Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 15 credits

Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp

976G03

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Åsa Mårtensson

Course coordinator

Åsa Mårtensson

Director of studies or equivalent

Sofia Nyström
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 2 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2022) 202204-202223 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
MTN2 Oral exam 0.5 credits U, G
STN4 Written exam 9 credits U, G, VG
STN3 Written exam 5.5 credits U, G, VG

Books

Dimenäs, Jörgen, Björkdahl Ordell, Susanne, Davidsson, Birgitta, (2007) Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2007

ISBN: 9789147084210

Englund, B., (2006) Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning
Fejes, Andreas, Muhrman, Karolina, Nyström, Sofia, (2020) Om vuxenutbildning och vuxnas studier : en grundbok. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2020]

ISBN: 9789144133294

Kap. 7-10, 12 & 16

Geijer, Lena, Scheja, Max, (2021) Pedagogiska principer i praktiken : beprövade undervisningsgrepp i det praktiska lärarskapet. Första upplagan Stockholm : Liber, [2021]

ISBN: 9789147128358

Hansson, T., (2009) Didaktik för yrkeslärare Lund: Studentlitteratur

ISBN: 9789144057712

Kap 1, 2, 5, 8

Köpsén, S. (Red.), (2019) Lära till yrkeslärareKap. 4 & 5

Långström, S. & Viklund, U., (2010) Metoder – undervisning och framträdande Lund: Studentlitteratur (valda delar)

ISBN: 9789144055954

Lindström, G. & Pennlert, L-Å, (2016) Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik 6:e reviderade upplagan Umeå: Fundo
Lundgren, U. P., Säljö, R. & Liberg, C. (red), (2020) Lärande skola bildning, Grundbok för lärare Stockholm: Natur & KulturKapitel 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. , (2020) Digitalt lärande för att nå målen.

https://webbutiken.spsm.se/digitalt-larande-for-att-na-malen/

Woolfolk, A. & Karlberg, M., (2015) Pedagogisk psykologi. Harow: PearsonKap. 1-3, 5-7, 9-11

Articles

Gustavsson, S., Blivande yrkeslärares beskrivningar av yrkesämnets didaktik Utbildning och lärande Volym 7/2013/nr 1
Linnéuniversitetet, Sveriges ungdomar om framtiden; Från YOLO till oro

https://lnu.se/contentassets/39b4d828ebd14d4db6be77e3a0dfa016/lnu_rapport_yolotilloro.pdf

Websites

Skolverket. (u.å.) Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d438/1553968018488/pdf3971.pdf
Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2020) Digitalt lärande för att nå målen. https://webbutiken.spsm.se/digitalt-larande-for-att-na-malen/
Jungert, T., Inre motivation positivt för elevers utveckling och lärande. Venue https://old.liu.se/uv/lararrummet/venue/inre-motivation-positiv-for-elevers-utveckling-och-larande?l=sv

Compendia

Englund, Boel. (2006). , Vad har vi lärt oss om läromedel? En översikt över nyare forskning. Bilaga till Läromedlens roll i undervisningen, rapport 2006:284

Other

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. Click on a file to download and open it.