Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del II, 7.5 hp

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part II, 7.5 credits

976G04

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Köpsén

Kursansvarig

Johanna Köpsén

Studierektor eller motsvarande

Karolina Muhrman
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla V
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare
 • Yrkeslärarprogrammet

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • utifrån relevanta begrepp och teorier, granska och diskutera lärares samverkan kring undervisningens organisering, samt samverkan mellan skola och arbetsplats avseende det arbetsplatsförlagda lärandet
 • urskilja och diskutera konsekvenser av olika former av yrkesinriktad handledning
 • redogöra för och diskutera specialpedagogiska teorier och begrepp samt hur samverkan och insatser utifrån specialpedagogiska behov kan organiseras, inbegripet insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter
 • tillämpa samt resonera kring observation som metod för studier av yrkesutbildning

Kursinnehåll

Den yrkesdidaktiska progressionen fortsätter genom fördjupade studier av didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne och samverkan med arbetslivet - men också̊ samverkan med andra lärare. I kursen bekantar sig studenten med begrepp och fenomen kring samverkan med arbetslivet, yrkesinriktad handledning samt specialpedagogik. Detta undersöker studenten i kursens övningsuppgifter. Studenten studerar vidare samspel kring elevers lärande som samarbete mellan lärare, infärgning av kärnämnen och undervisning i tema. Vidare studerar och diskuterar studenten, ur ett yrkesdidaktiskt perspektiv, praktisk yrkesteori i skola och i arbetsplatsförlagd lärande (APL) liksom samverkan mellan skola och arbetsplats samt yrkesinriktad handledning. I kursen får studenten kännedom om specialpedagogiska teorier och begrepp samt diskutera specialpedagogiska insatser och hur de kan organiseras. Studenten tränar sig även att planera och genomföra observationer samt att resonera kring resultat och metod.

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska aspekter på undervisning i yrkesämne, används som lärstöd för den studerande.

Examination

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

 • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
MNT2 Muntlig redovisning 2 hp U, G
SRE3 Skriftlig redovisning av fältuppgift 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Dimenäs, Jörgen, (2012) Lära till lärare Stockholm Liber AB
Eriksson-Gustavsson, Anna-Lena, Forslund Frykedal, Karin, Samuelsson, Marcus, (2016) Specialpedagogik - i, om, för och med praktiken. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147111947

Fejes, Andreas, Lindberg, Viveca, Wärvik, Gun-Britt, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald. Stockholm : Lärarförlaget, [2017]

ISBN: 9789188149213

s. 139-154 Christidis, Maria., & Lindberg, Viveca. Lärares samverkan för yrkeskunnande

s. 155-172 Muhrman, Karolina. Matematik för yrkeskunnande

s. 125-138 Mårtensson, Åsa & Per Andersson Tid för handledning

Gustavsson, Maria, Köpsén, Susanne, (2018) Yrkesutbildning : mellan skola och arbetsliv. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144121413

s. 101-118 Ferm, Lisa., Gustavsson, Maria., & Persson Thunqvist, Daniel Elevers strategier för lärande av ett yrke på arbetsplatsen

s. 13-22 Gustavsson, Maria., & Köpsén, Susanne Inledning

s. 195-204 Gustavsson, Maria., & Köpsén, Susanne. Yrkesutbildning – avslutande ord

s. 137-154 Köpsén, Susanne. & Andersson, Per Arbetsplatsförlagt lärande – även för yrkeslärare

s. 155-172 Mårtensson, Åsa., Nyström, Sofia., & Andersson, P. Handledare på arbetsplatserna

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s.211–226. Sjöberg, Karin, Svensson,Lennart & Larsson, Kjerstin (2009). Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang. 

s.211-226 Sjöberg, Karin, Svensson,Lennart & Larsson, Kjerstin (2009). Läraren och arbetsplatsen – samverkan i sammanhang.

Hansson, Thomas, (2009) Didaktik för yrkeslärare. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144057712

s. 181 – 194 Lemar, Signild. Brobygge mellan skola och arbetsliv

Henning Loeb, Ingrid, Korp, Helena, (2012) Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144074412

s.41-56 Lindberg, Lisbeth. (2012). Matematikämnets plats i yrkesutbildningen.

s.149-166 Gustavsson, Susanne (2012) Trepartssamtalet i APL

s.41-56 Lindberg, Lisbeth. (2012). Matematikämnets plats i yrkesutbildningen.

s.149-166 Gustavsson, Susanne (2012) Trepartssamtalet i APL .

