Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values, 7.5 credits

Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp

975G04

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Biology
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject English
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject History
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Internationell Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Mathematics
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Social Studies
  • Secondary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in the Upper-Secondary School, subject Swedish

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för Tema

No examination details is to be found.

LITTERATUR Ur kursbok U.P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (red.) Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur – kan köpas i bokhandeln Lundgren, Ulf P. & Saljö, Roger (2010) Kap. 1”Skolans tidiga historia och utveckling” (s 40-51) Lundgren, Ulf P. (2010) Kap. 2 ”Den moderna skolan blir till” (s 53-74) Lundgren, Ulf P. (2010) Kap. 3 ”En gemensam skola” (s 75-98) Lundgren, Ulf P. (2010) Kap 4. ”Det livslånga lärandet” (s 99-136) Wernersson, Inga (2010) Kap. 13 ”Genusordning förr och nu” (s 395-416) Bunar, Nihad (2010) Kap. 14 ”Utbildning och mångkulturalitet – i det globala samhället” (s 417-436) Forsberg, Eva (2010) Kap 16. ”Styrningen av den obligatoriska skolan” Rapp, Stephan (2010) Kap 17. ”Skolans lagar och förordningar” Artiklar i tidskriften Utbildning & Demokrati – kan laddas ned från tidskriftens hemsida www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/Utbildning-och-Demokrati/Utbildning--Demokrati/ Brumark, Åsa (2010) ”Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande”, Utbildning & Demokrati, vol. 19(2):77-96.(Finns även som pdf-fil i It’s Learning) Dahlin, Bo (2007) ”Fristående skolor och segregation. Give a dog a bad name and hang him?”, Utbildning & Demokrati 16(1):31-51. Dahlkvist, Mats (2002) ”Skolplikten och samhällsordningen. Om nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång ”, Utbildning & Demokrati, vol. 11(3):7-42. Lundahl, Lisbeth (2008) ”Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform”, Utbildning & Demokrati, vol. 17(1):29-51. Artiklar i övriga vetenskapliga tidskrifter – kan laddas ned via LiU-bibliotekets hemsida Ahlström, Karl-Georg (2011) ”The Origin of Special Education in Sweden”, Education Inquiry, vol.2(2):179-192. Dahlstedt, Magnus (2007) ”I val(o)frihetens spår. Segregation, differentiering och två decennier av skolformer”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 12(1):67-88. Ertl, Hubert & Phillips, David (2000) ”The enduring nature of the tripartite system of secondary schooling in Germany: some explanations”, British Journal of Educational Studies vol. 48(4): 391-412. Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009) ”Yrkesetik för lärare och behovet av professionalisering”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol.14 (3):212-229 Offentligt tryck och övriga styrdokument – kan laddas ner från internet Barnombudsmannens remissvar (2009) Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2009/10/den-nya-skollagen--for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-ds-200925/ FNs barnkonvention http://unicef.se/barnkonventionen Förordning med instruktion för Statens skolverk (SFS 2011:555) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011%3A555 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion (SFS 2009:1215) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2009%3A1215 Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:2039 Gy11 (2011) Läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Fpdf%2FBlob%2Fpdf1273.pdf%3Fk%3D1273 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare www.regeringen.se/content/1/c6/15/39/33/31b9e312.pdf Skollag (SFS 2010:800) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800 SOU 1997:116. Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige www.regeringen.se/sb/d/392/a/23026 SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/129434 SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan www.regeringen.se/sb/d/14038/a/158427 Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial (2006) Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. http://lararforbundet.se/web/shop2.nsf/81fd9969356536f5c1256e5a003339b3/7ea580650a0f9825c125721a0040061f?OpenDocument Skolverkets publikationer – kan laddas ner från Skolverkets hemsida Lundgren, Ulf P. (2004) Läroplaner och kursplaner som styrinstrument. Intern rapport. Stockholm: Skolverket Dnr: 2003:1767. www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1450 Skolverket (2010) Utmaningar för skolan. Den nya skollagen och de nya reformerna www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2395 Skolverket (2011) Övergripande kommentarer om gymnasieskola 2011 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.145385!Menu/article/attachment/Gymnasieskola2011_overgripande.pdf ”Så styrs skolan”, ”De nationella styrdokumenten”, ”De lokala styrdokumenten” www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/Styrsystemet Tallberg Broman, L. Rubinstein Reich & J. Hägerström (2002) Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning. Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1105 Övriga texter som kan laddas ned från internet Dahlstedt, Magnus (2009) ”Skola, fostran och medborgarskapande. Utbildningspolitiska reformer från 1940-tale till millennieskiftet” omarbetning av kap. 3 ”Fostran till demokrati” i M. Dahlstedt Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium. Malmö: Liber. http://liu.academia.edu/MagnusDahlstedt/Teaching/27912/Utbildningshistoria_skolans_samhalleliga_roll_och_vardegrund Gruber, Sabine (2010) Utvärdering av utvecklingsprojektet ”Från invandrartätt till internationellt i Linköpings kommun”. Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:311155 Ljungberg, Caroline (2005) Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (diss.) IMER, Malmö högskola & Tema Etnicitet, Linköpings universitet. http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/1766/Inlaga.pdf;jsessionid=0240BABFE589929279876852D0048F66?sequence=2 Texter som är tillgängliga som pdf-filer i it’s learning Brumark, Åsa (2010) ”Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande”, Utbildning & Demokrati, vol. 19(2):77-96. Colnerud, Gunnel (2002a) ”Yrkesetisk kod för lärare – en diskussion” Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002) Kap. 7 ”Lärares yrkesspråk och elevers provokationer” i G. Colnerud, Gunnel & K. Granström Respekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS förlag. Colnerud, Gunnel (2010) ”Tillåts läraryrket att bli en profession?” i Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, vol.10(2):10-13. Granstedt, Lena (2010) Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på månkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt (diss.) Umeå universitet. Sandin, Bengt (2003) “Skolan, barnen och samhället – i ett historiskt perspektiv” i Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (red.) Staffan Selander. Myndigheten för skolutveckling.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.