Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part II, 7.5 credits

Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp

976G04

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Johanna Köpsén

Course coordinator

Johanna Köpsén

Director of studies or equivalent

Karolina Muhrman
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 3 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2021) 202144-202203 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it. If the coordinator has instead recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish. 

If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language). 

If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English. 

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
MNT2 Oral exam 2 credits U, G
SRE3 Written presentation 5.5 credits U, G, VG

Books

Dimenäs, Jörgen, (2012) Lära till lärare Stockholm Liber AB
Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Forslund Frykedal, Karin, Samuelsson, Marcus, (2016) Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147111947

Fejes, Andreas, Lindberg, Viveca, Wärvik, Gun-Britt, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald. Stockholm : Lärarförlaget, [2017]

ISBN: 9789188149213

s. 139-154 Christidis, Maria., & Lindberg, Viveca. Lärares samverkan för yrkeskunnande

s. 155-172 Muhrman, Karolina. Matematik för yrkeskunnande

s. 125-138 Mårtensson, Åsa & Per Andersson Tid för handledning

Gustavsson, Maria, Köpsén, Susanne, (2018) Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144121413

s. 101-118 Ferm, Lisa., Gustavsson, Maria., & Persson Thunqvist, Daniel Elevers strategier för lärande av ett yrke på arbetsplatsen

s. 13-22 Gustavsson, Maria., & Köpsén, Susanne Inledning

s. 195-204 Gustavsson, Maria., & Köpsén, Susanne. Yrkesutbildning – avslutande ord

s. 137-154 Köpsén, Susanne. & Andersson, Per Arbetsplatsförlagt lärande – även för yrkeslärare

s. 155-172 Mårtensson, Åsa., Nyström, Sofia., & Andersson, P. Handledare på arbetsplatserna

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s.211-226 Sjöberg, Karin, Svensson,Lennart & Larsson, Kjerstin (2009). Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang.

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s. 181 – 194 Lemar, Signild. Brobygge mellan skola och arbetsliv

Henning Loeb, Ingrid, Korp, Helena, (2012) Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144074412

s.41-56 Lindberg, Lisbeth. (2012). Matematikämnets plats i yrkesutbildningen.

s.149-166 Gustavsson, Susanne (2012) Trepartssamtalet i APL .

Köpsén, Susanne, (2019) Lära till yrkeslärare Lund : Studentlitteratur, 2019

s.173-194 Nyström, Sofia. (2019). Yrkeslärande och handledning i arbete.

s. 155-173 Kristina Hellberg Att möta elevers olikheter

Lauvås, Per, Handal, Gunnar, Nilsson, Björn, (2015) Handledning och praktisk yrkesteori 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144091785

kap5, s64-95 Handledningstraditioner

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2020 / 2017) Lärande, skola, bildning. [Stockholm] : Natur & Kultur, 2020 eller 2017

Kap. 11 Asp-Onsjö, Lisa. Specialpedagogik

Nilholm, Claes, (2020 alt 2007) Perspektiv på specialpedagogik. Upplaga 3 alt 2 Lund : Studentlitteratur, 2020 alt 2007

Articles

Mårtensson, Åsa, Rekryterare, matchmaker och brandman Venue 2020

https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1697

Mårtensson, Åsa., Andersson, Per., Nyström, Sofia, A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work Nordic journal of Vocational Education and Training, 9(1) 2019

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199189

Muhrman, Karolina. (2016), Ingen klöver utan matematik [Aka demisk avhandling]. Linköping: Linköpings universitet. FINNS ELEKTRONISKT VIA BIBLIOTEKET

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-124565

Popov , Oleg , Ödmark, Krister., & Muhrman, Karolina (2015)., Samverkans roll i utveckling av matematikundervisning. Lärportalen för matematik : Skolverket

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167398/FULLTEXT01.pdf

Websites

SFS 2010:2039 Gymnasieförordningen
Skolverket, Arbetsplatsförlagda lärande: http://www.skolverket.se/fran - skola - till - arbetsliv/apl
Skolverket, Planera, genomför och följa upp arbetsplatsförlagt lärande – en lathund som stöd för att skaffa nya apl-glasögon. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d49b/1553968045857/pdf3978.pdf
Stockholm: Skolverket (2016), Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram. Rapport 437. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c22e/1553966823533/pdf3643.pdf

Other

Berglund, Inger. (2009). Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.
Elmholdt, Cleas & Winslöv, Jan-Henrik (2000). Från lärling till smed. I Klas Nielsen, & Steinar Kvale (red) Mästarlära.
Ferm, Lisa. (2021). Vocational Students’ Agency in Identity Formation as Industrial Workers. Doktorsavhandling. Linköpings universitet.
Lagström, Annica. (2012). Lärlingslärare – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet.
Litteratur under övrigt avser referenslitteratur
Mårtensson, Åsa. (2014). Handledare och handledning – yrkeslärande på förskola. Licentiatavhandling. Linköpings universitet.
Nielesen, Klas & Kvale, Steinar (2000). Mästarlära som lärandeform av idag. I Klas Nielsen, & Steinar Kvale (red) Mästarlära. s. 27-46. Lund: Studentlitteratur
Tanggaard, Lene. (2007). Learning at trade vocational school and learning at work: boundary crossing in apprentices’ everyday life. Journal of Education and Work. 20(5), 453-466

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.