Assessment and grading, 7.5 credits

Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

976G05

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Song Ee Ahn

Course coordinator

Song Ee Ahn

Director of studies or equivalent

Martin Lundberg
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 4 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping, Valla E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 1.5 credits U, G
SRE1 Written presentation 6 credits U, G, VG

Books

Andersson, Per & Fejes, Andreas, (2023) Kunskapers värde: Validering i teori och praktik andra upplagan Lund: Studentlitteratur
Fejes, A. Lindberg, V. & Wärvik, G-B, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald Stockholm: Lärarförlaget.
Köpsén, S, (2019) Lära till Yrkeslärare Lund: StudentlitteraturAndersson, P Bedömning och betygsättning av yrkeskunskaper

Korp, H, (2011) Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666

Lindström, L. Lindberg, V. & Pettersson, A (red.), (2011) Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap Andra upplagan Stockholm: Stockholms universitets förlag
Lundgren, U-P, & Säljö, R. med flera, (2017) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare
Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.), (2017) Betyg i teori och praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium Tredje upplagan Malmö: Gleerups
Wikström, C, (2013) Konsten att göra bra prov - vad lärare behöver veta om kunskapsmätning Stockholm: Natur och Kultur

Articles

Hirsh, Å, Dokumentation i enlighet med lärares pedagogiska uppdrag och juridiska skyldigheter Stockholm: Skolverket. 2018
Hirsh, Å, Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande Stockholm: Skolverket 2018
Skolverket, Betyg och prövning- kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning 2022

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/betyg-och-provning---kommentarer-till-skolverkets-allmanna-rad-om-betyg-och-provning

Skolverket, Kommentarer till allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 2022

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/kommentarer-till-allmanna-rad-for-arbete-med-extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram

Skolverket, Kommentarer till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 2022

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/kommentarer-till-allmanna-rad-om-utvecklingssamtalet-och-den-skriftliga-individuella-utvecklingsplanen

Tsagalidis, H, Yrkeslärarens frågandepraktik – kunskap och bedömning 2012

http://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2012/2012-3-tsagalidis.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.