningen? Claes Nilholm & Kerstin Göransson. Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska United Nations (1989). Convention on the Rights of the Child. Online http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx [09-06-2015] Utrikesdepartement (SÖ 2008: 26) Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD). Referenslitteratur (efter intresse och behov) Asp Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445. Sandström, M., Stier, J. & Nilsson, L. (red.) (2014). Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.