Köpsén, Susanne, (2019) Lära till yrkeslärare Lund : Studentlitteratur, 2019

s 193-216, Nyström, Sofia. (2019). Yrkeslärande och handledning i arbete.
s. 155-173 Kristina Hellberg, Att möta elevers olikheter

s.173-194 Nyström, Sofia. (2019). Yrkeslärande och handledning i arbete.

s. 155-173 Kristina Hellberg Att möta elevers olikheter

Lauvås, Per, Handal, Gunnar, Nilsson, Björn, (2015) Handledning och praktisk yrkesteori 3. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144091785

kap 5 Handledningstraditioner, s 64-95

kap5, s64-95 Handledningstraditioner

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2020 / 2017) Lärande, skola, bildning. [Stockholm] : Natur & Kultur, 2020 eller 2017

Kap. 11 Asp-Onsjö, Lisa. Specialpedagogik

Nilholm, Claes, (2020 alt 2007) Perspektiv på specialpedagogik. Upplaga 3 alt 2 Lund : Studentlitteratur, 2020 alt 2007

Artiklar

Muhrman, Karolina. (2016), Ingen klöver utan matematik [Aka demisk avhandling]. Linköping: Linköpings universitet. FINNS ELEKTRONISKT VIA BIBLIOTEKET

Avser kapitel: 8, 9 och 10.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-124565

Mårtensson, Åsa, Rekryterare, matchmaker och brandman Venue 2020

https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.1697

Mårtensson, Åsa., Andersson, Per., Nyström, Sofia, A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work Nordic journal of Vocational Education and Training, 9(1) 2019

s. 89-110. 

https://doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.199189

Popov , Oleg , Ödmark, Krister., & Muhrman, Karolina (2015)., Samverkans roll i utveckling av matematikundervisning. Lärportalen för matematik : Skolverket

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1167398/FULLTEXT01.pdf

Webbsidor

SFS 2010:2039 Gymnasieförordningen
Skolverket, Arbetsplatsförlagda lärande: http://www.skolverket.se/fran - skola - till - arbetsliv/apl
Skolverket, Planera, genomför och följa upp arbetsplatsförlagt lärande – en lathund som stöd för att skaffa nya apl-glasögon. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d49b/1553968045857/pdf3978.pdf
Stockholm: Skolverket (2016), Det arbetsplatsförlagda lärandet på gymnasieskolans yrkesprogram. Rapport 437. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65c22e/1553966823533/pdf3643.pdf

Övrigt

 Referenslitteratur

Berglund, Inger. (2009). Byggarbetsplatsen som skola – eller skolan som byggarbetsplats? En studie av byggnadsarbetares yrkesutbildning. Doktorsavhandling. Stockholms universitet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-29885

Elmholdt, Cleas & Winslöv, Jan-Henrik (2000). Från lärling till smed. I Klas Nielsen, & Steinar Kvale (red) Mästarlära.

s. 111-122. Lund: Studentlitteratur

Ferm, Lisa. (2021). Vocational Students’ Agency in Identity Formation as Industrial Workers. Doktorsavhandling. Linköpings universitet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-175179

Lagström, Annica. (2012). Lärlingslärare – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i samband med införandet av gymnasial lärlingsutbildning. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet.

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/27999/1/gupea_2077_27999_1.pdf

Litteratur under övrigt avser referenslitteratur
Mårtensson, Åsa. (2014). Handledare och handledning – yrkeslärande på förskola. Licentiatavhandling. Linköpings universitet.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-112440 

Nielesen, Klas & Kvale, Steinar (2000). Mästarlära som lärandeform av idag. I Klas Nielsen, & Steinar Kvale (red) Mästarlära. s. 27-46. Lund: Studentlitteratur
Tanggaard, Lene. (2007). Learning at trade vocational school and learning at work: boundary crossing in apprentices’ everyday life. Journal of Education and Work. 20(5), 453-466

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639080701814414

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.