Utbildningsvetenskaplig kärna 4, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp

Educational Sciences 4, History of Education, Societal role and values, 7.5 credits

975G04

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Internationell samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser i Utbildningsvetenskaplig kärna 1, Allmändidaktik 5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande 10 hp och Utbildningsvetenskaplig kärna 3, Bedömning och betygssättning 7,5 hp eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva skolans roll och funktioner ur ett samhälls-, lärar-, föräldra- och ungdomsperspektiv
- identifiera grunddragen i utbildningssystemets organisation och styrning
- redogöra för grunddragen i utbildningssystemets förändring över tid
- resonera kring hur utbildningssystem inkluderar och exkluderar, sorterar och kategoriserar

Kursinnehåll

Kursen utgörs av fyra delområden (a) skolans samhälleliga roll och funktioner (b) utbildningssystemets organisation och styrning (c) utbildningshistoria (d) inkludering, exkludering, sortering och kategorisering i utbildningssystem. Ett kritiskt perspektiv på skola och utbildning präglar kursen.

A
I detta delområde behandlas övergripande frågor om skolans roll och funktioner så som varför barn omfattas av skolplikt och erbjuds kostnadsfri undervisning. Här diskuteras skolans värdegrund, demokratiska fostransuppdrag, lärares yrkesetik samt barns rättigheter.

B
I detta delområde behandlas utbildningssystemets organisation och styrning på nationell och lokal nivå genom lagar, förordningar och läroplaner.

C
Inom detta delområde behandlas avgörande händelser i svensk utbildningshistoria och förändringar inom svensk skolpolitik, med särskilt fokus på gymnasieskolan. Här görs även jämförelser med andra länders utbildningssystem. Lärarprofessionens förändring och en förändrad syn på barn och barndom, unga och ungdom är centrala infallsvinklar i detta område.

D
Inom detta delområde behandlas utbildningssociologiska frågor om hur utbildningssystem hanterar mångfald med hänseende till kategorier som klass, genus och etnicitet samt elevers olika förutsättningar att klara av skolarbetet. Här diskuteras även innebörder i det som beskriv som normalt och avvikande.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupp- och individuella uppgifter, samt självständiga studier. I kursen används även digitala verktyg för eget lärande.

Examination

Kursen examinseras genom en skriftlig salstentamen

PROVKODER
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen, 7,5 hp U-VG

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Det finns inga examinationsmoment att visa.

