Utbildningsvetenskaplig kärna 6, Specialpedagogik, 7.5 hp

Educational Sciences 6, Special Needs Education, 7.5 credits

93UK67

Huvudområde

Specialpedagogik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Svenska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Trä- och metallslöjd
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Textilslöjd

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för internationella, nationella och lokala styrdokument med avseende på specialpedagogisk verksamhet och mänskliga rättigheter
- problematisera teoretiska specialpedagogiska perspektiv och begrepp, historiskt och internationellt
- reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt innebär med utgångspunkt i elevers olikheter
- identifiera möjligheter och hinder för lärande i skolan
- diskutera hur samverkan med andra kan bidra till att på individ-, grupp- och organisationsnivå stödja elevers lärande

Kursinnehåll

Kursen behandlar specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska förhållningssätt såväl i ett historiskt som i ett nutida och ett internationellt perspektiv. Styrdokument och internationella överenskommelser som reglerar skolans ansvar för elever i olika livssituationer och som är i behov av särskilt stöd studeras. Centrala specialpedagogiska begrepp och perspektiv diskuteras utifrån verksamhet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Det specialpedagogiska förhållningssättet i kursen utgår från att se möjligheter och att förebygga, identifiera, uppmärksamma och undanröja hinder för lärande och utveckling. Skolans redskap för att följa och stödja utveckling och lärande för elever i behov av särskilt stöd studeras och analyseras.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier samt arbete enskilt och i grupp. I kursen används lärplattform.

OBLIGATORISK MOMENT:
deltagande i seminarier

Examination

Kursen examineras genom skriftlig portfolio samt deltagande i seminarier.

PROVKODER:
POR1 Portfolio: skriftlig redovisning, 7,5 hp U-VG
OBL1 Obligatoriskt moment: seminarier, Deltagit

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Obligator. LITTERATUR Låna eller köp: Barow, Thomas (2013). Mångfald och differentiering. Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur. (utvalda kapitel: 1, 2, 3, 4, 5) Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin & Nilholm, Claes (red.) (2011). Specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Hejlskov Elvén, Bo (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. Persson, Bengt (2013a). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, 3. uppl., Stockholm: PiUS (2006). Skrivråd. Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap. (15 s) Ladda ner via nätet: Två vetenskapliga internationella artiklar efter eget intresse. Ahlström, Karl-Georg (2011). The Origin of Special Education in Sweden. Education Inquiry, 2(2), 179-192. Berhanu, Girma (2011). Inclusive education in Sweden. Responses, challenges, and prospects. International Journal of Special Education, 26(2), 128-148. Gy 11 (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Lgr 11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. Persson, Elisabeth (2013b). Raising achievement through inclusion, International journal of inclusive education, 17(11), 1205-1220. SKOLFS 2010:37. Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket. Skollag 2010:800. www.skolverket.se Skolverket (2011). Särskilt stöd i grundskolan. Reviderad 2011. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2014a). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Skolverket: Stockholm. Skolverket (2014b). Stödinsatser i utbildningen. Om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Skolverket. Skolverket (2014). Elevhälsan. En specialpedagogisk överblick. Av Inger Tinglev. Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) (2013). Inkluderande undervisning. Vad kan man lära av forskningen? Claes Nilholm & Kerstin Göransson. Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10, Stockholm: Svenska United Nations (1989). Convention on the Rights of the Child. Online http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx [09-06-2015] Utrikesdepartement (SÖ 2008: 26) Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ICRPD). Referenslitteratur (efter intresse och behov) Asp Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur. Nilholm, Claes (2006). Special education, inclusion and democracy. European Journal of Special Needs Education, 21(4), 431-445. Sandström, M., Stier, J. & Nilsson, L. (red.) (2014). Inkludering: möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.