Assessment and grading, 7.5 credits

Bedömning och betygssättning, 7.5 hp

976G05

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Sol Morén

Course coordinator

Sol Morén

Director of studies or equivalent

Martin Lundberg
ECV = Elective / Compulsory / Voluntary
Course offered for Semester Weeks Language Campus ECV
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 4 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping C
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Spring 2024) 202404-202413 Swedish Linköping E

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

GXX

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Code Name Scope Grading scale
STN1 Written exam 1.5 credits U, G
SRE1 Written presentation 6 credits U, G, VG

Books

Aldenmyr Irisdotter, S. & Paulin, A. & Zetterqvist, K, (2016) Etik i professionellt lärarskap 2 uppl. Polen: Gleerups

ISBN: 9789140694751

Andersson, P, (2014) Lära till yrkeslärare Lund: Studentlitteratur
Andersson, Per & Fejes, Andreas, (2010) Kunskapers värde: Validering i teori och praktik andra upplagan Lund: Studentlitteratur
Fejes, A. Lindberg, V. & Wärvik, G-B, (2017) Yrkesdidaktikens mångfald Stockholm: Lärarförlaget.
Köpsén, S, (2019) Lära till Yrkeslärare Lund: Studentlitteratur
Korp, H, (2011) Kunskapsbedömning: vad, hur och varför? Stockholm: Skolverket

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2666

Lindström, L. Lindberg, V. & Pettersson, A (red.), (2011) Pedagogisk bedömning: att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap Andra upplagan Stockholm: Stockholms universitets förlag
Lundgren, U-P, & Säljö, R. med flera, (2017) Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare
Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.), (2016) Betyg i teori och praktik: Ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium Andra upplagan Malmö: Gleerups
Tsagalidis, Helena, (2008) Därför fick jag bara godkänt – Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet.

www.avhandlingar.se

Wikström, C, (2013) Konsten att göra bra prov - vad lärare behöver veta om kunskapsmätning Stockholm: Natur och Kultur

Articles

Allen, James D, Grades as valid measures of academic achievement of classroom learning The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas 2005
Black, Paul & Wiliam, Dylan, Developing the theory of formative assessment Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2009
Hattie, John & Timperley, Hellen, The power of feedback Review of Educational Research 2007
Hirsh, Å, Dokumentation i enlighet med lärares pedagogiska uppdrag och juridiska skyldigheter Stockholm: Skolverket. 2018
Hirsh, Å, Effektiva former för dokumentation i enlighet med regelverk och forskning om lärande Stockholm: Skolverket 2018
Hofvendahl, Johan, Relata refero: “positiv, pigg och bra attityd” Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, E-tidskrift 2004: 2. [13]

http://forskning.edu.uu.se/upi/SITE_Docs/Doc214.pdf

Lindh, Gunnel & Lindh-Munther, Agneta, ). ”Antingen får man skäll eller beröm”. En studie av utvecklingssamtal i elevers perspektiv Studies in Educational Policy and Educational philosophy: E-tidskrift, 2005:1. [25] 2005

http://forskning.edu.uu.se/upi/SITE_Docs/Doc236.pdf

Skolverket, Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 2013
Tsagalidis, H, Yrkeslärarens frågandepraktik – kunskap och bedömning 2012

http://home.hit.no/~aakre/nordyrk/2012/2012-3-tsagalidis.pdf

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page.

There are no files available for this course.