LITTERATUR Ur kursbok U.P. Lundgren, R. Säljö & C. Liberg (red.) Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur & Kultur – kan köpas i bokhandeln Lundgren, Ulf P. & Saljö, Roger (2010) Kap. 1”Skolans tidiga historia och utveckling” (s 40-51) Lundgren, Ulf P. (2010) Kap. 2 ”Den moderna skolan blir till” (s 53-74) Lundgren, Ulf P. (2010) Kap. 3 ”En gemensam skola” (s 75-98) Lundgren, Ulf P. (2010) Kap 4. ”Det livslånga lärandet” (s 99-136) Wernersson, Inga (2010) Kap. 13 ”Genusordning förr och nu” (s 395-416) Bunar, Nihad (2010) Kap. 14 ”Utbildning och mångkulturalitet – i det globala samhället” (s 417-436) Forsberg, Eva (2010) Kap 16. ”Styrningen av den obligatoriska skolan” Rapp, Stephan (2010) Kap 17. ”Skolans lagar och förordningar” Artiklar i tidskriften Utbildning & Demokrati – kan laddas ned från tidskriftens hemsida www.oru.se/Forskning/Forskningsmiljoer/miljo/Utbildning-och-Demokrati/Utbildning--Demokrati/ Brumark, Åsa (2010) ”Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande”, Utbildning & Demokrati, vol. 19(2):77-96.(Finns även som pdf-fil i It’s Learning) Dahlin, Bo (2007) ”Fristående skolor och segregation. Give a dog a bad name and hang him?”, Utbildning & Demokrati 16(1):31-51. Dahlkvist, Mats (2002) ”Skolplikten och samhällsordningen. Om nödvändigheten och önskvärdheten av obligatorisk skolgång ”, Utbildning & Demokrati, vol. 11(3):7-42. Lundahl, Lisbeth (2008) ”Skilda framtidsvägar. Perspektiv på det tidiga 2000-talets gymnasiereform”, Utbildning & Demokrati, vol. 17(1):29-51. Artiklar i övriga vetenskapliga tidskrifter – kan laddas ned via LiU-bibliotekets hemsida Ahlström, Karl-Georg (2011) ”The Origin of Special Education in Sweden”, Education Inquiry, vol.2(2):179-192. Dahlstedt, Magnus (2007) ”I val(o)frihetens spår. Segregation, differentiering och två decennier av skolformer”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol. 12(1):67-88. Ertl, Hubert & Phillips, David (2000) ”The enduring nature of the tripartite system of secondary schooling in Germany: some explanations”, British Journal of Educational Studies vol. 48(4): 391-412. Irisdotter Aldenmyr, Sara & Hartman, Sven (2009) ”Yrkesetik för lärare och behovet av professionalisering”, Pedagogisk Forskning i Sverige, vol.14 (3):212-229 Offentligt tryck och övriga styrdokument – kan laddas ner från internet Barnombudsmannens remissvar (2009) Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nya-remissvar/2009/10/den-nya-skollagen--for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-ds-200925/ FNs barnkonvention http://unicef.se/barnkonventionen Förordning med instruktion för Statens skolverk (SFS 2011:555) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2011%3A555 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion (SFS 2009:1215) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2009%3A1215 Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:2039 Gy11 (2011) Läroplan för gymnasieskolan. Stockholm: Skolverket www.skolverket.se/lagar_och_regler/2.3134/2.5007?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Fpdf%2FBlob%2Fpdf1273.pdf%3Fk%3D1273 Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare www.regeringen.se/content/1/c6/15/39/33/31b9e312.pdf Skollag (SFS 2010:800) www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=2010:800 SOU 1997:116. Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige www.regeringen.se/sb/d/392/a/23026 SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan – hur jämställt är det? http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/129434 SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan www.regeringen.se/sb/d/14038/a/158427 Yrkesetik i vardagen - ett fördjupningsmaterial (2006) Lärarförbundet & Lärarnas riksförbund. http://lararforbundet.se/web/shop2.nsf/81fd9969356536f5c1256e5a003339b3/7ea580650a0f9825c125721a0040061f?OpenDocument Skolverkets publikationer – kan laddas ner från Skolverkets hemsida Lundgren, Ulf P. (2004) Läroplaner och kursplaner som styrinstrument. Intern rapport. Stockholm: Skolverket Dnr: 2003:1767. www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1450 Skolverket (2010) Utmaningar för skolan. Den nya skollagen och de nya reformerna www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2395 Skolverket (2011) Övergripande kommentarer om gymnasieskola 2011 http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.145385!Menu/article/attachment/Gymnasieskola2011_overgripande.pdf ”Så styrs skolan”, ”De nationella styrdokumenten”, ”De lokala styrdokumenten” www.skolverket.se/kursplaner_och_betyg/2.4122/Styrsystemet Tallberg Broman, L. Rubinstein Reich & J. Hägerström (2002) Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning. Stockholm: Skolverket. www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D1105 Övriga texter som kan laddas ned från internet Dahlstedt, Magnus (2009) ”Skola, fostran och medborgarskapande. Utbildningspolitiska reformer från 1940-tale till millennieskiftet” omarbetning av kap. 3 ”Fostran till demokrati” i M. Dahlstedt Aktiveringens politik. Demokrati och medborgarskap för ett nytt millennium. Malmö: Liber. http://liu.academia.edu/MagnusDahlstedt/Teaching/27912/Utbildningshistoria_skolans_samhalleliga_roll_och_vardegrund Gruber, Sabine (2010) Utvärdering av utvecklingsprojektet ”Från invandrartätt till internationellt i Linköpings kommun”. Rapport från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:311155 Ljungberg, Caroline (2005) Den svenska skolan och det mångkulturella – en paradox? (diss.) IMER, Malmö högskola & Tema Etnicitet, Linköpings universitet. http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/1766/Inlaga.pdf;jsessionid=0240BABFE589929279876852D0048F66?sequence=2 Texter som är tillgängliga som pdf-filer i it’s learning Brumark, Åsa (2010) ”Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande”, Utbildning & Demokrati, vol. 19(2):77-96. Colnerud, Gunnel (2002a) ”Yrkesetisk kod för lärare – en diskussion” Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2002) Kap. 7 ”Lärares yrkesspråk och elevers provokationer” i G. Colnerud, Gunnel & K. Granström Respekt för läraryrket: om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: HLS förlag. Colnerud, Gunnel (2010) ”Tillåts läraryrket att bli en profession?” i Vägval i skolans historia. Tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, vol.10(2):10-13. Granstedt, Lena (2010) Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på månkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt (diss.) Umeå universitet. Sandin, Bengt (2003) “Skolan, barnen och samhället – i ett historiskt perspektiv” i Kobran, nallen och majjen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (red.) Staffan Selander. Myndigheten för skolutveckling.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.